Armoedebestrijding

Armoede betekent niet meedoen aan maatschappelijke activiteiten, vaak een ongezondere levensstijl en mogelijk vereenzaming. Dat mogen we niet laten gebeuren. Kinderen uit gezinnen die in armoede leven, verdienen onze bescherming. Structurele armoede is voor ons onaanvaardbaar.

Ons standpunt

Niet meedoen komt maar deels door een gebrek aan geld. Het komt ook door een vorm van berusting en vervreemding: ‘wij horen er toch niet bij’. Armoede als een soort levensstijl dus. Wij vinden dat in een rijk land als het onze onacceptabel. Dit vraagt om een frontale aanval op armoede.

Schulden en armoede gaan vaak hand in hand. Het oplossen van schuldenproblematiek is een voorwaarde voor mensen om weer een toekomst op te bouwen. Inzet van schuldhulpverlening verdient een grote prioriteit, gekoppeld aan het voorkomen van nieuwe schulden door het toeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt.

Wat kan er beter?

In Arnhem zitten 1.300 inwoners in de schuldhulpverlening. Door bezuinigingen is er een flink tekort aan medewerkers ontstaan om alle mensen met schulden te begeleiden. Daardoor zijn de wachtlijsten te lang en is de kwaliteit van de schuldhulpverlening onvoldoende.

Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, groeit. Met name de samenhang van armoede met gezondheid is schrijnend en onaanvaardbaar. Dat geldt vooral voor kinderen (ongezonde voeding, overgewicht, niet sporten, etc.).

Nog te vaak is de inzet gericht op het oplossen van schulden, niet op het voorkomen daarvan. Datzelfde geldt voor armoedebestrijding. Te vaak is de inzet gericht op een oplossing voor de korte termijn of voor een deelprobleem. Er is onvoldoende aandacht voor een structurele oplossing voor de persoon of het gezin.

Wat willen we doen?

  • De Gelrepas moet beschikbaar zijn voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Activiteiten die bijdragen aan de vergroting van het netwerk en de kans op werk worden zwaarder gesubsidieerd en kinderen krijgen voorrang.
  • Het lidmaatschap van een sportclub is en blijft gratis voor kinderen tot 18 jaar die een Gelrepas hebben.
  • Om gezondheidsproblemen te voorkomen, zorgen we dat minima een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand voor medische kosten en – waar nodig – een aanvullende ziektekostenverzekering.
  • De Formulierenbrigade is een succes gebleken. We blijven inzetten op ondersteuning bij de aanvraag van voorzieningen waar mensen recht op hebben.
  • We voeren regelmatig overleg met de vele stichtingen, particuliere initiatieven en instellingen die zich met armoedebestrijding bezighouden om de kwaliteit van de samenwerking en kennis uit te wisselen.
  • Met woningbouwcorporaties en nutsbedrijven maken we afspraken over het snel melden van achterstanden van betaling. Bij zo’n melding wordt direct door de gemeente contact met de bewoner gelegd. We willen voorkomen dat problematische schulden ontstaan en daardoor huisuitzettingen. Convenanten met deurwaarders moeten hoge incassokosten voorkomen. Met middelbare scholen wordt afgesproken dat scholieren tijdens hun schoolperiode bewust worden gemaakt van een gezonde financiële huishouding.
  • De capaciteit voor schuldhulpverlening moet groter en de kwaliteit moet beter om de problemen sneller aan te pakken. De gemeente blijft altijd verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering.
  • Als sprake is van werkloosheid – en dat is in veel gevallen zo – dan worden bij de hulpverlening ook afspraken gemaakt over een maatschappelijke tegenprestatie.
  • We zorgen dat de problemen in de in- en uitstroom in de crisisopvang worden opgelost door te zorgen dat er voldoende woningen zijn waar mensen vanuit de crisisopvang een nieuwe start kunnen maken.
  • We hebben aandacht voor de thuislozen die wel onderdak hebben (bijvoorbeeld op een camping of bij familie of vrienden), maar geen vaste verblijfplaats. Deze mensen vallen nu buiten de cijfers over daklozen, maar hebben wel degelijk hulp nodig. Er komt aandacht voor de groeiende groep (alleenstaande) ouders die dakloos raken en mensen die door het verliezen van hun baan dakloos raken.
Nieuwsberichten over Armoedebestrijding

Afval scheiden ook lonend voor minima

door Eric Greving op 26 september 2017

Op 25 september heeft de gemeenteraad besloten dat het Arnhemse college scenario’s aan de raad voor moet leggen waarbij goed afval scheiden ook voor minima lonend is, met als uitgangspunt dat minima er niet op achteruit gaan. De PvdA heeft zich, samen met GroenLinks, hard gemaakt om dit systeem socialer en eerlijker te maken.

lees verder »

Toekomst van Speelstoet onzeker

door Redactie op 7 augustus 2017

Het is de vraag of Speelstoet dit najaar nog speelgoed in kan zamelen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. De afgelopen jaren werd Speelstoet in de huisvesting ondersteund door Siza. Het pand waarin het speelgoed wordt ingezameld en opgeslagen staat te koop en Speelstoet moet in november vertrekken.

lees verder »

Help Arnhemmers uit de schulden

door Redactie op 25 mei 2017

Het College behoort Arnhemmers in de schulden uit hun schuldenmoeras te helpen, zeker als de overheid daar een kwalijke rol in speelt; neem een actieve rol in integrale schuldenaanpak samen met andere overheden en grijp experimenten en proeftuinen aan waar mogelijk.

lees verder »

Hoe sociaal is het volgen van de landelijke trend voor de Arnhemmers die in armoede leven?

door Martien Louwers op 16 mei 2017
Foto PvdA

In Arnhem is het aantal mensen met een inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum hoger dan elders in het land. Het Arnhemse college wil het armoedebudget naar beneden bijstellen op basis van cijfers van het CPB. De PvdA vraagt zich af hoe sociaal deze maatregel is.

lees verder »

Betalen voor je restafval

door Redactie op 13 maart 2017
Foto Juul Diepenbroek

De PvdA is op zich voor het principe van Diftar, waarbij mensen afhankelijk van de hoeveelheid aangeboden restafval betalen. Maar de PvdA staat voor solidariteit. “Dit betekent dat we mensen met de laagste inkomens ontzien, dat rekening wordt gehouden met ouderen, zieken met (veel) medisch afval en mensen met jonge kinderen (baby’s). Dit zijn omstandigheden

lees verder »

Afspraak is afspraak

door Ria de Vries op 5 maart 2017

Je vraagt een uitkering aan en moet (wettelijk) 8 weken op het besluit wachten. Gelukkig vindt het Arnhemse College deze periode te lang en ook in het coalitie-akkoord staat dat er binnen 3 weken een besluit genomen moet zijn. Maar de praktijk wijst anders uit.

lees verder »

College moet snel aan de slag met extra geld voor de bestrijding van kinderarmoede

door Redactie op 24 september 2016

Bijna 6000 kinderen in Arnhem groeien op in armoede. Met de Gelrepas kunnen kinderen gratis of met korting sporten of naar muziekles. Het bereik van de Gelrepas is heel hoog in Arnhem. Maar liefst 97% van de kinderen heeft een Gelrepas, blijkt uit de Trendrapportage Inkomen en Armoede. Toch doen veel kinderen nog niet mee

lees verder »

Zoektocht naar Arnhemmers met schulden

door Redactie op 13 augustus 2016
Foto PvdA

Arnhem moet actief gaan zoeken naar mensen met (het risico op) problematische schulden, die nog geen schuldhulpverleningstraject hebben. Fractielid Hanny van Nunen wil dat het college van burgemeester en wethouders een actieplan opstelt om deze mensen in de stad te bereiken.

lees verder »

Wie helpt bij het boodschappen doen?

door Ria de Vries op 18 juli 2016

Zelf boodschappen doen is niet vanzelfsprekend. Het gebruik maken van voorzieningen voor boodschappen, zoals buren/familie of de boodschappenservice van een supermarkt, kan helpen maar niet voor iedereen. De PvdA wil daarom van het college weten wat zij gaan doen om te zorgen dat de mensen die dat echt niet kunnen toch boodschappen in huis krijgen. 

lees verder »

Armoedebestrijding is mensen echt helpen!

door Ria de Vries op 27 juni 2016

De PvdA vind dat er hard gewerkt moet worden om zoveel mogelijk gezinnen te helpen om uit de zorgen te komen. Kinderen dienen een onbezorgde jeugd te hebben, en geen zorgen omdat er niet genoeg eten is, ze niet mee kunnen met schoolreisjes en sport. Met het huidige voorstel van het college lukt dat niet

lees verder »