Duurzaamheid en milieu

Zuiniger met energie is schoner en goedkoper! De PvdA wil daarom afspraken maken over energiebesparing, zowel in koop- als huurwoningen. De PvdA vindt dat Arnhem een ambitieus doel moet kiezen voor reductie van de CO2-uitstoot. De aanwezige kennis in Arnhem op het gebied van nieuwe energie moet ten volle worden benut en gestimuleerd.

Ons standpunt

De gemeente moet een ambitieus niveau kiezen voor het terugbrengen van CO2-uitstoot. Dat kan alleen als bekend is wat de huidige uitstoot is. De PvdA wil dit onderzoeken en daarna snel bepalen welke reductie reëel is in de komende vier jaar. Dit zal substantieel moeten zijn. Wij zijn voorstander van realistische, concrete en uitvoerbare projecten met meetbare resultaten, zodat de ambities ook bereikt kunnen worden.

Een beperking van het energiegebruik in woningen is niet alleen goed voor het klimaat, ook de woonlasten gaan erdoor omlaag. Zuiniger met energie is schoner en goedkoper!  Wij willen dat aan het eind van de komende periode voor minimaal 25% van de woningen is geïnvesteerd in een substantiële besparing in energie. De Arnhemse woningcorporaties hebben hiervoor al een plan opgesteld, mede als antwoord op een motie van de PvdA. De woningen in particulier bezit blijven nog achter. De PvdA vindt dat het project klimaataanpak van eigen woningen in Sint Marten moet worden uitgebreid naar de gehele stad. De gemeente kan daarbij het initiatief nemen om klimaatsubsidies en –leningen beter bereikbaar te maken voor woningbezitters. Samenwerking met partners zoals energiebedrijven, leveranciers en de bouwsector is daarbij onmisbaar.

Het inkoopbeleid van de gemeente wordt zo duurzaam mogelijk. De PvdA denkt dan aan groene stroom en energiebesparing voor de gebouwen van de gemeente, besparing op openbare verlichting en het duurzaam maken van het wagenpark en mobiliteit. Bij de inkoop van diensten en leveranties volgt Arnhem de ambities van de rijksoverheid, en waar mogelijk gaan we verder (zoals op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen). Wij steunen de komst van innovatieve energie- en milieutechnische bedrijven in Arnhem en de regio.

Nieuwsberichten over Duurzaamheid en milieu

Windturbines en zonneveld Koningspleij

door Eric Greving op 10 juli 2017

Vandaag heeft de PvdA ingestemd met het bestemmingsplan om vier windturbines mogelijk te maken op de Koningspley. De gesprekken hierover lopen al jaren. In deze discussie heeft de PvdA vooral gepleit voor goed overleg met omwonenden en het waarborgen van een goede bewonersparticipatie.

lees verder »

Extra lening voor Musis baart zorgen

door Martien Louwers op 17 mei 2017
Foto PvdA Arnhem

Onlangs is de nieuwe concertzaal van Musis in gebruik genomen. Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over het verstrekken van een lening aan de stichting MSA van 8 miljoen euro, 4 miljoen meer dan in 2015 werd aangegeven.

lees verder »

Samen met de buurt

door Eric Greving op 27 maart 2017

Vandaag zal de PvdA, met de ChristenUnie en de SP, een voorstel indienen, om samen met de buurt verdere afspraken te maken over de invulling van het nieuwe plan voor de supermarkt in Lombok en de beperking van de gevreesde overlast. Met bewoners uit de directe schil rondom het supermarktterrein en bewoners die wat verderaf in

lees verder »

Van Wijken Weten een succes maken vraagt inzet van alle betrokkenen

door Martien Louwers op 28 oktober 2016

Vanaf 1 januari 2017 krijgen de wijken het in Arnhem voor het zeggen. Er wordt meer dan 100 miljoen euro aan budget overgeheveld naar de wijken. Van mobiliteit, handhaving en toezicht tot ondersteuning van vrijwilligers, wijkgericht werken en integratie.

lees verder »

Trolley 2.0

door Hanny van Nunen op 22 maart 2016

Arnhem moet ook verantwoordelijkheid nemen voor het mislukken van de samenwerking met het lokale bedrijf EL-KW bij het project “Trolley 2.0”. Daarvoor heeft de gehele gemeenteraad een motie aangenomen waarin de wethouder wordt opgedragen opnieuw in overleg te treden met EL-KW. De wethouder moet de gemeenteraad vóór 1 juli ’16 informeren over de uitkomst.

lees verder »

Bestemmingsplan Fluvium-Westervoortsedijk opnieuw geagendeerd

door Hanny van Nunen op 2 maart 2016
Foto Arnhem.nl

Het bestemmingsplan Fluvium-Westervoortsedijk is door PvdA en VVD opnieuw geagendeerd omdat er enerzijds nieuwe informatie verkregen is die het onduidelijk maakt of de raad toentertijd wel in bezit was van de juiste informatie omtrent de vergunning van de puinbreker van van Houtem, en anderzijds dat we twijfels hebben of de toezeggingen van de wethouder inzake de

lees verder »

Maak wonen in Arnhem betaalbaar

door Eric Greving op 15 december 2015

Een goede betaalbare woning in een veilige, schone en sociale leefomgeving is volgens de PvdA een basis voor een goed bestaan. “Een goede woonverdeling zorgt ervoor dat Arnhemmers een woning kunnen vinden die past bij de woonwensen en het inkomen”, legt raadslid Eric Greving uit. 

lees verder »

Puntjes op de i bij plan tegengaan wateroverlast

door Hanny van Nunen op 5 november 2015

Betere communicatie richting de inwoners en een goede klachtafhandeling. Twee van de vier extra ‘PvdA-punten op de i’ in het gemeentelijke Actieplan Wateroverlast. Wethouder van Burgsteden heeft bij de behandeling van het Actieplan Wateroverlast toegezegd onze  vier punten over te nemen.

lees verder »

Arnhem gaat huisafval omgekeerd inzamelen

door Eric Greving op 1 juli 2015

De PvdA is positief over het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval. Het beperken van restafval draagt bij aan duurzaamheid en aan de doelstellingen die op dit gebied gesteld zijn. Daarom hebben we ingestemd met het uitrollen van deze methode over de hele stad.

lees verder »

Brainstorm over de toekomst van natuur in Gelderland op woensdag 11 maart

door Redactie op 10 maart 2015

In het Bezoekerscentrum van Park Sonsbeek in Arnhem organiseert de PvdA woensdagavond 11 maart een brainstormsessie over de toekomst van natuur in Gelderland. De avond in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen staat onder leiding van Tweede Kamerlid Henk Leenders (Natuur, PvdA) en ‘natuur-kandidaten’ van de PvdA Gelderland: Anna-Lena Hedin-Penninx en Joost de Koning.

lees verder »