Wijken

Uitgangspunt voor elke Arnhemse wijk blijft: schoon, heel en veilig. Voor de toekomst willen wij meer ruimte voor experimenten van burgerparticipatie. Het leefklimaat van de wijken moet minimaal op niveau blijven.

Ons standpunt

De herstructurering van Malburgen en Presikhaaf verloopt goed. De plannen voor sociale, economische en fysieke verbetering worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met bewoners en woningcorporaties. Dit gebeurt naast Malburgen en Presikhaaf ook in Klarendal en het Broek (de vier ‘Krachtwijken’) en in de Geitenkamp. Wij zien graag in de toekomst meer ruimte voor experimenten met burgerparticipatie waarbij de groepen bewoners ook een echt mandaat krijgen en niet alleen een adviesfunctie hebben.

Buiten de Krachtwijken zijn er indicatoren dat een aantal wijken zich niet goed ontwikkelt. In sommige wijken is sprake  van onveiligheid en verloedering. Elders is er een toename van jeugdcriminaliteit, vernielingen en onveiligheid voor kinderen. Voorkomen moet worden dat de leefkwaliteit van deze wijken in de toekomst achteruitgaat.
Ook de binnenstad moet een prettige woonwijk worden. In het plan Rijnboog en de Prinsenhof willen we daarvoor woningen in alle prijsklassen ontwikkelen. In de nieuwbouw zoals in Schuytgraaf en de locaties Saksen-Weimar, het Oostelijk Centrumgebied en Hoogstede-Klingelbeek mag de gemeente niet beknibbelen op kwaliteit van de woningen.

Knelpunten in het onderhoud van de openbare ruimte worden tijdig en snel aangepakt. De capaciteit die daarvoor nodig is wordt door de gemeente vrijgemaakt.

Nieuwsberichten over Wijken

Geen dure woningen in het Arnhemse groen

door Eric Greving op 10 mei 2017
Foto PvdA Arnhem

Het plan van de gemeente om te zoeken naar locaties voor woningen in het topsegment is volgens de PvdA een slechte verkenning dat voortkomt uit een proces zonder overleg met bewoners en dat ook nog eens ingrijpt in het groen in Arnhem. De afgelopen weken hebben we in de gemeenteraad gesproken over de verkenning wervende woonmilieus.

lees verder »

Samen met de buurt

door Eric Greving op 27 maart 2017

Vandaag zal de PvdA, met de ChristenUnie en de SP, een voorstel indienen, om samen met de buurt verdere afspraken te maken over de invulling van het nieuwe plan voor de supermarkt in Lombok en de beperking van de gevreesde overlast. Met bewoners uit de directe schil rondom het supermarktterrein en bewoners die wat verderaf in

lees verder »

Betalen voor je restafval

door Redactie op 13 maart 2017
Foto Juul Diepenbroek

De PvdA is op zich voor het principe van Diftar, waarbij mensen afhankelijk van de hoeveelheid aangeboden restafval betalen. Maar de PvdA staat voor solidariteit. “Dit betekent dat we mensen met de laagste inkomens ontzien, dat rekening wordt gehouden met ouderen, zieken met (veel) medisch afval en mensen met jonge kinderen (baby’s). Dit zijn omstandigheden

lees verder »

Geen nieuwe coffeeshops in woonwijken Arnhem

door Marte Straatsma op 15 februari 2017

Mensen moeten rustig kunnen blijven wonen in hun eigen buurt. Daar waar ze zich thuis voelen, mogen mensen niet ineens de dupe worden van het nieuwe coffeeshopbeleid dat nu wordt voorgesteld door de burgemeester. De PvdA wil daarom geen nieuwe coffeeshops in woonwijken waar deze nu nog niet zijn.

lees verder »

Van Wijken Weten een succes maken vraagt inzet van alle betrokkenen

door Martien Louwers op 28 oktober 2016

Vanaf 1 januari 2017 krijgen de wijken het in Arnhem voor het zeggen. Er wordt meer dan 100 miljoen euro aan budget overgeheveld naar de wijken. Van mobiliteit, handhaving en toezicht tot ondersteuning van vrijwilligers, wijkgericht werken en integratie.

lees verder »

Praat mee over betrokken zijn en worden bij de stad

door Redactie op 17 oktober 2016

De PvdA-fractie wil horen hoe de gemeente Arnhem de betrokkenheid van bewoners kan vergroten. Daarvoor gaan de fractieleden op maandag 24 oktober het gesprek aan met bewoners die positieve of negatieve ervaringen hebben met de manier waarop zij door de gemeente zijn betrokken bij plannen, projecten of in de wijken.  De bijeenkomst vindt plaats in MFC De Wetering

lees verder »

College moet snel aan de slag met extra geld voor de bestrijding van kinderarmoede

door Redactie op 24 september 2016

Bijna 6000 kinderen in Arnhem groeien op in armoede. Met de Gelrepas kunnen kinderen gratis of met korting sporten of naar muziekles. Het bereik van de Gelrepas is heel hoog in Arnhem. Maar liefst 97% van de kinderen heeft een Gelrepas, blijkt uit de Trendrapportage Inkomen en Armoede. Toch doen veel kinderen nog niet mee

lees verder »

Behoud succesfactoren Arnhemse wijkaanpak!

door Martien Louwers op 11 juli 2016

Arnhem kent al heel lang een succesvolle wijkaanpak. In het overleg tussen bewoners, gemeente, corporaties en andere instellingen zijn er zichtbare verbeteringen doorgevoerd in o.a. de wijken Klarendal en Malburgen. Betrokken bewoners hebben zich jarenlang ingezet voor de verbetering van hún wijk. Met “van wijken weten” worden er veel meer taken op het niveau van

lees verder »

Niet zomaar bezuinigen op voorzieningen in de wijken

door Martien Louwers op 30 mei 2016

In de perspectiefnota wordt voorgesteld om 1 miljoen euro te bezuinigen op onder andere ondersteuning aan mensen met een beperking, het jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligersondersteuning en activiteiten voor ouderen. Volgens de PvdA een onlogisch voorstel.

lees verder »

Integratie als belangrijke opgave in de stad

door Martien Louwers op 30 mei 2016

Tijdens buurtbezoeken komen wij tegen dat de ene kant van de straat moeilijk in contact komt met de andere kant van de straat, omdat de verschillen in inkomen of cultuur groot zijn. Soms geldt dat zelfs voor mensen die elkaars directe buren zijn. Als mensen elkaar niet kennen, elkaar niet zien, dan kunnen vooroordelen ontstaan.

lees verder »