Wonen

Voor starters, mensen met een lager inkomen en jonge gezinnen moeten er betaalbare en kwalitatief goede woningen beschikbaar komen. Door nieuwbouw en door een herziening van het huidige toewijzingssysteem van huurwoningen. Daarnaast moeten startersleningen blijven bestaan. Voor ouderen moeten er meer geschikte woningen komen, zodat zij in hun buurt kunnen blijven wonen, ook als zij zorg nodig hebben. Tenslotte moeten gemeente en corporaties zorgen voor voldoende studentenwoningen.

Ons standpunt

Het is voor starters, mensen met een lager inkomen en jonge gezinnen moeilijk om aan een betaalbare woning te komen. Hun kansen op de woningmarkt lijken door de crisis alleen maar slechter te worden. De PvdA vindt dat ook deze groepen kwalitatief goede woningen moeten kunnen krijgen. De wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen zijn te lang. In principe zijn er voldoende goedkope woningen, ook voor starters. Maar deze zijn niet beschikbaar omdat de middengroepen onvoldoende doorstromen. Te veel huurwoningen worden bezet door huurders met een hoger inkomen. Daarom moet er niet alleen voor lagere inkomens gebouwd worden, maar moeten ook de hogere inkomensgroepen met nieuwbouw verleid worden door te stromen. Dan kan er ook een betere balans tot stand komen in de woningvoorraad. Forensen van buiten Arnhem worden zo verleid zich hier te vestigen.

Het huidige systeem voor de toewijzing van huurwoningen (Entree) werkt niet goed. Dit systeem biedt op papier een maximale keuzevrijheid voor iedereen. Doordat echter de ‘woonduur’ de bepalende factor is, zijn starters en mensen met lagere inkomens de klos. De wachttijd voor een huurwoning is zes tot acht jaar en neemt alleen maar verder toe. Wij willen de toewijzing van woningen anders organiseren. Woonduur moet niet langer het belangrijkste criterium zijn bij woningtoewijzing. Wij willen met andere partijen overleggen over een verbeterde toegankelijkheid van starters in het systeem.

Ook koopwoningen wil de PvdA voor starters bereikbaar houden. Niet alleen door betaalbare koopwoningen te bouwen, maar ook door de succesvolle startersleningen aan te blijven bieden. Er moeten meer woningen gebouwd of geschikt gemaakt worden voor ouderen. Ouderen moeten de kans krijgen in de eigen buurt te blijven wonen, ook als zij zorg nodig hebben. Ten slotte is het van belang dat de gemeente samen met woningcorporaties zorgt voor voldoende studentenwoningen.

Binnen de Stadsregio is afgesproken dat er in Arnhem meer woningen voor huishoudens met hogere inkomens worden gebouwd. Zo moet een deel van de 50.000 forensen worden verleid te verhuizen naar Arnhem. Ons ideaal is: gemengde wijken met verschillende soorten woningen. Dat betekent dat enkele andere gemeenten in de regio meer sociale huurwoningen moeten bouwen. Als zij hun afspraken op dit punt niet nakomen, moet Arnhem krachtig stelling nemen.

Voor de langere termijn streeft Arnhem naar gedifferentieerde wijken waar plaats is voor iedereen: oud, jong, rijk en arm. Mensen moeten binnen hun eigen wijk een stap vooruit kunnen zetten op de woningmarkt. Dat levert ook een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de wijk op langere termijn. Doordat succesvolle mensen in de wijk blijven, vervullen zij een voorbeeldfunctie voor anderen in de wijk. Bij nieuwbouw en verbouw van bestaande woningen voor ouderen moeten deze levensloopbestendig gemaakt worden. De PvdA wil dat Verenigingen van Eigenaren beter worden ondersteund bij de renovatie van verouderde flats.

Nieuwsberichten over Wonen

Geen dure woningen in het Arnhemse groen

door Eric Greving op 10 mei 2017
Foto PvdA Arnhem

Het plan van de gemeente om te zoeken naar locaties voor woningen in het topsegment is volgens de PvdA een slechte verkenning dat voortkomt uit een proces zonder overleg met bewoners en dat ook nog eens ingrijpt in het groen in Arnhem. De afgelopen weken hebben we in de gemeenteraad gesproken over de verkenning wervende woonmilieus.

lees verder »

Samen met de buurt

door Eric Greving op 27 maart 2017

Vandaag zal de PvdA, met de ChristenUnie en de SP, een voorstel indienen, om samen met de buurt verdere afspraken te maken over de invulling van het nieuwe plan voor de supermarkt in Lombok en de beperking van de gevreesde overlast. Met bewoners uit de directe schil rondom het supermarktterrein en bewoners die wat verderaf in

lees verder »

Betalen voor je restafval

door Redactie op 13 maart 2017
Foto Juul Diepenbroek

De PvdA is op zich voor het principe van Diftar, waarbij mensen afhankelijk van de hoeveelheid aangeboden restafval betalen. Maar de PvdA staat voor solidariteit. “Dit betekent dat we mensen met de laagste inkomens ontzien, dat rekening wordt gehouden met ouderen, zieken met (veel) medisch afval en mensen met jonge kinderen (baby’s). Dit zijn omstandigheden

lees verder »

Geen nieuwe coffeeshops in woonwijken Arnhem

door Marte Straatsma op 15 februari 2017

Mensen moeten rustig kunnen blijven wonen in hun eigen buurt. Daar waar ze zich thuis voelen, mogen mensen niet ineens de dupe worden van het nieuwe coffeeshopbeleid dat nu wordt voorgesteld door de burgemeester. De PvdA wil daarom geen nieuwe coffeeshops in woonwijken waar deze nu nog niet zijn.

lees verder »

Referendum Stadsblokken Meinerswijk

door Eric Greving op 17 november 2016

Op 30 november 2016 gaan de Arnhemmers naar de stembus om hun mening te geven over de ontwikkeling van Stadsblokken Meinerswijk. De afgelopen weken is ook de PvdA regelmatig gevraagd wat ons advies is en wat wij hiervan vinden. Het lijkt mij goed om dat kort samen te vatten.

lees verder »

Van Wijken Weten een succes maken vraagt inzet van alle betrokkenen

door Martien Louwers op 28 oktober 2016

Vanaf 1 januari 2017 krijgen de wijken het in Arnhem voor het zeggen. Er wordt meer dan 100 miljoen euro aan budget overgeheveld naar de wijken. Van mobiliteit, handhaving en toezicht tot ondersteuning van vrijwilligers, wijkgericht werken en integratie.

lees verder »

College moet snel aan de slag met extra geld voor de bestrijding van kinderarmoede

door Redactie op 24 september 2016

Bijna 6000 kinderen in Arnhem groeien op in armoede. Met de Gelrepas kunnen kinderen gratis of met korting sporten of naar muziekles. Het bereik van de Gelrepas is heel hoog in Arnhem. Maar liefst 97% van de kinderen heeft een Gelrepas, blijkt uit de Trendrapportage Inkomen en Armoede. Toch doen veel kinderen nog niet mee

lees verder »

Tekort aan aangepaste woningen in de stad

door Redactie op 29 augustus 2016

Voor een specifieke groep Arnhemmers moeten er voldoende aangepaste woningen zijn, die voldoen aan de vraag die deze groep heeft. De PvdA wil van het college weten of die er zijn en of zij samen met het Arnhems Platform voor Gehandicapten (APCG) wil kijken naar de signalen en te zoeken naar een oplossing.

lees verder »

Bescherm de belangen van huurders

door Redactie op 26 augustus 2016
Foto PvdA

De belangen van de huurders van circa 200 woningen van Woningbouwvereniging voor Ambtenaren mogen niet in het gedrang komen als besloten wordt tot verkoop van de woningen. Daartoe roept Eric Greving de wethouder op in een brief met vragen van de PvdA over deze kwestie.

lees verder »

Voorstel Stadsblokken Meinerswijk moet aangepast

door Eric Greving op 27 juni 2016

De PvdA zal op dit moment niet instemmen met het huidige voorstel voor de uitvoering van fase 2 van de gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk. De bebouwing is te fors en te grootschalig, garanties voor cultuur en recreatiefuncties zijn onvoldoende en de communicatie moet bij de gemeente komen en niet bij de projectontwikkelaar.

lees verder »