Zorg

We maken werk van goede zorg dichtbij. Zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Een wijkverpleegkundige in de buurt en de goede zorg die nodig is. Thuiszorg zonder stopwatch. Met goede ondersteuning voor familie, vrienden of buren die mantelzorg verlenen en extra aandacht voor de meest kwetsbare Arnhemmers.

Ons standpunt

De komende raadsperiode wordt de gemeente verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft, moet die ook blijven krijgen. Bij voorkeur van zorgverleners uit de wijk, vaste zorgverleners die je kent. Ook vrienden, buren en familie kunnen een bijdrage leveren aan de ondersteuning. Goede ondersteuning vraagt om goede samenwerking tussen professionele zorgverleners en mantelzorgers.

Voor jezelf kunnen zorgen vinden wij een groot goed. Zorgverleners moeten geen taken van mensen overnemen, maar hen juist helpen zoveel mogelijk voor zichzelf te zorgen en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Geleverde zorg moet goed passen bij wat iemand nodig heeft en er moet tijd zijn voor persoonlijke aandacht.

Oud, ziek of gehandicapt zijn betekent niet dat je geen rol meer kan vervullen in de maatschappij. Ook als je misschien minder valide bent, niet voldoende energie hebt voor een reguliere baan of op een andere manier niet gemakkelijk in een gewone of aangepaste baan aan het werk kan, kun je voor de samenleving heel waardevol zijn. We willen ouderen, (chronisch) zieken en gehandicapten betrekken bij de buurt door ze te vragen vrijwilligerswerk te doen als de gezondheid dit toelaat. Hierdoor blijven zij onderdeel van de samenleving.

Wat kan er beter?

Op dit moment wordt het aanbod in de zorg vaak bepaald aan de hand van algemene regels. Er wordt onvoldoende gekeken naar wat elk individu nodig heeft. Er wordt door zorgverleners bovendien teveel langs elkaar heen gewerkt. Iedere sector heeft zijn eigen mensen en eigen zorgaanbod. Door de handen ineen te slaan en samen te werken, kan veel meer ondersteuning worden geboden voor het beschikbare geld.

De kosten van de zorg lopen op. Dat komt deels door de vergrijzing waardoor meer mensen ondersteuning nodig hebben. Een andere reden voor de stijgende zorgkosten is de doorgeschoten professionalisering van de zorg. Dat kan anders, en vooral beter! Het ondersteunen van kwetsbare mensen in je eigen omgeving (familie, buurt, vriendenkring) moet weer vanzelfsprekend worden.

Professionele zorgverleners moeten goed samenwerken met mantelzorgers, vrienden en familieleden van degenen die zij helpen. Hiervoor moeten we de zorg dichterbij mensen organiseren. Door de zorg te organiseren in de wijk, hebben zorgverleners de kans om de mensen in de wijk te leren kennen en zorg op maat te bieden. Hierdoor wordt eerder opgemerkt als het met iemand niet goed gaat en is de drempel om ondersteuning te vragen lager.

Wat willen we doen?

  • De decentralisatie van taken van het rijk naar de gemeente gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te verbinden. We gaan steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en eventueel professional. Preventie wordt beloond. Het voorkomen van gezondheidsklachten, samen met zorgverzekeraar, wijkverpleegkundige, gemeente en ziekenhuizen, is ons uitgangspunt. Dit is goedkoper en prettiger voor mensen.
  • We willen dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Om dit mogelijk te maken, is het van belang de zorg dichtbij mensen te organiseren. De veiligheid in huis is voor ouderen, zieken en gehandicapten een belangrijk aandachtspunt. Zorgaanbieders letten hier extra op.
  • Bij het inrichtingen van een wijk of buurt en bij renovatie of nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen houden we rekening met toegankelijkheid voor chronisch zieken en gehandicapten.
  • We willen dat mensen het meer vanzelfsprekend gaan vinden elkaar te ondersteunen als dat nodig is. Niet voor iedere hulpvraag is een professionele zorgverlener de beste oplossing.
  • We betrekken ouderen, (chronisch) zieken en gehandicapten bij de buurt door ze te vragen – als dat kan – vrijwilligerswerk te doen. Hierdoor raken mensen minder snel in een isolement en het komt de saamhorigheid in de buurt ten goede.
  • Wij zorgen voor een goede ondersteuning van mantelzorgers: zij verrichten een onmisbare taak en verdienden daarvoor erkenning en waardering. Om gebruik te maken van de aanwezige kennis bij de mantelzorgers en om te zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken, wordt de professionele zorg goed op hun behoeften afgestemd.
  • Marktwerking mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. We stellen strenge kwaliteitseisen aan de zorg die de gemeente inkoopt.
  • We vinden het belangrijk dat werknemers in de zorg fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden hebben. Ook hieraan stellen we in de aanbesteding van zorg eisen.
  • We organiseren zorg en ondersteuning dichtbij mensen. Ervaren hulpverleners werken samen in teams per wijk. We zorgen voor goede samenwerking met tweedelijns zorg, met de wijkverpleegkundigen als zichtbare schakel tussen zorg, ondersteuning en andere vormen van dienstverlening.
  • Wij zijn voor het behoud van het persoonsgebonden budget (PGB) voor tweedelijnszorg en -voorzieningen, zodat mensen zelf de regie houden voor het inkopen van hun zorg.
Nieuwsberichten over Zorg

Groeiend aantal klachten over daklozenopvang IrisZorg!

door Ria de Vries op 26 juli 2017

“Bed, bad en brood voor iedereen” zou moeten gelden voor elke dakloze die zich meldt bij de opvang van IrisZorg in de Remisestraat. Uit gesprekken met (ex-)bewoners, (ex-)medewerkers en hulpverleners blijkt dat dat niet altijd de werkelijkheid is. Het aantal klachten groeit.

lees verder »

De mantelzorger aan zet!

door Hanny van Nunen op 13 juli 2017

Het mantelzorgcompliment wordt vanaf 2018 afgestemd op de wens van de mantelzorger.

lees verder »

Tekort aan aangepaste woningen in de stad

door Redactie op 29 augustus 2016

Voor een specifieke groep Arnhemmers moeten er voldoende aangepaste woningen zijn, die voldoen aan de vraag die deze groep heeft. De PvdA wil van het college weten of die er zijn en of zij samen met het Arnhems Platform voor Gehandicapten (APCG) wil kijken naar de signalen en te zoeken naar een oplossing.

lees verder »

Wie helpt bij het boodschappen doen?

door Ria de Vries op 18 juli 2016

Zelf boodschappen doen is niet vanzelfsprekend. Het gebruik maken van voorzieningen voor boodschappen, zoals buren/familie of de boodschappenservice van een supermarkt, kan helpen maar niet voor iedereen. De PvdA wil daarom van het college weten wat zij gaan doen om te zorgen dat de mensen die dat echt niet kunnen toch boodschappen in huis krijgen. 

lees verder »

Niet zomaar bezuinigen op voorzieningen in de wijken

door Martien Louwers op 30 mei 2016

In de perspectiefnota wordt voorgesteld om 1 miljoen euro te bezuinigen op onder andere ondersteuning aan mensen met een beperking, het jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligersondersteuning en activiteiten voor ouderen. Volgens de PvdA een onlogisch voorstel.

lees verder »

Regierol voor Arnhem bij doelgroepenvervoer

door Ria de Vries op 25 maart 2016

Vervoer voor inwoners die wegens een beperking geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer, moet in Arnhem en in de stadsregio goed geregeld worden. De PvdA heeft daarom ingestemd met de bestuurlijke samenwerking van de gemeenten in de regio om dit doelgroepenvervoer te gaan organiseren en uitvoeren.

lees verder »

Toegankelijke stad; een vanzelfsprekendheid

door Redactie op 25 januari 2016

Vorige week stemde de Tweede Kamer in met het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. PvdA-woordvoerder zorg, Otwin van Dijk, heeft ervoor gezorgd dat toegankelijkheid de norm wordt en ontoegankelijkheid de uitzondering. Een belangrijke stap op weg naar een toegankelijker en inclusiever Nederland.

lees verder »

1 jaar wijkteams: informatievoorziening kan beter

door Hanny van Nunen op 17 december 2015
Foto PvdA

Afgelopen jaar heeft er een grote verandering plaatsgevonden in de zorg. Daarin vormt het functioneren van de wijkteams een zeer belangrijk onderdeel van de WMO-zorg in Arnhem. Het is dan ook van groot belang om na bijna 1 jaar te weten of de inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben.

lees verder »

Plan tegen de ongelijkheid

door Martien Louwers op 23 oktober 2015
Foto Martin Wieldraaijer

De verschillen in Arnhem zijn groot op het gebied van werkgelegenheid, gezondheid, leefomgeving en participatie. De plek waar iemand woont zou geen effect moeten hebben op persoonlijke kansen en ontwikkelingen. Helaas is de werkelijkheid anders. Het heeft wel degelijk effect op de leeftijdsverwachting, de kansen op een baan en in hoe veilig je omgeving is.

lees verder »

Arnhem gaat huisafval omgekeerd inzamelen

door Eric Greving op 1 juli 2015

De PvdA is positief over het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval. Het beperken van restafval draagt bij aan duurzaamheid en aan de doelstellingen die op dit gebied gesteld zijn. Daarom hebben we ingestemd met het uitrollen van deze methode over de hele stad.

lees verder »