19 november 2014, om 21:30, Buurtcentrum De Lommerd, Spijkerstraat 185c, Arnhem | Buurtcentrum De Lommerd, Spijkerstraat 185c, Arnhem

Algemene ledenvergadering

Naast een bestuursverkiezing is er 19 november aandacht voor een nieuw project van de Wiardi Beckman Stichting inzake de decentralisaties en is er ruimte om actuele lokale en landelijke politiek te bespreken.

Bestuurslid (5) Voor de komende twee jaar kiest de afdeling een nieuw afdelingsbestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen binnen de verenigingskant van de lokale PvdA en de rol van de afdeling in de vereniging. Wil jij je bezighouden met het organiseren van activiteiten, het voorbereiden van ledenvergaderingen en zorgdragen voor (permanente) campagne, ledenwerving en ledenbehoud? Denk je graag mee, maar doe je net zo graag? Dan is een plek in het afdelingsbestuur wat voor jou. Lees ter inspiratie het werkplan voor 2015. Voor meer informatie over de individuele functies raadpleeg je de  profielen van voorzitter, secretaris, penningmeester of algemeen bestuurslid. Marlies Van de Voort is opnieuw verkiesbaar als penningmeester, Harry Gerritsen als secretaris (was interim) en Reinout Dubbelman als algemeen bestuurslid. Mark Lauriks is opnieuw verkiesbaar als voorzitter van de afdeling.

Afgevaardigde bij de gewestelijke vergadering (5) De gewestelijke vergadering is de algemene ledenvergadering van de PvdA Gelderland. Alle afdelingen zijn daarin via afgevaardigden vertegenwoordigd. Als gewestelijk afgevaardigde val je de komende tijd met je neus in de boter: er wordt een verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen vastgesteld en in 2015 komt daar (mogelijk) een coalitieakkoord en de koers van de toekomstige Statenfractie bij. De vijf afgevaardigden overleggen met elkaar hoe ze zich opstellen in de gewestelijke vergadering en . Van de afgevaardigden wordt gevraagd de gewestelijke vergaderingen in de Arnhemse ledenvergaderingen voor te bereiden en het Arnhemse geluid in de gewestelijke vergadering te vertolken. Eens per jaar doen de afgevaardigden verslag in een algemene ledenvergadering aan de hand van een jaarverslag. Gewestelijk afgevaardigde Paul Stein is opnieuw verkiesbaar.

Congresafgevaardigde (2) Het congres is het hoogste orgaan van de PvdA. Hier worden resoluties, kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s vastgesteld en wordt het partijbestuur gekozen. Met andere woorden: het hart van de landelijke PvdA. De afdeling Arnhem heeft twee congresafgevaardigden. Zij bereiden met de afdeling de congressen inclusief moties en amendementen voor. Eens per jaar doen de afgevaardigden verslag in een algemene ledenvergadering aan de hand van een jaarverslag. Congresafgevaardigde Anja Franssen is opnieuw verkiesbaar.

Afgevaardigde bij de politieke ledenraad (1) In de politieke ledenraad worden tussen congressen door (actuele) zaken besproken die de vereniging in zijn geheel aan gaat. Tijdens de politieke ledenraad kunnen de Eerste- en Tweede Kamer-fractie, de Europese fractie en het partijbestuur zwaarwegend advies worden meegegeven. Eens per jaar doet de afgevaardigde verslag in een algemene ledenvergadering aan de hand van een jaarverslag. Afgevaardigde Mark Elbers bij de politieke ledenraad is opnieuw verkiesbaar.
Alle bovenstaande functies worden voor een periode van twee jaar gekozen. Je kunt je voor elke functie opgeven, ook als iemand zich opnieuw verkiesbaar stelt voor die functie. Voor meer informatie kun je bij mij terecht via marklauriks@hotmail.com of 06 – 23 91 68 85.