Door op 17 mei 2016

Alternatieven voor tekort armoedebeleid

De PvdA is vooruitlopend op de bespreking van het nieuwe armoedebeleid in de gemeenteraad al op zoek naar alternatieven om het tekort op de armoedeagenda te dekken. Als het voorstel van het college wordt doorgevoerd wordt voor de mensen op en onder de bijstandsnorm de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing afgeschaft.

Dat wil Ria de Vries, gemeenteraadslid PvdA, zeker niet laten gebeuren. “SP- wethouder Elfrink maakt zich wel hard voor cultuurgebouwen maar niet voor de minima.” Onbegrijpelijk, vindt De Vries. Kwijtschelding is bedoeld voor mensen op en onder de bijstandsnorm. Arnhem kent al jaren een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid. “Mensen moeten straks van hun minimale leefgeld een groot deel van de afvalstoffenheffing zelf betalen. Dat geld hebben ze niet. Er blijft al niks over.”

De eerste gedachte voor het vinden van middelen om het tekort op de armoedeagenda te dekken is dan ook in het geld voor Focus Filmtheater. De PvdA is tegen de nieuwbouw van het filmhuis op het kerkplein omdat de exploitatie niet goed rond te krijgen is. Een goedkoper alternatief moet mogelijk zijn. De PvdA wil ook weten waar het college de extra middelen van het rijk voor armoedebestrijding aan heeft besteed. Er is structureel 90 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gemeenten om armoede en schulden te bestrijden. De gemeente Arnhem zal daar een substantieel bedrag van hebben ontvangen (gemiddeld 1% van de bijdragen van het Rijk is 900.000 euro). Ook kan binnenkort worden ingeschreven op een subsidie van in totaal 4 miljoen euro voor organisaties en stichtingen met goede plannen om duurzaam armoede en schulden te bestrijden. ‘Het tekort op de armoede-agenda is ontstaan doordat mensen meer schulden maken.’ De Vries ziet graag dat het college organisaties in de stad wijst op de subsidiemogelijkheid.

Als er geld gevonden moet worden in relatie tot de armoede-agenda wil de PvdA ook kijken naar de deurwaarderskosten. De gemeente is de eerste die een deurwaarder stuurt als er een openstaande rekening is. Mensen mogen tijdens hun schuldentraject niet opnieuw schulden maken. De extra kosten die een deurwaarder met zich meebrengt komt bovenop de al lopende schuld. Het stoort de PvdA dat de gemeente die aan de ene kant mensen probeert te helpen schuldenvrij te worden, aan de andere kant de schuldeiser is die voor in de rij staat. Het uitstellen van het inschakelen van een deurwaarder kan kosten besparen. De PvdA zal het college vragen die optie te onderzoeken. “Er zit een groot verschil in niet willen of niet kunnen betalen. En deze groep heeft het gewoonweg niet”, zegt De Vries.

Tot slot vraagt de PvdA zich af wat de resultaten zijn van het Budget Ondersteuning Op Maat (BOOM) project. Dit was bedoeld om bewindvoerderskosten te voorkomen. Toch blijkt uit de nota dat de bewindvoerderskosten nog veel verder gestegen zijn. De Vries: “Wij zijn benieuwd wat daar de oorzaken van zijn en of daar niet bijgestuurd kan worden om kosten te besparen.”