Door op 26 september 2016

Andere koers voor Koningsplein

De PvdA dient vanavond in de gemeenteraad samen met de VVD, CU, Arnhem Centraal en de Arnhemse Ouderenpartij een voorstel in om in deze collegeperiode geen plannen meer te maken waar het huisvesten van Oostpool en/of Introdans op het Koningsplein onderdeel van is. De PvdA wil daarmee voorkomen dat het college verder gaat werken aan de grootschalige plannen voor een nieuw cultuurgebouw met een prijskaartje van 32 miljoen euro op het Koningsplein. Ook vindt de PvdA de bouwplannen van appartementen van 12m hoog op de St. Catharinaplaats, die zonder inspraak van omwonenden en gebruikers tot stand is gekomen, geheel ongepast in de omgeving. Het is moeilijk voor te stellen dat de SP-fractie dergelijke grootse en kostbare plannen voor ogen had toen ze een voorstel indienden voor het opknappen van het pleintje.

Koers bijstellen
De gemeenteraad kreeg twee weken geleden een voorstel voorgelegd voor een nieuw cultuurgebouw. Het college vroeg de raad in te stemmen met een uitbreiding van de schouwburg tot een breder gebouw met Oostpool en Introdans. Op de vraag wat de noodzaak is voor een nieuw cultuurgebouw had SP wethouder Gerrie Elfrink geen antwoord. Het zou beter zijn voor de toekomst. Omdat er geen politieke steun leek te zijn in de gemeenteraad trok de wethouder zijn plannen in en ligt er geen besluit meer voor. De wethouder wil met een helderder verhaal en voorstel komen maar wijkt daarbij niet af van de ingezette koers. Het is aan de raad om die koers nu bij te stellen. Dat doen we met een motie.

Instellingen verdienen goed onderkomen
De PvdA heeft ingestemd met een budget van 11 miljoen euro voor het opknappen van de  schouwburg, het Stadstheater. Een fors bedrag maar de nood is daar al langer heel hoog. De schouwburg is dringend aan renovatie toe. Voor de huisvesting van Introdans en Oostpool ligt dat anders. Er is nu geen noodzaak om te verhuizen. De PvdA vindt het belangrijk dat onze gezelschappen goed gehuisvest zijn maar is er dus niet van overtuigd dat daarvoor grootschalige nieuwbouw nodig is. In het voorstel roepen we het college dan ook nadrukkelijk op om voor het eind van 2016 een concreet voorstel aan te bieden aan de raad waarin de renovatie van het Stadstheater wordt uitgewerkt.

Keuzes in tijden van bezuinigingen
Het college heeft de afgelopen jaren al forse investeringen gedaan in de huisvesting van cultuur. Zo is er een nieuw Filmhuis gepland op het Kerkplein van 12 miljoen euro en een nieuwe concertzaal bij Musis van 10 miljoen euro. Investeringen in gebouwen waarvan de PvdA verwacht dat ze heel moeilijk te exploiteren zullen zijn. Daarnaast heeft de gemeente nog altijd een forse bezuinigingstaakstelling in te vullen die nu in de wijken neerkomt. Dat kan ten koste gaan van armoedebeleid, zorg of cultureel aanbod in de wijken. Investeringen in stenen mogen niet ten koste gaan van cultuureducatie. De PvdA vindt het onvoorstelbaar dat het college, met de SP wethouder voorop, met een dergelijk voorstel komt.