Door Eric Greving op 19 december 2016

De bewoner praat mee bij windturbines Koningspley

Al jaren wordt er gesproken over de realisatie van windmolens op de Koningspley en Kleefsewaard. Het college heeft hiertoe intentieovereenkomsten gesloten met een initiatiefnemer. In de communicatie is al die jaren aangegeven dat bewonersparticipatie een belangrijk onderdeel van het proces is. Windmolens zijn een kansrijk middel om de ambities op het gebied van duurzame energie te halen, maar door de omvang is de impact op de omliggende omgeving groot. Om draagvlak te houden voor energiemaatregelen en de zo gewenste energietransitie is het wat de PvdA betreft van groot belang bewoners mee te nemen in het proces en zorgen serieus te nemen. Hierover hebben we in de afgelopen periode een discussie in de raad gehad.

Het initiatief om windturbines te realiseren in dit gebied is inmiddels zo ver gevorderd dat er milieu- en natuuronderzoeken worden uitgevoerd. Ook hebben in 2014 voor de zomer in drie wijken (Malburgen, Presikhaaf en Westervoort) windconsultaties plaatsgevonden. Dit waren bijeenkomsten waar bewoners vragen konden stellen over de plannen. In december 2014 heeft de PvdA vragen gesteld over het vervolg van de procedure en de rol van bewoners hierin. Het college heeft hierop geantwoord dat nadat de formele plannen zijn gediend het college in gesprek zou gaan met belanghebbenden en dat het voor zich sprak dat pas daarna de formele procedure zou worden gestart. Ook in een brief van initiatiefnemer op 28 juni 2016 die verspreid is in de omgeving is aangegeven dat onderzoeken in het najaar zouden zijn afgerond en dat dan het gesprek met de bewoners zou worden aangegaan voordat de formele procedure zou starten.

Tot grote verbazing van bewoners, maar ook de PvdA, kwam er een voorstel om de ruimtelijke procedures (bestemmingsplan en omgevingsvergunning) te coördineren. Het college kan ervoor kiezen deze procedure te coördineren, maar hiervoor moet de gemeenteraad wettelijk gezien akkoord geven. In dit voorstel is ook een planning opgenomen die geen ruimte laat om, voordat de formele procedures starten, in gesprek te gaan met bewoners. De PvdA vindt dit onbegrijpelijk. Meerdere malen is het beloofd en nu is er geen ruimte voor. Sterker nog, tijdens de behandeling bleek dat er in september 2017 een subsidieaanvraag moet worden gedaan. Die kan alleen gedaan worden als het gemeentebestuur heeft besloten over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Mocht deze datum niet gehaald worden dan kan dit gevolgen hebben voor de plannen. Niet eerder waren bewoners en de gemeenteraad hiervan op de hoogte.

De PvdA vindt het van belang dat het gesprek gevoerd kan worden voordat formele procedures worden gevoerd. Er is dan nog geen druk van ingewikkelde juridische procedures. In een formele procedure kan een belanghebbende ook alleen reageren door middel van een zienswijze. Daarnaast vindt de PvdA dat van een betrouwbare overheid verwacht mag worden dat zij afspraken nakomt. Een eerste voorstel van de PvdA om bewonersparticipatie te organiseren voor de formele procedure leek het niet te halen, aangezien deze niet duidelijk aangaf wat dit betekent voor de planning. Een meerderheid in de raad vindt het van belang dat de deadline voor de subsidieaanvraag niet in gevaar komt. Gelukkig is het gelukt om te komen tot een compromis. Samen met bewoners, initiatiefnemer en partijen in de raad is een amendement opgesteld dat ruimte laat voor een gesprek met bewoners voordat de formele procedure start. Ook krijgt het college de opdracht om alle opmerkingen en vragen te verwerken in een notitie die duidelijk maakt wat er met vragen en opmerkingen is gedaan. Dit amendement dient de PvdA in met VVD, D’66, GroenLinks en CDA en heeft dus een meerderheid.

De PvdA is blij dat ondanks de tijdsdruk toch recht gedaan kan worden aan de gedane beloftes. Bewoners worden gehoord en vragen en opmerkingen worden meegenomen. Op deze wijze kan de PvdA ook instemmen met het voorstel om procedures te coördineren. Want uiteindelijk kan dit ook een voordeel voor bewoners zijn. In één keer is bekend wat het bestemmingsplan regelt en hoe dit ingevuld gaat worden (omgevingsvergunning). De PvdA zal het vervolg van deze procedure kritisch blijven volgen.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ‘t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving