Door Martien Louwers op 29 april 2013

Kritische vragen over het Rijnhaldossier

Onlangs ontving ik bericht dat de gemeente Arnhem een intentieovereenkomst heeft afgesloten met Decathlon voor de verkoop van de Rijnhal. Daarmee verliest Arnhem per 1 juli 2014 een belangrijke locatie voor kleinschalige evenementen, waarvoor nog geen alternatief is gevonden. Er zijn een aantal kritische kanttekeningen te maken bij de gang van zaken.

De door het college gewenste winkeloppervlakte wordt bovendien bij lange na niet gehaald: het gaat om meer dan de helft minder. Maar ook aan de eerder afgesproken randvoorwaarden wordt (schijnbaar) niet voldaan: Arnhem moet een verlies van 2,1 miljoen euro op de grond afboeken en het is de vraag of dit initiatief van het college is afgestemd in de stadsregio.

In maart van vorig jaar heeft het college met betrekking tot het Rijnhalgebied de nota van randvoorwaarden Leisurepark Olympus vastgesteld met daarin twee belangrijke elementen:

  • De grondexploitatie moet tenminste sluitend zijn. De grondopbrengsten van het gebied zullen voldoende moeten zijn om de boekwaarde en de investeringen voor de inrichting van het openbare gebied te dekken;
  • In verband met ontwikkelingen op andere locaties in de Stadsregio (bijvoorbeeld Duiven, Zevenaar en Nijmegen-Ressen) is afstemming nodig op het gebied van grootschalige detailhandel. In de eerste helft van 2012 zou dit beleid in de Stadsregio worden geëvalueerd.

Dan ligt er nog een belofte aan de gemeenteraad dat de nieuwe ontwikkelaar van het rijnhalgebied een mogelijkheid zou zoeken in het gebied of  de stad om de functie van de Rijnhal te behouden. Ook weten wij dat er ontwikkelaars zijn die al eerder plannen hebben gemaakt voor het volledige gebied, die zowel de gewenste leisurefunctie boden én de functie van de Rijnhal in het gebied een plek gaven.

De PvdA heeft hierover daarom de volgende vragen:

1. Het college neemt een verlies van 2,1 miljoen euro op de te verwachten grondopbrengsten. Hoe verhoudt zich dit tot de opgave uit de nota van randvoorwaarden dat de grondexploitatie tenminste sluitend moet zijn;

2. Over grootschalige detailhandel zou afstemming plaatsvinden in de stadsregio. Recent zijn de plannen voor het retailpark Ressen in Nijmegen on hold gezet. Wanneer is dit initiatief van het college afgestemd in de stadsregio?

3. Was Decathlon de enige gegadigde voor de Rijnhalkavel? Waren er initiatieven die voorzagen in de volledige ontwikkeling van het Rijnhalgebied en/of  het behoud van de functie van de Rijnhal binnen het gebied of in de stad?

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers