Door op 4 april 2015

Financieel deel schulddienstverlening via Europese aanbesteding

De PvdA wil dat mensen met schulden in zo’n kort mogelijke tijd zo goed mogelijk geholpen worden. Door het financiële deel via een Europese aanbesteding aan een derde partij te gunnen, kan er ruis en vertraging in het traject van schulddienstverlening komen. Daarom heeft de PvdA gepleit om de gunningscriteria aan te scherpen.

De komende jaren wordt er nog geen daling van de instroom voor de schulddienstverlening verwacht. Nog steeds raken veel Arnhemmers in de schulden. Daarmee ligt er een grote opgave voor de schulddienstverlening. Er wordt op diverse manieren geprobeerd mensen die schulden hebben te helpen.
Waaronder:

  • Preventief: Eerdere signalering via de wijkteams, door eerder ingrijpen lopen de schulden niet zo hoog op en zouden er minder mensen echt in de problemen moeten komen.
  • Project BooM: Poging om de toegenomen instroom bij het beschermingsbewind in te dammen door specifiekere begeleiding op zelfredzaamheid. Uit de tussenevaluatie blijkt helaas nog niet dat er voldoende uitstroom is. Hierover stelden we vorige week vragen aan het college .
  • Plaatsen van het activerende deel van de schulddienstverlening bij Rijnstad, waar de Arnhemse manier van werken de afgelopen jaren al succesvol is gebleken (activerend beheer).
  • Het financiële deel: Het extern plaatsen van het technische gedeelte van de schuldsanering dat binnenkort door de gemeente Europees wordt aanbesteed. Hierover is nu door de gemeenteraad een besluit genomen.

De PvdA wil dat mensen in zo’n kort mogelijke tijd zo goed mogelijk geholpen worden. Daarom vinden wij het jammer dat het financiële deel van de schulddienstverlening niet rechtstreeks bij Rijnstad kan worden belegd. Daarmee wordt het werkproces in drie delen geknipt: 1. de aanmelding en intake door het wijkteam; 2. het activerende ‘begeleidingstraject’ door Rijnstad en 3. het technisch traject van schuldsanering bij de derde aanbieder. Het nadeel hiervan is dat ook het budget in drieën wordt geknipt, dat maakt dat je met hetzelfde geld minder kan doen. Hierdoor wordt ook de flexibele inzet verminderd: je kan niet de mensen op het onderdeel inzetten waar op dat moment de meeste behoefte is. Tenslotte ben je meer tijd en geld kwijt aan overhead en overleg tussen de partijen omdat er op de plekken waar de ‘knips’ zitten werkafspraken en overdracht moeten komen, waardoor er bovendien ruis en vertraging in de schulddienstverlening kan ontstaan.

Helaas is het niet mogelijk om deze route te bewandelen en moet het laatste deel van het schulddienstverleningstraject Europees worden aanbesteed.
In de raadsvergadering van 30 maart 2015 deden wij een oproep aan het college om in de gunningscriteria de volgende kaders te benadrukken:

  • Ten eerste zal kwaliteit van het werk leidend moeten zijn en is kennis van de doelgroep en grootstedelijke problematiek zoals in Arnhem van groot belang. Dat is misschien nog wel crucialer dan ervaring met het financiële deel zelf. Het gaat tenslotte om Arnhemmers in een kwetsbare positie en niet alleen om hun schulden.
  • Het werk moet door professionals worden gedaan, geen kunst- en vliegwerk met vrijwilligers, wij zien in verdringing geen innovatieve oplossing.
  • Wat betreft de PvdA beter ook geen organisatie die hulpverlening ziet als een commerciële bezigheid: het moet buiten kijf staan dat aan Arnhemmers met schulden geen winst mag en kan worden behaald.
  • En tenslotte, we willen graag greep houden op deze aanbesteding en de mogelijkheid hebben om bij te sturen als het niet goed blijkt te gaan. We zien graag op tijd een evaluatie tegemoet.

Hiervoor heeft de PvdA samen met Groenlinks een wijzigingsvoorstel ingediend. Helaas is dit voorstel door de meerderheid van de gemeenteraad verworpen.