Door Eric Greving op 28 januari 2016

Huisvesting voor statushouders

De PvdA is blij dat Arnhem zoekt naar mogelijkheden voor extra goedkope huurwoningen om de taak van het huisvesten van statushouders uit te kunnen voeren. De extra druk op de woningmarkt wordt hiermee enigszins verminderd.

Arnhem wordt, net als de rest van Nederland en Europa, geconfronteerd met grote vluchtelingenstromen door oorlogen in de wereld. Onze stad neemt verantwoordelijkheid in de opvang van vluchtelingen en uiteindelijk de huisvesting van statushouders. De PvdA is blij met de inzet van de gemeente Arnhem voor de opvang van vluchtelingen. Deze vluchtelingen komen nu in een asielprocedure terecht en zullen uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgen. In eerste instantie voor 5 jaar. Op het moment dat een vluchteling statushouder wordt heeft hij/zij het recht om in een reguliere woning te wonen. Dit is zeker belangrijk, omdat mensen dan onderdeel worden van de Nederlandse samenleving en een leven kunnen opbouwen. Echter, de druk op de sociale woningmarkt is al groot. De wachttijden voor een huurwoning zijn lang. In de Huisvestingswet is geregeld dat statushouders urgentie hebben en dus voorrang hebben voor een sociale huurwoning. De gemeente Arnhem wijst 90% van de woningen toe aan regulier woningzoekenden. 10% wordt toegewezen aan doelgroepen, waaronder de statushouders. Door de toename komt dit percentage onder druk te staan.

Het Arnhemse college is met een voorstel gekomen om te voorkomen dat eind 2016 de toename aan statushouders niet meer opgevangen kan worden. Het college geeft terecht aan dat de oplossing hiervoor met name de bouw van extra sociale huurwoningen is. Tijdens de behandeling van de Arnhemse woonprincipes heeft de PvdA samen met andere partijen al gepleit voor het bouwen van extra sociale woningen en het bevorderen van de doorstroming vanuit goedkope sociale huurwoningen. Hiervoor moeten creatieve oplossingen gevonden worden, bijvoorbeeld door transformatie van kantoorpanden en leegstand zorgvastgoed. De PvdA is, net als het college, van mening dat het de voorkeur heeft om statushouders in reguliere woningen te huisvesten en liever niet in tijdelijke woningen of wooncomplexen. Bij een tijdelijke oplossing moet er na zoveel tijd ook weer een definitieve oplossing gevonden worden, met als gevolg dat mensen opnieuw moeten verhuizen en niet de kans hebben zich te wortelen in Arnhem.

Wat de de PvdA betreft is een statushouder een inwoner van Arnhem en heeft hij/zij, net zoals alle andere inwoners dezelfde rechten en plichten. Als er extra sociale woningen worden gebouwd moeten we deze niet specifiek toewijzen aan statushouders, maar beschikbaar stellen voor alle woningzoekenden. Bij toename van het aantal goedkope sociale huurwoningen moet binnen de verhouding 90/10 voldoende ruimte zijn om statushouders een woning toe te wijzen. Het college verwacht dat met de bouw van extra sociale huurwoningen de taakstelling voor Arnhem ingevuld kan worden, zonder dat dit extra druk op de Arnhemse woningmarkt geeft. De PvdA heeft wel gepleit voor een goede communicatie van het beleid, om te voorkomen dat het beeld ontstaat dat mensen langer op een huurwoning moeten wachten door de huisvesting van statushouders. Deze beeldvorming ontstaat nu al en als de maatregelen werken hoeft dit in Arnhem niet het geval te zijn.

Het college wil ook jonge alleenstaande statushouders met een afstand tot Nederlandse samenleving extra begeleiding geven in kleine woonvormen. De PvdA vindt dit een goed plan. Extra begeleiding van een jonge statushouder kan de kansen op integratie, op het vinden van werk en op een kansrijk leven in Nederland vergroten. De kosten hiervoor zijn gedekt en zijn een investering in de toekomst. Als eerste in de toekomst van de mensen zelf, maar zeker ook een investering voor de stad.

Er is nu een werkgroep opgericht om te zoeken naar creatieve oplossingen voor extra goedkope huurwoningen. De uitkomsten hiervan komen terug in het Volkshuisvestelijk Kader, de uitvoeringsagenda voor 2016 behorend bij de Arnhemse woonprincipes. De PvdA is benieuwd naar de oplossingen die hieruit voortkomen en wij hopen dat met een gezamenlijke inspanning Arnhem haar bijdrage kan leveren aan het huisvesten van de statushouders.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ’t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving