Door op 22 april 2016

Maak werk van beschut werk

Beschut werk blijft veel vragen oproepen. Helderheid is er nog steeds niet, ondanks de belofte van het college op een nieuw perspectief in de vorm van nieuw beschut werk, zoals landelijk en lokaal is afgesproken.

Zo ook bij de Politieke maandag van 11 april tijdens de presentaties over activerend werk en de transitie van Presikhaaf Bedrijven. De wethouder stelde
expliciet dat in Arnhem geen nieuw beschut werken zal worden gerealiseerd. In plaats van een nieuw perspectief, dat ons vorig jaar mei nog werd beloofd, is er nu geen perspectief voor deze doelgroep.

De PvdA wil, samen GroenLinks, dat er wel werk wordt gemaakt van beschut werk. Beschut werk gaat over gewoon werk, met een fatsoenlijk salaris en met fatsoenlijke voorwaarden zoals een CAO. Daarbij komt dat niet alleen op landelijk niveau politieke partijen – waaronder D66, CDA en CU – met elkaar afspraken hebben gemaakt over beschut werk, in Arnhem hebben de coalitiepartijen, dus ook SP, zich hiervoor zelfs expliciet uitgesproken in het coalitieakkoord “Met de stad”. Op pagina 8 staat immers: “Mensen met een arbeidshandicap en langdurig werklozen kunnen vaak niet (direct) aan het werk in een gewone baan. Daarom moeten er voor hen beschutte werkplekken blijven bestaan.”

Tijdens het vragenuurtje bij de Politiek Maandag van 18 april gaf de wethouder aan dat er in Arnhem wel beschutte werkplekken zijn en blijven bestaan. “Maar dit college is geen voorstander van het zogenaamde nieuw beschutte werk. Het is duur en brengt schotten aan. Ook de regio is hier geen voorstander van,” aldus de wethouder. Begin maart heeft de wethouder een schriftelijke reactie ontvangen van staatssecretaris Klijnsma betreffende “Financiële stimulans beschut werk”, waarin de staatssecretaris nadrukkelijk stelt dat het voornemen van Arnhem om op voorhand beschut werk niet aan te bieden, maar louter dagbestedingsplekken, niet passend is. Of het college bereid is alsnog een passend perspectief te bieden in de vorm van nieuw beschut werk, moet nog blijken. Toegezegd is dat het college de gemeenteraad binnenkort zal informeren hoe het staat met de uitvoering van een vangnetconstructie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die geen werkplek bij een reguliere werkgever hebben. In 2015 is hiervoor de motie “Basis voor werk”, die ook over dit onderwerp gaat, aangenomen.