Door Eric Greving op 26 januari 2015

Nieuwbouw Hoogstede-Klingelbeek vraagt om een raadsonderzoek

De bewoners en de gemeente staan over dit project lijnrecht tegenover elkaar. In een proces, waarbij bewoners actief betrokken zijn, heeft de gemeente een eigen verantwoordelijkheid bij het ontstaan van een conflict.  Verschuilen achter de brede rug van de rechtelijke macht is een zwaktebod en helpt bewoners niet. De PvdA wil daarom een raadsonderzoek.

In februari 2014 heeft de Nationale Ombudsman een uitspraak gedaan over een klacht van omwonenden over woningbouwplan Hoogstede-Klingebeek. Aanleiding voor deze klacht is de ophoging van het openbaar gebied in een deel van dit plan, namelijk Het Hof. Over dit onderwerp wordt al jaren gesproken in de gemeenteraad. Het plan Hoogstede-Klingelbeek is gestart met een uitgebreid participatieproces. Uitkomst was een plan met breed draagvlak, zowel bij bewoners als bij de gemeente. De uitkomst is in deze fase vastgelegd in een gebiedsvisie en later in een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Bij de start van de bouw (bouwrijp maken van de grond) bleek ineens dat er een aanzienlijke ophoging plaatsvond ter hoogte van het begin van de Klingelbeekseweg (Het Hof). Bewoners zagen een wand in de achtertuin ontstaan van 1,5 tot 2 meter hoog. In 2012 heeft hierover een eerste debat in de gemeenteraad plaatsgevonden. Uitkomst was een gesprek met de wethouder, wat helaas niet tot resultaat heeft geleid.
Bewoners hebben daarna brieven gestuurd, informatie opgevraagd en uiteindelijk een klacht bij de Nationale Ombudsman ingediend. Deze klacht is gegrond verklaard wat betreft de communicatie. De Nationale Ombudsman was van mening dat niet voldaan is aan het vereiste van transparantie. Inhoudelijk geeft de Nationale Ombudsman geen oordeel. Deze conclusie was aanleiding voor GroenLinks en CDA om schriftelijke vragen te stellen, welke door het college zijn beantwoord. De bewoners hebben vervolgens een feitenrelaas geschreven en de gemeenteraad nogmaals gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. Daarnaast ervaren de bewoners wateroverlast door het hoogteverschil.

De PvdA heeft samen met ChristenUnie, Zuid Centraal, VVD, GroenLinks en CDA het onderzoek van de Nationale Ombudsman en de beantwoording van de schriftelijke vragen geagendeerd. Duidelijk is geworden dat bewoners en gemeente lijnrecht tegenover elkaar staan. Het college is van mening dat er geen fouten zijn gemaakt en dat bewoners op de hoogte hadden kunnen zijn van de ophoging. De bewoners zijn van mening dat de ophoging niet in de gebiedsvisie heeft gezeten en dat er bij het inrichtingsplan voor de openbare ruimte een fout is gemaakt. Wethouder Elfrink heeft in het debat aangegeven dat als de bewoners een onafhankelijk oordeel willen ze naar de burgerlijke rechter kunnen stappen. Dit is de logische weg in een dergelijk conflict, volgens de wethouder.

De PvdA deelt deze mening niet. In een proces, waarbij bewoners actief betrokken zijn, heeft de gemeente een eigen verantwoordelijkheid bij het ontstaan van een conflict. Verschuilen achter de brede rug van de rechtelijke macht is een zwaktebod en helpt bewoners niet. De PvdA wil daarom een raadsonderzoek naar de gang van zaken. Dit betekent dat de gemeenteraad opdrachtgever is en dat het onderzoek plaatsvindt onder voorzitterschap van een onafhankelijke derde. De uitkomsten geven de bewoners eindelijk duidelijkheid over de gang van zaken en de gemeente kan op basis van de uitkomsten leren voor projecten in de toekomst.

Naast het raadsonderzoek roept de PvdA het college op om serieus aan het werk te gaan met de wateroverlast die de bewoners nu ervaren. Het opnemen in actieplan wateroverlast dat geldt voor de hele stad doet geen recht aan het probleem dat zich hier voordoet. De problemen komen niet door de steeds extremere regenval, maar door een uitgevoerd woningbouwproject. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de projectontwikkelaar en gemeente om problemen die bewoners ervaren op te lossen.
Helaas voor de bewoners zijn de collegepartijen van mening dat er geen fouten zijn gemaakt en vinden zij een onderzoek niet nodig. Men is van mening dat een gesprek voldoende is en zijn tevreden met het feit dat de deur van de wethouder altijd openstaat. Het college laat wederom zien niet met de stad te besturen. Als het goed gaat zijn bewoners welkom, maar als het fout gaat verstopt de gemeente zich achter juridische procedures. Dit biedt weinig vertrouwen voor komende projecten, zeker als we kijken naar de onrust rondom plannen als de supermarkt in Lombok, de uitbreiding van de supermarkt in Elderveld, de bomen in het Spijkerkwartier en ga zo maar door. De wethouder heeft toegezegd dat er gesprekken komen tussen de projectontwikkelaar en de bewoners over de wateroverlast. De PvdA hoopt dat hier voor de bewoners in ieder geval goede oplossingen uitkomen. Wellicht dat dit nog wordt vervolgd….

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ’t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving