Door op 24 februari 2014

Nieuwe banen belangrijker dan geld verdienen aan grond

De PvdA vindt het creëren van banen belangrijker dan het verdienen van geld aan grondtransacties. Het grondbeleid van de gemeente moet ten dienste staan van maatschappelijke doelen die we als stad nastreven.

Voor de PvdA staat nieuwe werkgelegenheid daarbij voorop. Wij stellen voor om de grondprijs die de gemeente in rekening brengt aan bedrijven die zich in Arnhem willen vestigen of die in Arnhem willen uitbreiden (deels) terug te geven als deze bedrijven extra banen creëren. De grondprijssubsidie bedraagt 10% voor iedere tien nieuwe banen.

De economische crisis vraagt ons om verder te kijken dan alleen de al eerder in Arnhem ingezette instrumenten om de werkgelegenheid aan te jagen. Hiervoor deden wij al verschillende voorstellen. Bij een van de voorstellen, de grondprijssubsidie, vroegen anderen zich hardop af of dit wel mogelijk was in verband met Europese regels. De Europese Unie verbiedt staatssteun van overheden aan bedrijven. Dat verbod geldt ook voor gemeenten.

Niettemin maakt Europa uitzonderingen voor steun van beperkte omvang: regels hierover zijn opgenomen in de zogenoemde de-minimusverordening. Ook gemeenten mogen onder deze de-minimusregeling steun verlenen aan bedrijven. De maximale omvang van de steun bedraagt per bedrijf € 200.000. Ook maakt de Europese Unie uitzonderingen op het staatssteunverbod voor specifieke doelen. Het creëren van werkgelegenheid door het midden- en kleinbedrijf is één van de doelen waarvoor staatssteun (onder voorwaarden) is toegestaan. De uitzonderingen zijn vastgelegd in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Medio 2014 wordt de AGVV naar verwachting (opnieuw) verruimd, zodat overheden meer instrumenten in handen hebben om het bedrijfsleven te ondersteunen bij het vergroten van de werkgelegenheid.

Wij gaan ervan uit dat ons voorstel grondprijssubsidies te verstrekken aan bedrijven die werkgelegenheid creëren, binnen de werking van de de-minimusverordening en de AGVV valt. Mochten Europese regels het maatwerk dat wij voorstellen dan toch in de weg staan, dan is de PvdA voorstander van een generieke verlaging van de grondprijs voor bedrijfslocaties. De gemeente is geen handelsonderneming. Het gemeentelijk grondbeleid moet bedrijven faciliteren om banen te scheppen. Dat vindt de PvdA belangrijker dan geld verdienen aan gemeentegrond. Zo houden we Arnhem aan het werk.