Door Eric Greving op 26 september 2016

Nu ook social return bij gemeentelijke subsidies

Op 26 september heeft de gemeenteraad de Algemene Subsidieverordening vastgesteld. De PvdA heeft hierbij een motie ingediend om verplichtingen te overwegen op het gebied van social return, toegankelijkheid en duurzaamheid. Ook bij gemeentelijke subsidies kan het volgens de PvdA wenselijk zijn om eisen op te nemen op het gebied van social return, toegankelijkheid en duurzaamheid. Onderwerpen waar de gemeenteraad zich vaak al in meerderheid over heeft uitgesproken. De motie van de PvdA is aangenomen, waardoor ook gesubsidieerde activiteiten in de stad kunnen bijdragen aan deze belangrijke doelen. Redelijk en naar verhouding tot de organisatie en de activiteit.

Social return is al onderdeel van het inkoopbeleid van de gemeente. Bij een gemeentelijke opdracht aan een derde worden eisen gesteld over het in dienst hebben van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, stageplaatsen, etc. Bij sommige subsidies kan dit ook wenselijk zijn. Eerder is al een motie aangenomen van de PvdA die stageplaatsen onderdeel liet uitmaken van social return ook bij subsidies. Deze motie is tot op heden helaas niet uitgevoerd. Nu de gemeenteraad de Algemene Subsidieverordening vaststelt daarom opnieuw reden voor de PvdA om hier aandacht voor te vragen.

Bovenstaande geldt ook voor toegankelijkheid. De gemeenteraad heeft met grote meerderheid in januari 2016 de motie Arnhemse Inclusie Agenda aangenomen over de rechten van minder valide mensen. Dit moet ook kunnen leiden tot verplichtingen richting organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente.

Op het gebied van duurzaamheid kunnen ook verplichtingen opgelegd worden. Bij subsidieverlening is het niet altijd wenselijk om extra verplichtingen op te leggen. Sommige activiteiten hebben al een sociaal of duurzaam doel. Of is toegankelijkheid niet aan de orde of vanzelfsprekend. Om deze reden willen we dat het college deze verplichtingen altijd overweegt bij het verlenen van een subsidie. Met het aannemen van deze motie van de PvdA, samen met D’66, SP, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, is dit nu geregeld.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ’t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving