Door op 8 oktober 2014

Onderzoek oorzaak radicalisering en jihadisme

“De problematiek van Syriëgangers blijft ons bezighouden. Niet alleen de openbare veiligheid en de bedreiging daarvan door eventueel terugkerende Syriëgangers, maar ook de oorzaken van radicalisering”, aldus Engin Bülbül. De PvdA wil zich niet alleen bezig houden met symptoombestrijding, maar ook weten waarom jongeren radicaliseren en dit tegengaan.

Eind augustus heeft de ministerraad het actieprogramma ‘Integrale aanpak jihadisme’ vastgesteld. Het actieprogramma heeft tot doel het beschermen van de democratische rechtsstaat, bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland, en het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering. De in het actieprogramma opgenomen maatregelen zijn veelal repressief van aard. Hoewel bovengenoemd actieprogramma een aantal goede maatregelen bevat, geeft het geen antwoord op de vraag waarom de jihadistische beweging zo gegroeid is de afgelopen jaren. Die vraag is van belang, immers zonder een goede diagnose kunnen we niet tot de bestrijding van de ‘kwaal’ komen.

Arnhem heeft, zoals welbekend, ook een aantal jihadgangers. Er zijn al tien jongeren afgereisd naar Syrië of Irak. Van de eerste groep Syriëgangers zijn inmiddels vier jongeren teruggekeerd. Volgens burgemeester Kaiser zijn er thans 12 geradicaliseerde jongeren die mogelijk van plan zijn af te reizen naar Syrië of Irak. Volgens de burgemeester gaat het om een gemêleerd gezelschap. De afgereisde jongeren stonden volgens de burgemeester middenin de samenleving. Het waren goed geïntegreerde en veelal sociaal geëngageerde jongeren. Het is dan ook moeilijk te bevatten wat deze jongeren drijft om zich aan te sluiten bij zeer radicale groepen en een gewelddadige strijd.

Inmiddels komen de eerste geluiden van acties van geradicaliseerd jeugd vanuit ons eigen land. Zo zette een leerling van een VMBO-school in Hengelo een ISIS-filmpje op het internet, waarin hij dreigt met onthoofding van joden. De vraag is: hoe serieus moeten we dit nemen? Met deze vraag in het achterhoofd heeft de PvdA-fractie een motie opgesteld, waarin het College van B&W gevraagd wordt om onderzoek te doen naar de opvattingen van de Arnhemse jeugd inzake intolerantie en extremisme. Doel is de ‘stand van zaken’ onder de Arnhemse jeugd in kaart te brengen en, indien nodig, maatregelen te treffen. Immers, ook de PvdA beseft dat een betere wereld begint bij een vreedzame en tolerante jeugd.