Door op 5 november 2015

Puntjes op de i bij plan tegengaan wateroverlast

Betere communicatie richting de inwoners en een goede klachtafhandeling. Twee van de vier extra ‘PvdA-punten op de i’ in het gemeentelijke Actieplan Wateroverlast. Wethouder van Burgsteden heeft bij de behandeling van het Actieplan Wateroverlast toegezegd onze  vier punten over te nemen.

De wateroverlast, als gevolg van de hoosbui in juli 2014, heeft een enorme impact gehad in Arnhem en het is daarom belangrijk dat er actief aan gewerkt wordt om een dergelijke overlast te voorkomen. “Het gemeentelijke actieplan geeft aan dat de grootste verantwoordelijkheid bij de bewoners ligt, maar de gemeente moet actief  gaan communiceren en handelen zodat deze verantwoordelijkheid ook echt genomen wordt door de bewoners”, geeft fractielid Hanny van Nunen aan. De PvdA is blij dat de wethouder alle vier de punten overneemt.

Alleen informatie op de website zetten is in de ogen van de PvdA onvoldoende, maar de portefeuillehouder heeft toegezegd werk te gaan maken van de communicatie. Over het aandachtspunt “afhandeling klachten bij calamiteiten” heeft de wethouder aangegeven dat er goede afspraken gemaakt zijn met de woningcorporaties hoe er gehandeld wordt ten tijden van een calamiteit. De gehouden wijkschouwen in de verschillende wijken hebben geleid tot maatregelenlijsten. Daarbij is wel aangegeven dat niet alles zonder meer uitgevoerd kan worden, gezien de beperkte middelen die er zijn. De PvdA heeft aandacht gevraagd voor meer duidelijkheid van de maatregellijsten. Deze lijsten worden nu zo aangepast dat duidelijk wordt welke maatregelen meegenomen worden in groot of regulier onderhoud of in ruimtelijke ontwikkelingen, inclusief de planning. Zo kan de gemeenteraad komend jaar bekijken of er extra geld beschikbaar gesteld moet worden voor enkele van deze maatregelen. Als laatste heeft de fractie aandacht gevraagd voor een structureel evaluatiemoment.  Door jaarlijks in de vorm van een wijkschouw te evalueren, kan er beoordeeld worden hoe de stand van zaken is en of er nog aanvullende communicatie of werkzaamheden noodzakelijk zijn.