Door Eric Greving op 17 november 2016

Referendum Stadsblokken Meinerswijk

Op 30 november 2016 gaan de Arnhemmers naar de stembus om hun mening te geven over de ontwikkeling van Stadsblokken Meinerswijk. De afgelopen weken is ook de PvdA regelmatig gevraagd wat ons advies is en wat wij hiervan vinden. Het lijkt mij goed om dat kort samen te vatten. Dat is lastig, omdat de ontwikkeling zich niet gemakkelijk laat samenvatten en het proces al jaren loopt. Vast staat dat de PvdA staat voor een mooi, natuurlijk en open Stadsblokken Meinerswijk. Vanaf het moment dat het uitwerkingskader, wat nu voorligt tijdens het referendum, ter discussie is komen te staan, heeft de PvdA een duidelijke inhoudelijk lijn gekozen.

De vraag die voorligt in het referendum is of de Arnhemmer kan instemmen met het uitwerkingskader dat het College van Burgemeester en Wethouders heeft opgesteld. Het uitwerkingskader biedt ruimte aan maximaal 20.000 m2 bebouwing en 60.000 m2 programma in een gebied van circa 290 hectare. De bebouwing is verdeeld over het terrein van de huidige steenfabriek in Meinerswijk en het gebied rondom de havens in Stadsblokken. De bebouwing bestaat volgens het uitwerkingskader voor minimaal 20% uit functies anders dan wonen, bijvoorbeeld recreatie, cultuur en educatie. Dus 16.000m2 kan maximaal ingevuld worden met woningbouw. Aantallen woningen zijn hierbij niet gegeven.

Bij de raadsbehandeling hebben wij aangegeven dat er onderdelen zijn van het uitwerkingskader waar de PvdA erg positief over is. Zo vinden wij het positief dat het natuurgebied Meinerswijk en de resterende delen van Stadsblokken worden overgedragen aan de gemeente. Dit is en blijft natuur. Hier is in het kader van het referendum ook geen discussie over. De discussie betreft de drie terreinen, steenfabriek Meinerswijk en de twee havens in Stadsblokken, waar bebouwing wel wordt toegestaan. De gebiedsvisie, die alle betrokken partijen onderstrepen, biedt op deze plekken ook ruimte voor bebouwing. De discussie richt zich nu op de vraag of deze bebouwing in meer of mindere mate ook woonbebouwing zou kunnen zijn. ‘Nee’ zeggen de tegenstanders, aangezien woonbebouwing een bedreiging is voor natuur en de andere functies en ‘Ja’ zeggende voorstanders, want het biedt de ruimte om meer natuur te maken en het gebied verder volledig open te stellen.

De PvdA vindt de huidige voorgestelde bebouwing in het plan Eilanden 2.0, het plan van de ontwikkelaar waar het uitwerkingskader op is gebaseerd, te fors. Wij hebben daarom in de raad gepleit voor een tandje minder. De PvdA heeft veel gesprekken gevoerd met zowel voor- als tegenstanders. Uit deze gesprekken bleek en blijkt dat er veel raakvlakken zijn tussen de visies van de verschillende partijen. Met een minder forse bebouwing en ruimte voor de ideeën van de burgercoalitie kan een plan ontstaan dat wel, of in ieder geval meer, draagvlak heeft.
De PvdA is eerder met voorstellen gekomen om de partijen tot elkaar te brengen. Helaas hebben deze voorstellen geen serieuze kans gekregen in de gemeenteraad. Als we de inwoners van Arnhem serieus hadden genomen en goed hadden geluisterd was een referendum misschien niet nodig geweest. De PvdA vindt dit een gemiste kan.
De PvdA heeft in het raadsdebat vooruitlopend op het referendum aangegeven op dat moment tegen het uitwerkingskader te zijn. Niet omdat we tegen woningbouw zijn, maar omdat we vinden dat de bebouwing kleinschaliger moet worden, meer passend in het gebied met ruimte voor ideeën van onder andere de burgercoalitie. Wel hoopt de PvdA dat ongeacht de uitkomst van het referendum de partijen na 30 november uit de loopgraven komen om met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren. Dit gesprek biedt volgens mij de kans om met reële verwachtingen het gebied te gaan ontwikkelen. Arnhem krijgt dan een prachtig uitwaardenpark. Een uniek gebied toegankelijk voor iedereen. Een gebied waar mensen samen komen en ja, een gebied waar, wat ons betreft, ook beperkte bewoning mogelijk is.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ‘t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving