Door Ria de Vries op 25 maart 2016

Regierol voor Arnhem bij doelgroepenvervoer

Vervoer voor inwoners die wegens een beperking geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer, moet in Arnhem en in de stadsregio goed geregeld worden. De PvdA heeft daarom ingestemd met de bestuurlijke samenwerking van de gemeenten in de regio om dit doelgroepenvervoer te gaan organiseren en uitvoeren.

De gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen willen samenwerken op het gebied van het doelgroepenvervoer. Dit betreft het vervoer voor inwoners die wegens een beperking geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer (zoals vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet, het leerlingen-, AWBZ- en dagbestedingenvervoer). De betrokken gemeenten willen alle vormen van doelgroepenvervoer bundelen en afstemmen op het niveau van de stadsregio. Daarvoor moet bestuurlijk worden samengewerkt. Op verzoek van de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen is Arnhem aangewezen als de trekker van het doelgroepenvervoer. De trekkersrol houdt, onder meer, in: de oprichting van het samenwerkingsverband (een bedrijfsvoeringsorganisatie BVO) en de lopende aanbestedingen van de private regiecentrale en het vervoer. De afgelopen maanden is, in samenspraak met de regiogemeenten gewerkt aan de uitwerking van de BVO (inhoudelijk, juridisch en financieel) en aan een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland inzake basismobiliteit. Omdat de oprichting van de BVO lang duurt en de contracten voor regiotaxi en andere doelgroepenvervoer binnenkort aflopen, krijgt Arnhem tijdelijk het mandaat om aan te besteden. Na oprichting van de BVO wordt dit overgenomen door deze gemeenschappelijke regeling.

De PvdA heeft ingestemd met de gemeenschappelijke regeling. Doelgroepenvervoer gaat over gemeentegrenzen heen en de gebruiker moet baat hebben bij zoveel mogelijk dezelfde regelingen in aansluitende gemeenten. Wel heeft de PvdA aangegeven dat we graag eerder geïnformeerd hadden willen zijn en niet onder tijdsdruk hadden willen beslissen. “Zorgen om de uitvoering van het doelgroepenvervoer blijven en daarom hebben we de wethouder gevraagd om tijdige informatie van de voortgang”, ligt Ria de Vries toe. Wij zullen zelf de vinger aan de pols houden als het gaat over de kwaliteit van het vervoer en of de cliënt tevreden is over de wijze van uitvoering.

Ria de Vries

Ria de Vries

Ik ben Ria en ben 60 jaar oud. In het dagelijks leven ben ik budgetcoach. Ik maak me boos over onrecht. Mensen die een afwijzing krijgen voor een uitkering terwijl ze geen cent hebben, daklozen die niet naar binnen mogen bij Iriszorg, het gevecht dat men in Arnhem moet leveren voor goede zorg als er

Meer over Ria de Vries