Door op 2 februari 2016

Sectorplan “Grenzeloos Werken” niet voor Gelderland?

Het plan “Grenzeloos Werken” beoogt 800 mensen in de grensstreek met België en Duitsland vanaf februari te begeleiden naar werk over de grens. Maar verbazingwekkend is dat Gelderland niet genoemd wordt als partner in dit sectorplan.

Het sectorplan ‘Grenzeloos Werken’ is opgesteld door werkgevers- en werknemersorganisaties met de provincies in de grensstreek, België en Duitsland.
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte recentelijk bekend dat hij voor dit plan zo’n 4,9 miljoen euro beschikbaar stelt. De FNV heeft de subsidie aangevraagd. De betrokken partijen investeren zelf de andere helft.
In de regio’s net over de grens is er nog veel vraag naar werknemers, terwijl er aan de Nedelandse kant van de grens juist veel werkzoekenden zijn. Dat komt doordat er bedrijven failliet zijn gegaan of gekrompen zijn. Er zullen 120 mensen van werk in Nederland naar werk over de grens worden bemiddeld en 520 mensen uit de WW aan een baan worden geholpen. Ook worden er 160 mensen vanuit de bijstand of als ZZP’er aan het werk geholpen over de grens.
De provincies Groningen, Drenthe en Limburg zullen met dit sectorplan elk 200 bemiddelings- en scholingstrajecten inzetten voor het begeleiden van werkzoekenden naar een baan in Duitsland in de komende twee jaar. Noord-Brabant en Zeeland zullen in twee jaar samen 200 scholingstrajecten aanbieden voor banen in België. Naast de grensprovincies en de werknemers- en werkgeversorganisaties zijn ook UWV en de VNG partners in het sectorplan.
De PvdA is zeer blij met dit initiatief en de gelden die hiervoor beschikbaar zijn . De fractie vindt het belangrijk dat mensen aan het werk geholpen worden zodat ze op verschillende niveaus kunnen participeren in de samenleving, zeker in Arnhem is dat wat ons betreft prioriteit. Wij zijn dan ook verbaasd dat Gelderland niet genoemd wordt als partner in dit sector plan.

De PvdA-fractie naar aanleiding hiervan de volgende mondelinge vragen voor het Arnhemse college van B&W:
1. Is het college op de hoogte van het sector plan ‘Grenzenloos Werken’?
2. Zo ja, welke acties zijn er of worden er ondernomen om actief deel te nemen aan dit plan? Zo nee, wat is de reden dat het college hierop geen initiatief heeft ondernomen om er actief onderdeel vanuit te maken?
3. Bent u met ons van mening dat het belangrijk is om hieraan deel te nemen, samen te werken en kennis te delen met andere provincies hierin? Zo ja, wanneer kan de raad de uitwerking hiervan tegemoet zien?

Wethouder Van Burgsteden is op de hoogte van het sectorplan. Middels een bestuurlijke brief hebben de colleges van Arnhem en Nijmegen de Provincie laten weten mee te willen werken aan het plan. De direct betrokkenen en de Provincie hebben eind 2015 gesproken over de uitvoering van het plan en over stakeholdersbijeenkomsten. De gemeente Arnhem wil graag kennis delen en zal aanschuiven. De wethouder zal de raad informeren over de uitkomsten van deze
stakeholdersbijeenkomsten.