Door Eric Greving op 27 juni 2019

Toelichting beëindiging samenwerking met VVD en D66

Afgelopen vrijdag informeerden we jullie over het beëindigen van de samenwerking met VVD en D66. Gisteren heeft er een debat in de gemeenteraad plaatsgevonden over de ontstane situatie en hoe we nu verder moeten.  De PvdA heeft uitgelegd waarom wij deze stap gezet hebben. Hieronder de spreektekst van fractievoorzitter Eric Greving. De uitkomst van het debat was dat twee verkenners, één van VVD en één van GroenLinks gesprekken gaan voeren met de fracties in de gemeenteraad.

Voorzitter,

Ik ben politicus omdat ik idealen heb. Goed werk, bestaanszekerheid, verheffing en verbinding. Dat zijn idealen voor de PvdA. Alle partijen hier in dit huis hebben hun eigen idealen en allemaal streven we onze idealen na. Bij de onderhandelingen gingen wij het gesprek aan vanuit onze idealen en een besef van verantwoordelijkheid nemen voor de mensen in de stad.

Voorzitter,

Zorgen dat er meer mensen aan het werk komen, armoede bestrijden, veilige wijken en ontmoetingsplekken in buurten. Praktische zaken die de PvdA heeft ingebracht als een vertaling van onze idealen. En onderhandelen is compromissen sluiten. Dat hebben we gedaan met de wetenschap van dat moment. In het compromis zaten ook een aantal financiële kaders zoals het niet verhogen van de OZB en het verbeteren van de solvabiliteit. De werkelijkheid is dat er een tekort is op de zorg van 18 miljoen euro, dat niet eerder bekend was. Want voorzitter, het mag maar duidelijk zijn, als we toen wisten wat we nu weten had de PvdA niet ingestemd met deze knellende financiële kaders, die het vinden van een oplossing voor de tekorten op de zorg heel lastig maakt.

En dat de samenwerking moeizaam verliep heeft u natuurlijk gemerkt. Want de perspectiefnota kwam later dan gepland en er worden coalitieafspraken aangepast of gedeeltelijk teruggedraaid om de tekorten op te lossen. Maar dit merkte u ook al eerder, bijvoorbeeld bij de behandeling van de begroting. De PvdA vindt het belangrijk dat het vinden van een oplossing voor de tekorten in de zorg ook buiten de zorg gevonden kan worden. Voor de PvdA is afspraak zeker afspraak maar we kunnen ons niet veroorloven om onze ogen te sluiten voor de werkelijkheid. Om goed te doen voor de Arnhemmers moeten papieren afspraken niet heilig zijn. Het college kreeg dan ook van de PvdA de ruimte om ook naar de coalitieafspraken te kijken voor het vinden van een oplossing voor de tekorten in de zorg. Dit heeft geleid tot de Perspectiefnota. Voor de PvdA een ultiem compromis tussen enerzijds de afspraken waar we ons in het coalitieakkoord aan hebben gebonden en anderzijds de opgaven die er liggen om voor kwetsbare Arnhemmers het juiste te doen.

Voorzitter,

Natuurlijk zitten er in de Perspectiefnota onderdelen in waar de PvdA naar wil kijken en waar wij ook met verandervoorstellen in de zorg een andere richting zouden willen geven. Bovenal vindt de PvdA dat een discussie over de zorg over mensen moet gaan. Hier zitten onze zorgen, maar wel met de Perspectiefnota zoals het college heeft gepresenteerd als basis.

Voorzitter, de afgelopen weken is gebleken dat de fractie van de VVD en D66 het met het financiële deel van de Perspectiefnota niet eens zijn en daarom tegen de Perspectiefnota van het college willen stemmen als deze niet aangepast wordt. De voorstellen die de VVD en D66 doen komen ten laste van de stad, van de Arnhemmers, van de wijken en van de gemeentelijke organisatie. Voor de PvdA onacceptabel.

De beslissing om afgelopen vrijdag deze moeilijke stap te zetten komt voort uit maanden van overleg waarbij geen resultaat is geboekt. Een moeilijke tijd waarin de onderlinge verschillen naar voren kwamen. Vrijdag was uiteindelijke een dag die zwaar viel omdat de PvdA staat voor verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid voor de stad en een verantwoordelijkheid voor de mensen in de stad. Toch zijn we tot deze conclusie gekomen om de redenen die ik net genoemd heb.

Voorzitter, als er verschil van mening is dan moet je in staat kunnen zijn om, natuurlijk met stevig debat, samen naar de meningsverschillen te kijken en te onderzoeken hoe ze opgelost kunnen worden. Deze samenwerking is moeizaam, de meningsverschillen te groot en de bereidheid om daar samen uit te komen te klein. Discussies over de tekorten in de zorg, financiële spelregels, sociale woningbouw, allemaal schuurden ze de afspraken en allemaal werd duidelijk dat we daar recht tegenover elkaar staan. Onderling, maar ook in de gemeenteraad. Natuurlijk moeten coalitiepartijen kritisch zijn naar het college, dat is het democratisch recht en zelfs plicht van deze raad. Echter, enige trots voor wat we met elkaar proberen te bereiken en een constructieve houding om daar gezamenlijk aan te werken ontbreekt.

Voorzitter, ik kan u vertellen dat de keuze mij persoonlijk, maar ook mijn partij zwaar valt. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en staan voor onze idealen. Wij hopen dat de discussie die nu ontstaat uiteindelijk tot resultaat heeft dat we als raad kritisch naar onszelf kijken. De bestuurscultuur moet beter, in het belang van de stad, in het belang van de raad en in het belang van onze geloofwaardigheid. De PvdA is van mening dat het nu aan de grootste partij, GroenLinks is, om het voortouw te nemen voor het vervolg. Samen moeten we onderzoeken hoe we verder kunnen om Arnhem te besturen.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ‘t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving