Door Eric Greving op 27 juni 2016

Voorstel Stadsblokken Meinerswijk moet aangepast

De PvdA zal op dit moment niet instemmen met het huidige voorstel voor de uitvoering van fase 2 van de gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk. De bebouwing is te fors en te grootschalig, garanties voor cultuur en recreatiefuncties zijn onvoldoende en de communicatie moet bij de gemeente komen en niet bij de projectontwikkelaar.
De geschiedenis van Stadsblokken Meinerswijk is uitgebreid en ook goed gedocumenteerd. De invloed van deze geschiedenis is tot op heden zichtbaar in het gebied, hoewel veel in de tijd verloren is gegaan. Het castellum van Meinerswijk als onderdeel van de Limes uit de Romeinse Tijd, de eerste bewoning in Meinerswijk en de Praets vanaf eind 14e eeuw, het huis Meinerswijk, de Schipbrug tussen de Praets en Arnhem, de steenfabrieken, de ASM-haven en de zandwinningen. Zomaar een greep uit de boeiende geschiedenis van dit prachtige gebied. Na de oorlog zijn de polders rondom Stadsblokken Meinerswijk bebouwd, Malburgen, Elderveld en ook Schuytgraaf hebben ervoor gezorgd dat Stadsblokken Meinerswijk een unieke plek heeft gekregen tussen alle stedelijke ontwikkelingen.
Duidelijk is dat het gebied in ontwikkeling is, vanaf het jaar 50 na Christus tot aan nu.

De gemeenteraad moet opnieuw een keuze maken dat onderdeel wordt van de geschiedenis van dit gebied. Een keuze, die we gezien de positie van het gebied, niet lichtzinnig moeten nemen. Dit is de reden dat de PvdA de afgelopen maanden met vele betrokken, geïnteresseerden, gebruikers, bewoners en andere belanghebbenden heeft gesproken. Allen delen de visie dat het hier gaat om een uniek gebied, dat vraagt om unieke keuzes als het gaat om de toekomst. Het verschil is echter of deze ontwikkeling gebaseerd moet zijn op de geschiedenis van het menselijk ingrijpen in het gebied, zoals de verdedigingswerken vanaf de Romeinse tijd, de steenfabrieken en de ASM-haven, of dat deze ontwikkeling gebaseerd moet zijn op de positie die het gebied nu heeft gekregen als rustige groene oase tussen de Arnhemse stedelijkheid.

De PvdA vindt het alleen terugverwijzen naar de industriële geschiedenis van het gebied als verantwoording voor toekomstige bebouwing te kort door de bocht. Met name de laatste 70 jaar heeft Stadsblokken-Meinerswijk een nieuwe plek gekregen in de Arnhemse geografie. Een plek die, naast bewoning, gericht is op groen, op ontspanning en op vermaak.

De PvdA is blij dat de wethouder toegezegd heeft dat er een beheersplan komt bij het vervolg van het planproces. Ook heeft de wethouder toegezegd dat er goede bindende afspraken komen over het onderscheid tussen privaat en openbaar. In de plannen is weinig ruimte voor privaat gebied, zoals bijvoorbeeld tuinen. Het grootste deel van het gebied wordt openbaar. Voor veel mensen is het een zorg dat een claim op privaat gebied de openbaarheid van het gebied gaat bedreigen. Dit moeten we aan de voorkant regelen en de wethouder heeft dit toegezegd.

De PvdA vindt, gezien de geschiedenis van het gebied, de voorgestelde bebouwing met name op Stadsblokken te fors, zowel qua oppervlakte als qua schaal. Minder en kleinschalige bebouwing past binnen het nieuwe beeld van Stadsblokken-Meinerswijk als groene oase tussen grootschalige na-oorlogse stadsuitbreidingen. Kleinschalige bebouwing in groene kamers met doorzichten vanaf de Rijn passen in de Gebiedsvisie en dragen bij aan deze nieuwe positie van het gebied. Met onze amendementen een tandje minder oppervlakte en Stadsblokken kleinschaliger wil de PvdA het uitwerkingskader zodanig wijzingen dat de toekomstige ontwikkeling passen in dit beeld.

Een prominente plek in de plannen is weggelegd voor andere functies dan woningbouw, zoals cultuur, recreatie en educatie. Mooie voorbeelden zijn er al, zoals de Stadsblokkenwerf en het evenemententerrein. Deze functies dienen wat betreft de PvdA leidend te zijn voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Dit betekent voor de PvdA dat er nooit beperkingen voor overige functies mogen ontstaan door woningbouw. Niet zoals de wethouder aangeeft inpassen met maatwerkvoorschriften, zodat andere functies een te strakke jas aankrijgen, maar een duurzame toekomst creëren voor de dragers van het gebied.

Als laatste heeft de PvdA een punt gemaakt van de communicatie. De basis van dit uitwerkingskader vormt de Gebiedsvisie. Een visie die tot stand is gekomen met behulp van een burgerparticipatieproces, waar bijna 1.000 mensen aan hebben meegewerkt. Dit tekent de betrokkenheid. Deze betrokkenheid was ook zichtbaar door de aanwezigheid van veel geïnteresseerden in de raadszaal en de vele insprekers in de informatieve fase van de behandeling van het voorstel. Om een plan te maken dat hieraan recht doet vindt de PvdA dat de gemeente de regie moet nemen bij de communicatie in het vervolgproces.

Inmiddels is er een inleidend verzoek gedaan voor een referendum. Dit verzoek is voorzien van voldoende handtekeningen. Dit betekent dat de gemeenteraad op 27 juni wel beslist heeft over moties en amendementen, maar dat nog geen definitief besluit is genomen over het voorstel. De partijen zullen met een verklaring hun mening gegeven. Dit voorlopige besluit wordt gepubliceerd, waarna de indieners van het inleidend referendumverzoek 6 weken de tijd krijgen om 3.000 handtekeningen te verzamelen die nodig zijn voor een definitief verzoek. Mocht dit lukken dan zal er een referendum gehouden worden met als vraag of inwoners van Arnhem kunnen instemmen met het voorlopige besluit van de gemeenteraad. Zes weken na het referendum zal de gemeenteraad met inachtneming van de uitslag van het referendum definitief besluiten.

Duidelijk is dat de coalitie van SP, D’66, ChristenUnie en het CDA de huidige plannen via een amendement met een kleine aanpassing zullen steunen. De ChristenUnie zal een amendement indienen om te onderzoeken of de bebouwing wat kleinschaliger kan. Deze amendementen zijn voor de PvdA niet stevig genoeg. Kortom, zoals de plannen er nu voor staan kunnen we als PvdA niet instemmen met de voorstellen van het college. We zullen nu de uitkomsten van een mogelijk referendum afwachten.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ‘t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving