Door Martien Louwers op 7 november 2014

Werk voor Arnhem

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is Arnhem in 2014 weer verder gestegen, van 5809 naar 6295. De PvdA maakt zich daar grote zorgen over. Het nieuwe college van B&W heeft in het coalitieakkoord in 2014 geen concrete plannen gepresenteerd over hoe zij de werkgelegenheid voor Arnhem wil verbeteren. Uit verschillende onderzoeken blijkt juist dat de stadsregio wat innovatie betreft achterblijft ten opzichte van andere regio’s. Er is een roep om een visie op de regionale economie en een duidelijkere profilering van de stad. Ook zien we dat de jeugdwerkloosheid hoog is en vooral niet-westerse allochtonen minder kans hebben op een baan. De PvdA heeft bij de Arnhemse begroting voor de komende jaren dan ook een aantal voorstellen gedaan voor meer banen.

Regionale economie
Het college gaat op verzoek van de PvdA samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, gemeenten en provincie een nieuwe visie ontwikkelen op de regionale economie en neemt hierin in ieder geval de kansen die de circulaire economie biedt voor de regio mee. Ook worden de mogelijkheden verkend tot het ontwikkelen van een Innovatiefonds, vergelijkbaar met dat van de regio Eindhoven, om innovaties te stimuleren en nieuwe start-ups/ werkgelegenheid te creëren.

Jeugdwerkloosheid
Het is voor veel jongeren moeilijk om een baan te vinden. De gemeenteraad heeft een voorstel van de PvdA aangenomen om met een gerichte visie en aanpak te komen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan in Arnhem. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan nog beter. Zo is er de komende jaren vraag naar technisch personeel in de regio en zouden we meer jongeren daarvoor kunnen interesseren. De PvdA vraag ook specifiek aandacht voor de problemen die niet- westerse allochtonen ervaren in het vinden van werk.

Discriminatie tegengaan
In de praktijk krijgt helaas niet iedereen dezelfde kansen en zien we dat er meer niet-westerse allochtonen werkloos zijn. Discriminatie op de arbeidsmarkt een van de ergste manieren is om iemand te benadelen en een weerbarstig probleem is dat met prioriteit moet worden aangepakt. Daarom heeft de PvdA voorgesteld om werkgevers te stimuleren om werk te maken van een inclusief personeelsbeleid en goede voorbeelden te publiceren. Ook zal er een prijs uitgerijkt worden aan bedrijven die het extra goed doen op het terrein van antidiscriminatie- en diversiteitsbeleid.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers