Door Eric Greving op 10 juli 2017

Windturbines en zonneveld Koningspleij

Vandaag heeft de PvdA ingestemd met het bestemmingsplan om vier windturbines mogelijk te maken op de Koningspley. De gesprekken hierover lopen al jaren. In deze discussie heeft de PvdA vooral gepleit voor goed overleg met omwonenden en het waarborgen van een goede bewonersparticipatie.

Met name vanuit Malburgen, Presikhaaf en Westervoort kwamen veel zorgen. Dit heeft ook geleid tot veel zienswijzen tegen het bestemmingsplan. Echter, uit onderzoeken blijkt dat de normen die gesteld zijn om overlast te beperken ruimschoots worden gehaald. Daarnaast zijn bewoners de afgelopen periode op een goede manier betrokken bij de planvorming. Gezien de duurzaamheidsdoelstellingen, die de PvdA onderschrijft, heeft de PvdA daarom ingestemd met dit bestemmingsplan. Wel hebben we ervoor gepleit dat de zorgen van omwonenden in het vervolg niet worden weggewuifd op basis van de wettelijke normen. Er moet ook na het besluit over het bestemmingsplan serieus overleg zijn met omwonenden.

De PvdA onderschrijft de doelstellingen die gesteld zijn in de beleidsnota Energy Made in Arnhem. In dit beleid zijn de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid geformuleerd. Arnhem wil hierbij de landelijke doelstellingen halen. Dit houdt in 14% duurzame energie in 2020, 16% in 2023 en energieneutraliteit in 2050. Om deze doelstellingen te halen zijn maatregelen als windenergie noodzakelijk. Naast windenergie zet Arnhem ook in op zonne-energie. Het bestemmingsplan dat nu vastgesteld is, staat niet alleen 4 windturbines toe, maar ook zonnepanelen. Gezamenlijk zal dit plan een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Ondanks het belang van duurzaamheid snapt de PvdA de zorgen van omwonenden. Windturbines zijn hoog en hebben een aanzienlijke invloed op de omgeving. Zorgen over geluid en slagschaduw zijn groot. Bij het bestemmingsplan zijn uitgebreide onderzoeken gevoegd die aantonen dat aan de wettelijke normen op het gebied van geluid en slagschaduw voldaan kan worden. Voor slagschaduw is het wel nodig om op bepaalde momenten in het jaar de windturbines stil te zetten. De commissie MER heeft geoordeeld over de onderzoeken en er is een second opinion gedaan door de provincie. Uit alles blijkt dat aan de normen voldaan kan worden en dat overlast op basis hiervan beperkt is.
Echter, uit onderzoek blijkt ook dat het voldoen aan normen niet betekent dat er geen overlast is. Overlast is subjectief. Onderzoek van TNO wijst uit dat er wel degelijk mensen kunnen zijn die ernstige hinder ondervinden. Om die reden moet overlast ook in het vervolgproces een rol kunnen spelen bij de overwegingen die nog gemaakt moeten worden. De initiatiefnemers hebben een omgevingsraad opgericht. Deze raad waar omwonenden plaats in kunnen nemen zal adviseren over het vervolg. De PvdA is blij met dit initiatief. Wel snappen wij de zorgen van de bewoners wat hun invloed hier kan zijn nu uit onderzoeken blijkt dat aan de normen wordt voldaan. Wordt in dit overleg het economische rendement niet leidend. Om de bewoners hierin te steunen heeft de PvdA de motie “zo min mogelijk overlast” ingediend samen met D66, ChristenUnie, CDA, Arnhem Centraal en Verenigd Arnhem.
Daarnaast heeft de PvdA samen met ChristenUnie, Verenigd Arnhem en Arnhem Centraal ook een motie ingediend om de gemeente te laten aanschuiven bij de omgevingsraad. Het college wil dit liever niet, om de omgevingsraad onafhankelijk te houden. Het college heeft wel toegezegd dat de gemeente aanwezig zal zijn als toehoorder en om informatie te geven. Met deze toezegging hebben we de motie ingetrokken.
De PvdA is blij dat de motie “zo min mogelijk overlast” het heeft gehaald. Het biedt de bewoners een houvast in het vervolg. Voor het overige hoopt de PvdA dat we gezamenlijk de duurzaamheidsdoelstellingen vorm kunnen geven.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ‘t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving