Door Eric Greving op 9 maart 2015

Wonen in Arnhem

De woonvisie van Arnhem is verouderd. Het Arnhemse College stelt via een startnotitie voor om samen met vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties, de zorg, huurders en andere bewoners van de stad tot een nieuwe visie op wonen te komen.  De PvdA  kan zich daarin vinden, maar heeft wel een suggestie gedaan.

Een woonvisie is een belangrijk instrument voor het bepalen van het woonbeleid van de gemeente. De nieuwe woonvisie voor de komende 10 jaar zal gebaseerd zijn op 4 pijlers. Dit zijn “betaalbaar en eerlijk”,  “levensloopgeschikt wonen”, “aantrekkelijke woonstad” en “wijken met identiteit”. Duurzaamheid speelt ook een belangrijke rol, en wel in iedere pijler. Bij “betaalbaar en een eerlijke prijs” is duurzaamheid bijvoorbeeld een lage energierekening, maar ook voldoende woningen voor iedereen.

De PvdA kan zich goed vinden in deze startnotitie. Het voorgestelde proces om samen met de partners in de stad de pijlers in te kleuren zorgt voor een gedragen woonvisie. De PvdA ziet in de vier pijlers ruimte om voor de PvdA belangrijke punten te realiseren. Voldoende goedkope huurwoningen voor wie dat nodig heeft, het verkorten van de wachtlijsten, het verduurzamen van woningen en het blijven investeren in de aantrekkelijk en veilige woonomgeving. Zo zorgen we dat Arnhem een aantrekkelijk woonstad blijft voor iedereen.

De woningmarkt in Arnhem is bijzonder. Er zijn relatief veel sociale huurwoningen. In Geitenkamp bijvoorbeeld is meer dan 90% van de woonvoorraad een huurwoning. De rol van de woningcorporaties is dan ook een belangrijke. Investeringen in onder andere Klarendal, Malburgen en Presikhaaf hebben gezorgd voor aantrekkelijkere wijken, met een meer evenwichtige woningvoorraad en een beter sociale samenhang. Uit onze wijkbezoeken in de krachtwijken blijkt ook dat de woonbeleving is verbeterd. Ook zijn de woningbouwcorporaties betrokken bij sociale projecten in de wijk, zoals het Overlast en Zorg Overleg (OZO), het wijkplatform en andere sociale en maatschappelijke initiatieven. Het bouwen en het investeren in de sociale samenhang heeft voor de verbetering van deze wijken gezorgd. De PvdA heeft ook altijd gepleit voor het blijven investeren in deze wijkaanpak.

Wel heeft de PvdA nog een suggestie meegegeven aan het college, maar vooral ook aan de partners in de stad. In de herzieningswet wordt ook de mogelijkheid gecreëerd voor de wooncoöperatie. Een wooncoöperatie is, in tegenstelling tot een wooncorporatie, een samenwerking tussen bewoners die zelf het beheer van de woningen op zich nemen. De gezamenlijke bewoners vormen samen de wooncoöperatie. In het buitenland bestaan dit soort vormen van coöperaties al langer. Het biedt een alternatief tussen kopen en huren. In het Nederlandse stelsel kunnen mensen met een laag inkomen vaak alleen huren en hebben middeninkomens en hogere inkomens het alternatief van kopen. Een huurder heeft weinig invloed op de woning en woonomgeving. De wooncoöperatie biedt wel een alternatief. De Minister gaat voor de wooncoöperatie een wettelijke basis bieden. Daarnaast hebben woningcorporaties een wettelijke rol bij het tot stand komen van een wooncoöperatie. Niet alleen financieel, maar ook in het kader van beheer. Het doel van de wooncoöperatie is dat deze komt vanuit de bewoners. De PvdA heeft het college gevraagd om de mogelijkheden in Arnhem in kaart te brengen. Het onder de aandacht te brengen. Het proces om te komen tot deze woonvisie leent zich ervoor om ook nieuwe innovatieve ideeën te lanceren. Alle partners die betrokken zijn bij het woonbeleid zitten aan tafel. Een betere plek om de wooncoöperatie in te brengen bestaat er bijna niet. De wethouder heeft toegezegd de wooncoöperatie mee te nemen in het vervolg van het gehele proces. De PvdA is dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten van het proces.

 

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ‘t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving