Jeugdzorg

Ieder kind moet de best mogelijke start krijgen in zijn of haar leven. Zo'n start vraagt om een veilige, stimulerende en liefdevolle omgeving. Waar zich problemen in de opvoeding voordoen, zetten we zoveel mogelijk in op de versterking en ondersteuning van de eigen kracht van gezinnen.

Het eigen netwerk van het gezin kan in de ondersteuning een belangrijke rol spelen. Hulpverlening kan daarbij helpen. Samen zorgen we er dan voor dat die veilige en liefdevolle omgeving er weer is voor het kind.

Jeugdzorg gaat over allerlei soorten van hulp. Het varieert van preventie, kinderen die problemen hebben met opgroeien en leren, zorg voor geestelijke gehandicapte kinderen, kinderen in aanraking met justitie, kinderen met een psychiatrische aandoening, pleegzorg en jeugdbescherming. Wij vinden dat als de gemeente in 2015 deze taken overneemt van het rijk, de kwaliteit van al deze onderdelen van de Jeugdzorg moet worden gewaarborgd.

Wat kan er beter?

Er zijn op dit moment vaak teveel hulpverleners actief rondom gezinnen met problemen. Het is daardoor niet altijd duidelijk welke zorgverlener waarvoor verantwoordelijk is. Dit kan anders door voor ieder gezin waar zich problemen voordoen te werken volgens het beginsel: één gezin, één plan, één hulpverlener.

Gezinnen met problemen moeten vaak te lang wachten op ondersteuning. Door bureaucratie en verkokering wordt er inefficiënt gewerkt. Als de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, is samenwerking en ontkokering topprioriteit.

Er is op dit moment te weinig verbinding tussen de professionele jeugdzorg en de eigen omgeving van het gezin (school, sportverenigingen, buurt). Problemen moeten zoveel mogelijk worden opgelost door de omgeving van het gezin te betrekken in de ondersteuning van ouders en kinderen.

Wat willen we doen?

  • We gaan uit van een positief jeugdbeleid waarin het versterken van de eigen kracht van opvoeders en kinderen centraal staat en daar waar het nodig is, ondersteund wordt. Ouders zijn verantwoordelijk voor het veilig en gezond opgroeien van hun kinderen. De overheid grijpt in wanneer het kind in gevaar komt.
  • We willen dat de jeugdzorg voor alle kinderen die dit nodig hebben toegankelijk is. We zijn daarom tegen elke vorm van een eigen bijdrage.
  • Wij organiseren de zorg voor gezinnen volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur. Deze deskundige activeert samen met het gezin het netwerk, coördineert waar nodig de professionele zorg, en schakelt eventueel experts in. De hulpvraag van kinderen, jongeren en opvoeders staat centraal en kinderen en jongeren worden daarbij gehoord. Samenwerking tussen alle partijen die zich in een wijk bezighouden met de zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen staat in de organisatie van ons jeugdbeleid centraal. We zoeken de oplossing daar waar de problemen ontstaan, in de eigen omgeving samen met de ouders en kinderen.
  • Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn onacceptabel. Wij willen niet alleen een snelle intake, maar ook een snelle start van de behandeling. Wanneer er een wachtlijst dreigt te ontstaan, grijpen we direct in door met alle betrokken partijen afspraken te maken over tijdelijke maatregelen.
  • De verantwoordelijkheid van de gemeente voor de zorg voor jongeren houdt op wanneer zij 18 worden. Als jongeren ook na hun 18e ondersteuning nodig hebben, zorgt de gemeente dat de overgang naar volwassenenzorg goed verloopt. Indien geen geschikte vervolgplek voorhanden is, kan op deze regel een uitzondering gemaakt worden. We laten geen jongeren tussen wal en schip vallen.
  • We zetten in op snelle signalering van spijbelen en schooluitval. Leerplichtambtenaren lopen nog te vaak achter de feiten aan, omdat scholen spijbelen niet of te laat melden. We maken met scholen afspraken om spijbelen verder terug te dringen. Bij uitval van jongeren in het MBO en VO kunnen jongerencoaches een belangrijke rol spelen om jongeren die uitvallen zo snel mogelijk weer terug op school te krijgen.
  • Wij stimuleren deskundigheid van zorgverleners, onderwijzers en agenten op het gebied van veiligheid en de aanpak/signalering van huislijk geweld, kindermishandeling, het (h)erkennen van eer-gerelateerd geweld, de aanpak van geweld tegen homo’s, loverboy-problematiek en radicalisering.
  • We zetten de nieuwe aanpak van zwerfjongeren voort. Als na evaluatie blijkt dat deze aanpak succesvol is, breiden deze wanneer nodig uit.