Wijken

Uitgangspunt voor elke Arnhemse wijk blijft: schoon, heel en veilig. Voor de toekomst willen wij meer ruimte voor experimenten van burgerparticipatie. Het leefklimaat van de wijken moet minimaal op niveau blijven.

De herstructurering van Malburgen en Presikhaaf verloopt goed. De plannen voor sociale, economische en fysieke verbetering worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met bewoners en woningcorporaties. Dit gebeurt naast Malburgen en Presikhaaf ook in Klarendal en het Broek (de vier ‘Krachtwijken’) en in de Geitenkamp. Wij zien graag in de toekomst meer ruimte voor experimenten met burgerparticipatie waarbij de groepen bewoners ook een echt mandaat krijgen en niet alleen een adviesfunctie hebben.

Buiten de Krachtwijken zijn er indicatoren dat een aantal wijken zich niet goed ontwikkelt. In sommige wijken is sprake  van onveiligheid en verloedering. Elders is er een toename van jeugdcriminaliteit, vernielingen en onveiligheid voor kinderen. Voorkomen moet worden dat de leefkwaliteit van deze wijken in de toekomst achteruitgaat.
Ook de binnenstad moet een prettige woonwijk worden. In het plan Rijnboog en de Prinsenhof willen we daarvoor woningen in alle prijsklassen ontwikkelen. In de nieuwbouw zoals in Schuytgraaf en de locaties Saksen-Weimar, het Oostelijk Centrumgebied en Hoogstede-Klingelbeek mag de gemeente niet beknibbelen op kwaliteit van de woningen.

Knelpunten in het onderhoud van de openbare ruimte worden tijdig en snel aangepakt. De capaciteit die daarvoor nodig is wordt door de gemeente vrijgemaakt.