Wonen

Voor starters, mensen met een lager inkomen en jonge gezinnen moeten er betaalbare en kwalitatief goede woningen beschikbaar komen. Door nieuwbouw en door een herziening van het huidige toewijzingssysteem van huurwoningen. Daarnaast moeten startersleningen blijven bestaan. Voor ouderen moeten er meer geschikte woningen komen, zodat zij in hun buurt kunnen blijven wonen, ook als zij zorg nodig hebben. Tenslotte moeten gemeente en corporaties zorgen voor voldoende studentenwoningen.

Het is voor starters, mensen met een lager inkomen en jonge gezinnen moeilijk om aan een betaalbare woning te komen. Hun kansen op de woningmarkt lijken door de crisis alleen maar slechter te worden. De PvdA vindt dat ook deze groepen kwalitatief goede woningen moeten kunnen krijgen. De wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen zijn te lang. In principe zijn er voldoende goedkope woningen, ook voor starters. Maar deze zijn niet beschikbaar omdat de middengroepen onvoldoende doorstromen. Te veel huurwoningen worden bezet door huurders met een hoger inkomen. Daarom moet er niet alleen voor lagere inkomens gebouwd worden, maar moeten ook de hogere inkomensgroepen met nieuwbouw verleid worden door te stromen. Dan kan er ook een betere balans tot stand komen in de woningvoorraad. Forensen van buiten Arnhem worden zo verleid zich hier te vestigen.

Het huidige systeem voor de toewijzing van huurwoningen (Entree) werkt niet goed. Dit systeem biedt op papier een maximale keuzevrijheid voor iedereen. Doordat echter de ‘woonduur’ de bepalende factor is, zijn starters en mensen met lagere inkomens de klos. De wachttijd voor een huurwoning is zes tot acht jaar en neemt alleen maar verder toe. Wij willen de toewijzing van woningen anders organiseren. Woonduur moet niet langer het belangrijkste criterium zijn bij woningtoewijzing. Wij willen met andere partijen overleggen over een verbeterde toegankelijkheid van starters in het systeem.

Ook koopwoningen wil de PvdA voor starters bereikbaar houden. Niet alleen door betaalbare koopwoningen te bouwen, maar ook door de succesvolle startersleningen aan te blijven bieden. Er moeten meer woningen gebouwd of geschikt gemaakt worden voor ouderen. Ouderen moeten de kans krijgen in de eigen buurt te blijven wonen, ook als zij zorg nodig hebben. Ten slotte is het van belang dat de gemeente samen met woningcorporaties zorgt voor voldoende studentenwoningen.

Binnen de Stadsregio is afgesproken dat er in Arnhem meer woningen voor huishoudens met hogere inkomens worden gebouwd. Zo moet een deel van de 50.000 forensen worden verleid te verhuizen naar Arnhem. Ons ideaal is: gemengde wijken met verschillende soorten woningen. Dat betekent dat enkele andere gemeenten in de regio meer sociale huurwoningen moeten bouwen. Als zij hun afspraken op dit punt niet nakomen, moet Arnhem krachtig stelling nemen.

Voor de langere termijn streeft Arnhem naar gedifferentieerde wijken waar plaats is voor iedereen: oud, jong, rijk en arm. Mensen moeten binnen hun eigen wijk een stap vooruit kunnen zetten op de woningmarkt. Dat levert ook een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de wijk op langere termijn. Doordat succesvolle mensen in de wijk blijven, vervullen zij een voorbeeldfunctie voor anderen in de wijk. Bij nieuwbouw en verbouw van bestaande woningen voor ouderen moeten deze levensloopbestendig gemaakt worden. De PvdA wil dat Verenigingen van Eigenaren beter worden ondersteund bij de renovatie van verouderde flats.