Duurzaamheid en bestrijding van klimaatcrisis
Verkiezingsprogramma

Duurzaamheid en bestrijding van klimaatcrisis

We willen investeren in een groene, duurzame, klimaatbestendige stad. De PvdA Arnhem ziet duurzaamheid niet als een kosten-batenverhaal. De energietransitie mag geen tweedeling teweegbrengen. Daarom zorgen we ervoor dat in alle plannen gericht op de energietranstiUe altijd gekeken wordt naar de (financiële) risico’s op kwetsbare groepen. In de plannen moet altijd expliciet aandacht zijn om de kosten van de energietransitie rechtvaardig te verdelen. Iedereen profiteert van een schone en duurzame wereld. We willen het collectief en de buurt inzetten om op slimme manieren samen te werken aan duurzame energieopwekking. En we willen mensen helpen die de verduurzaming van hun woning niet kunnen betalen.

Kortom: de PvdA Arnhem zet zich in voor een eerlijke en sociale energietransitie. Woningisolatie en -verduurzaming moeten betaalbaar zijn, ook voor huurders met een kleine portemonnee. We willen burgers en belangenorganisaties actief bij de plannen en de uitvoering van de lokale energietransitie betrekken.

We hebben een ambitieuze doelstelling voor duurzaamheid. Daarom blijven we alert op subsidies en andere mogelijke bijdragen. Denk aan de €25 miljoen die de gemeente met succes heeft aangevraagd uit het Volkshuisvestingsfonds voor verduurzaming van woningen in Arnhem-Oost.

De problemen door de klimaatcrisis zien we in heel Europa en ook in Arnhem. Fiets- en autotunnels die nooit een probleem vormden, lopen nu regelmatig onder water bij hevige regenval. De hitte blijft meer en meer tussen de gebouwen hangen, ook omdat veel mensen hun huis afkoelen met airconditioners die hun warmte buiten afgeven.

“Liever iets langzamer en solidair en sociaal, dan een snelle voorhoede als het gaat om duurzaamheid.”

Onze plannen voor een schoon en duurzaam Arnhem

 • We gaan actiever ontstenen in de wijken, met bijzondere aandacht voor de binnenstad, waar de hoeveelheid steen groot is en het groen beperkt.
 • Groene gevels en daken, en verticaal groen stimuleren.
 • Zonnepanelen stimuleren, waarbij de energietransitie ook voor werkgelegenheid zorgt.
 • Inzet van energiecoaches voor mensen met een minimuminkomen.
 • Van het gas af? We bieden mogelijkheden en ondersteuning aan.

Gelders Energieakkoord

We staan achter de uitgangspunten van het Gelders Energieakkoord:

 • In begroting en beleid legt de gemeente vast hoe het energieloket wordt ondersteund en bereikbaar wordt voor de bewoners. We zetten structureel communicatiemiddelen en budget in voor bewoners om de energietransitie te bevorderen.
 • De gemeente ondersteunt de mogelijkheden om de balans tussen zonne- en windenergie te stimuleren door onder meer geschikte locaties aan te dragen.
 • Initiatieven op scholen zijn de inspiratiebron voor verdere verduurzaming. Kennis en kunde vanuit gemeentelijke organisatie bieden hiervoor ondersteuning.
 • De gemeente zorgt er samen met inwoners en bedrijven voor dat we vijftig procent van alle geschikte daken met zonnepanelen beleggen. Waar nodig verankeren we dit in bestemmingsplannen.
 • De gemeente voert actief beleid om meer laadpunten te realiseren.
 • CO2-emissies brengen we in beeld gebracht en gewaardeerd. De middelen voor CO2– reductie zetten we lokaal in.

Deel dit