Goed bestuur
Verkiezingsprogramma

Goed bestuur

De PvdA Arnhem stelt zich op als bondgenoot: wij hebben een warm hart voor alle Arnhemmers. Daarvoor we werken we samen, geven en nemen en gunnen en gegund worden. We varen op het kompas van onze sociaaldemocratische waarden: rechtvaardigheid, inclusiviteit, toegankelijkheid, solidariteit en bestaanszekerheid.

Representativiteit, legitimiteit en effectiviteit zijn de kernwoorden waarmee ons democratisch handelen beoordeeld kan worden. Ons handelen als volksvertegenwoordiger kan beoordeeld worden op rechtvaardigheid en doelmatigheid. De fractie van de PvdA Arnhem heeft de afgelopen jaren vaak het initiatiefgenomen om de samenwerking en de sfeer in de raad te verbeteren. De nieuwe fractie zet deze lijn door. Dit doet zij onder andere door het nemen van initiatieven in informeel ontmoeten (Raadsvoetbalteam, kerstborrel) en een passend taalgebruik in de raad. Wij hechten daarnaast belang aan fatsoenlijke omgangsvormen binnen en buiten de raad en het college. Wij zijn volksvertegenwoordigers en hebben daarmee een voorbeeldfunctie.

Wij kiezen voor vertrouwen en handelen naar ‘eer en geweten’ en transparante verantwoording.

Wij kiezen voor een Arnhem waarin alle Arnhemmers meedoen!

“Hoe bouw je het vertrouwen weer op? Door het samen te doen!”

Méér dan stemmen

Wij trekken permanent de wijken in, weten wat er speelt in de stad, en maken greti gebruik van alle ideeën en creativiteit van onze inwoners. Arnhemmers hebben veel kennis en kunde in huis. Zij weten wat er leeft, zij hebben deskundigheid door bijvoorbeeld hun studie of werk en zij hebben ideeën over hoe het beter kan. Die ideeën moeten een betere plek krijgen. We experimenteren daarvoor met nieuwe vormen van inwonerbetrokkenheid en co-creatie. Wij stimuleren burgerinitiatieven en willen bewonersplatforms die echt meebeslissen over de inzet van de wijkbudgetten. De komende periode willen we meerdere (deel)projecten waarbij bewoners het heft in eigen handen nemen. Voor de PvdA Arnhem staan de bewoners centraal in de dienstverlening van de gemeente. Dat moet niet alleen blijken uit praktische zaken zoals de informatie op de gemeentelijke website of de openingstijden van het stadskantoor.

Is ondersteuning door de gemeente nodig, dan wordt in samenspraak met de betreffende inwoner tijdig maatwerk geboden. En de gemeente zorgt voor privacy van inwoners, met goed beveiligde informatiesystemen. De gemeente Arnhem koopt veel in bij marktpartijen via aanbestedingen. Het is belangrijk dat de gemeente daarbij de regie houdt. De gemeente bepaalt het ‘wat’ (de behoefte), de marktpartij het ‘hoe’ (uitvoering, als deskundigen). Ongeacht wie de uitvoering doet, de gemeente of een externe partij: er moet altijd ruimte zijn voor inspraak, flexibiliteit en maatwerk.

Goed werkgeverschap

Als grote werkgever staat de gemeente voor goed werkgeverschap. Dat betekent: niet onnodig flexwerkers inzetten wanneer het gaat om het uitvoeren van structurele gemeentelijke taken. Ook vindt de PvdA Arnhem dat de gemeentelijke organisatie de diversiteit van de Arnhemse bevolking moet weerspiegelen. De gemeente heeft een belangrijke voorbeeld- en voortrekkersrol. We willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft als het gaat om vaste contracten voor de eigen werknemers, door het inkopen van innovatieve producten en diensten van lokale ondernemers, door het bieden van ruimte om te experimenteren, en in het verduurzamen van haar bedrijfsvoering.

Burgerparticipatie

Bij een plan voor een nieuwe woonwijk, een weg of een ander bouwproject moet het publiek (burgers, bedrijven en belangenorganisaties) zo vroeg mogelijk bij de planvorming en de besluitvorming betrokken worden. Deze publieksparticipatie leidt aantoonbaar tot betere besluiten en tot betere plannen. De PvdA Arnhem wil meer samenwerking tussen de gemeente en de burgers, bedrijven en belangenorganisaties. We pleiten voor inzet van co-creatie. Die stap heeft Arnhem nog niet gezet en dat moet in de volgende periode echt gaan gebeuren. Bij elke financiële beslissing kijken we eerst naar het probleem en de urgentie. Niet het budget staat centraal, maar de maatschappelijke bijdrage die we ermee kunnen leveren. Het geld dat Arnhem van het Rijk krijgt is niet altijd voldoende om te doen wat nodig is. Zorgen dat we de taken kunnen uitvoeren binnen het beschikbare geld is een mooi streven, maar is geen doel op zich. We geven mensen altijd de ondersteuning of zorg die ze nodig hebben, met zo weinig mogelijk administratieve lasten.

Geen winstoogmerk

De gemeente is geen bedrijf gericht op winstmaximalisatie of geld overhouden. De uitvoering van beleid op een maatschappelijk meer verantwoorde wijze mag geld kosten bovenop de goedkoopste maar minder wenselijke oplossing. Bijvoorbeeld:

  • Bij aanbestedingen kiezen we voor bedrijven die op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen een stukje harder lopen dan hun concurrenten. Zo kopen we liever groene stroom in dan grijze stroom, ook als dat duurder is.
  • We houden de kwijtschelding van diverse gemeentelijke belastingen in stand om mensen met beperkt inkomen en vermogen wat extra financiële ruimte te bieden.

Deel dit