Leefbaarheid en veiligheid
Verkiezingsprogramma

Leefbaarheid en veiligheid

Het aantal woninginbraken, de onveiligheid op straat, het vandalisme en het geweld, ze nemen gelukkig af, ook in Arnhem. Toch ervaart niet iedereen dat zo en voelen velen zich nog onveilig in de eigen buurt of wijk. De PvdA Arnhem vindt dat iedereen recht heeft op een veilige, leefbare leefomgeving. Wij staan daarom voor een brede aanpak onder het motto: voorkomen en handhaven.

Arnhem moet een stad zijn waarin het fijn wonen, werken en leven is. Dat kan alleen als je je veilig voelt. Thuis, op straat, op school, werk of waar dan ook. Alleen in een veilige omgeving kunnen mensen vrij zijn.

Ook veiligheid is ongelijk verdeeld. De PvdA wil dat we hard optreden tegen criminaliteit en onveiligheid. Niet alleen optreden op straat, maar ook tegen de oorzaken van onveiligheid. Ondermijnende criminaliteit – winkels zonder klanten, drugspanden et cetera – is een groot probleem in Arnhem. We moeten de ondermijning in onze stad terugdringen.

Voor de PvdA staan handhaving én preventie centraal. We bieden inwoners perspectief, zodat criminaliteit nooit de oplossing hoeft te zijn voor problemen. Als mensen zich toch onveilig voelen, moeten zij kunnen rekenen op de overheid.

Veiligheid begint voor de deur in de wijk. Daarom hebben wij veel aandacht voor verbetering van de veiligheid in onze wijken.

Een goed onderhouden openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk. Zo worden mensen blij van bloeiende planten, geeft groen rust en trekt een goed onderhouden openbare ruimte minder vuil en ongedierte aan. Daarom streeft de PvdA Arnhem er naar om het onderhoudsniveau in alle wijken weer naar niveau B te brengen. Zo zorgen we voor een mooiere leefomgeving en voorkomen we extra kosten door afbreuk in de toekomst. De mogelijke extra kosten hiervoor komen niet ten laste van de wijkteams leefomgeving of de bewoners overleggen, maar worden in de stadsbegroting opgevangen.

“Extra buurtjongerenwerkers in Zuid is geen overbodige luxe.”

Onze plannen voor een veilig en leefbaar Arnhem

 • Meer handhavers op straat. Arnhem heeft te weinig handhavers voor zijn uitdagingen. Daarom moeten er 8 extra handhavers aangenomen worden zodat in elke Arnhemse wijk steeds 2 handhavers aanwezig kunnen zijn.
 • Goede samenwerking tussen wijkagenten, jongerenwerkers, maatschappelijke instellingen en de gemeente. Bewoners die problemen ervaren, moeten altijd weten waar ze terecht kunnen voor een oplossing. Het wijkveiligheidsoverleg is daarvoor een belangrijk middel.
 • We investeren extra in de wijken waar inwoners meer onveiligheid ervaren, in nauw overleg met het Team Leefomgeving.
 • Aangifte stimuleren. We maken het zo makkelijk mogelijk om aangifte te doen, het liefst in de eigen wijk. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor de slachtoffers van seksuele intimidatie. Zij krijgen ondersteuning bij het doen van aangifte.
 • Een serieuze stem voor bewoners. Bewoners kennen hun wijk door en door. Bewoners moeten daarom de prioriteiten voor handhaving en politie deels mee kunnen bepalen.
 • Voor iedere wijk minimaal een wijkagent. Het minimum is één wijkagent per 5.000 bewoners. Die norm haalt Arnhem net.

Jong geleerd, oud gedaan

Voorkomen is beter dan genezen. Snel geld verleidt vooral jongeren nog te vaak. Zodra je de criminaliteit in bent gerold, is het een lange weg terug. Door perspectief te bieden wil de PvdA Arnhem voorkomen dat de criminaliteit een optie is:

 • Zicht op jongeren in de kwetsbaarste wijken. Deze jongeren verdienen begeleiding. Als ze problemen ervaren, op welk vlak ook, neemt de gemeente het initiatief om ze op het goede pad te houden. Daarvoor werken we samen met jongerenwerk, onderwijs, jeugdhulp en de politie.
 • Jongerenwerkers op iedere school. Jongerenwerkers hebben nauw contact met jongeren en moeten hun ervaring kunnen inzetten op school.
 • Een aanpak voor hardleerse veelplegers. Jongeren die de fout in blijven gaan en geen hulp accepteren, pakken we aan. We stellen een norm: misdaad loont niet.
 • Contact met ouders. Zij zijn rolmodellen en hebben een grote rol bij het voorkomen van problemen.
 • Werk voor jongeren. Werk biedt perspectief. Jongeren die vroegtijdig schoolverlaten of niet weten wat ze na hun opleiding moeten doen, hebben begeleiding nodig totdat ze zelfredzaam zijn.

Overlast in de woonomgeving

Overlast in de woonomgeving raakt veel mensen. De PvdA Arnhem vindt dat iedereen fijn moet kunnen wonen in de wijk.

 • Meer aandacht voor het meldpunt woonoverlast. Als bewoners woonoverlast ervaren, moeten zij snel en laagdrempelig melding kunnen maken en daar snel (binnen een week) reactie op ontvangen.
 • Voldoende gemeentelijke capaciteit om werk te maken van het terugdringen van overlast. Met ons initiatief voor een Actieplan Overlast hebben we de eerste stappen gezet.

Actiepunten

 • De gemeente monitort de behoefte aan kamers en kleine wooneenheden, liefst in samenwerking met studentenhuisvesting.
 • Binnen een straal van vijftig meter geen verkamering of splitsing van meerdere panden. Kamerbewoning staan we alleen toe waar dat de leefbaarheid niet aantast.
 • Maatschappelijke voorzieningen die druk kunnen leggen op de wijk, spreiden we over de stad. We vermijden toevoeging van deze voorzieningen in Arnhem-Oost. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

De PvdA zegt volmondig ‘ja’ tegen afval scheiden. Aan de bron en door middel van nascheiding. Met als doel voor de toekomst 100% hergebruik. Om dit doel te bereiken kiezen wij niet opnieuw voor Diftar, op deze manier respecteren wij de keuze van de Arnhemmer tijdens het referendum.

Deel dit