Zorg en welzijn
Verkiezingsprogramma

Zorg en welzijn

Zorg moet beschikbaar en bereikbaar zijn voor iedereen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de jeugdzorg. Maar zij hebben daar niet altijd voldoende budget voor. PvdA Arnhem wil desondanks dat iedereen die zorg nodig heeft die zorg ook krijgt. De zorg is professioneel en menselijk, dicht bij de inwoners. Dat betekent liefdevolle zorg geven aan wie dat nodig heeft. Mantelzorgers ondersteunen we; zij moeten de kans krijgen om even bij te komen.

Arnhem investeert relatief weinig in preventie. Door meer aandacht te hebben voor gezondheid en welzijn kunnen problemen worden voorkomen. Eerder doorgevoerde bezuinigingen binnen het sociaal domein draaien we terug. Waar onderwijs is, is ook welzijn en jeugdhulp. Teams met een brede expertise (onderwijs, welzijn, jeugdzorg, veiligheid) staan in nauw contact met elkaar, zonder hand op de knip. We maken ons hard naar het Rijk via de Tweede Kamer voor een herwaardering van de zorgsector; de medewerkers in de zorg zijn dat meer dan waard.

“Zorg moet gaan over zorg en niet over aanbestedingen en procedures.”

Onze plannen voor Arnhem

 • Professionals uit de geboortezorg en het sociale domein werken samen aan een gezonde start bij kinderen in een kwetsbare situatie.
 • Voor jongeren die dat nodig hebben is er een ruim aanbod van naschoolse activiteiten, variërend van huiswerkbegeleiding tot sport en cultuur.
 • Het aantal plekken waar jongeren huiswerkbegeleiding kunnen krijgen breiden we uit. Daar zijn ook jongerenwerkers aanwezig. We hebben mooie voorbeelden in Arnhem zoals Presikhaaf University waar al op deze manier wordt gewerkt.
 • We gaan extra investeren in jeugd- en jongerenwerk en zorgen voor voldoende ontmoetingsplekken voor jongeren in de wijken.
 • We zien dat er een groep jongeren is die de opleiding niet afrondt. Het niet vinden van een stageplaats mag daarvoor niet de reden zijn. Daarom zorgen we dat stagemakelaars, zoals de Kansenmakers, die jongeren helpen, die niet zelf een plek kunnen vinden.
 • Onderwijs, welzijn, sociaal wijkteam en jeugdhulp werken meer samen. Jongerenwerkers zijn een aantal momenten per week op school aanwezig.
 • Teams met een brede expertise (onderwijs, welzijn, jeugd(zorg), veiligheid) staan in nauw contact met elkaar om problemen die zich voordoen op school, de straat of thuis direct aan te kunnen pakken.
 • Straathoekwerkers en jeugdboa’s vervullen een verbindende rol. We willen overlast op straat tegen gaan en jongeren een perspectief bieden. We zorgen voor 2 extra straatcoaches en vier opgeleide jeugdboa’s die ingezet worden in de wijken waar dat nodig is. Meer aandacht voor ondersteuning en preventie.
 • In de wijken waar dat nodig en gewenst is, is er onawankelijke ondersteuning van bewoners aanwezig die kunnen helpen in het verder brengen van een idee of het oplossen van een probleem.
 • Arnhemmers met een langdurige zorgbehoefte doen mee in de maatschappij in activiteiten waarin ze ertoe doen – of het nu gaat om dementie, een verstandelijke of fysieke beperking. We kijken naar de talenten en wensen van de persoon.
 • We zorgen voor een gezonde omgeving, door bijvoorbeeld meer sportieve plekken in de openbare ruimte in te richten en laten mensen op zoveel mogelijk plekken in aanraking komen met gezonde voeding.
 • Er zijn voldoende ontmoetingsplekken in de wijken. Buurthuizen kunnen rekenen op een basis van ondersteuning. De regeling ‘ontmoeten en verbinden’ breiden we uit.
 • Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. We maken mogelijk dat mensen ervaringen met elkaar delen, zorgen voor respijtzorg en breiden het aantal steungezinnen uit waardoor ouders even op adem kunnen komen.
 • Het kan kwetsbare Arnhemmers helpen als ze worden ondersteund door een ervaringsdeskundige. We zorgen dat zorgaanbieders en organisaties in de wijken ervaringsdeskundigen in dienst hebben om bewoners bij te staan. Zorg van de beste kwaliteit.
 • We verminderen marktwerking in de zorg en willen af van wachtlijsten. Mensen die toch op een wachtlijst komen te staan, worden ondertussen begeleid zodat hun situatie niet verergert.
 • Om goede geïntegreerde zorg te kunnen leveren, moeten hulpverleners elkaar kennen. Daarom gaan we het aantal gecontracteerde zorgaanbieders in onze stad sterk verminderen. Zo zorgen we ervoor dat we niet langer meer dan honderd verschillende zorgaanbieders hebben die langs elkaar heen werken en met elkaar concurreren. We zetten daarbij in op langdurige contracten.
 • Zorg- en welzijnsorganisaties zoeken elkaar niet altijd automatisch op terwijl het voor de inwoner van groot belang is dat zij met elkaar samenwerken. Daarom wordt samenwerking tussen organisaties in de wijk de norm.
 • We willen de zorg en ondersteuning voor multiprobleemgezinnen verbeteren. Jeugdzorg kopen we in bij organisaties die verschillende problemen in samenhang met elkaar kunnen oplossen.
 • In 1% van de huishoudens wordt 30% van de financiële middelen in het sociaal domein geïnvesteerd. We blijven werken via de Doorbraakmethode zodat er een lokale ‘standaard’ voor maatwerk ontstaat.
 • De gemeente gaat beter toezicht houden op de kwaliteit van de zorg van aanbieders en maakt duidelijke afspraken over de ontbinding van contracten, als die kwaliteit niet wordt geleverd. Zo voorkomen we misstanden in de zorg. Niemand slaapt onvrijwillig op straat.
 • In Arnhem blijft het uitgangspunt: niemand slaapt onvrijwillig op straat. We zorgen voor voldoende opvangplekken, zorg en begeleiding voor daklozen. Daklozen hebben zoveel mogelijk een eigen kamer.
 • Er wordt niet alleen aandacht gegeven aan een bed maar er wordt in de opvang direct hulp ingezet die nodig is.
 • Het daklozenloket is een plek waar dak- en thuislozen alle informatie kunnen krijgen die ze nodig hebben.
 • Voor daklozen die psychische problemen hebben, of een prikkelarme omgeving nodig hebben, zoeken we een plek waar ze geen last hebben van andere bewoners.
 • We willen dat mensen zo kort mogelijk in de opvang zijn en zetten in op de beweging van opvang naar wonen. We kijken daarbij naar allerlei creatieve woonvormen.

Deel dit