Door op 22 juni 2015

Vragen over topinkomen bestuursvoorzitter zorgaanbieder Pleyade

PvdA in Arnhem stelt het college vragen over het hoge inkomen van de top van een zorginstelling. De bestuursvoorzitter van zorgaanbieder Pleyade heeft na zijn vertrek nog 235.000 euro ontvangen. De PvdA Tweede Kamerfractie heeft hierover Kamervragen gesteld aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid. Zij willen weten of deze afspraak in het arbeidscontract was opgenomen van de oud-topman. Zo nee, dan is er sprake van een afspraak die strijdig is met het overgangsrecht van de Wet Normering Topinkomens.

Al eerder spraken wij in de gemeenteraad over topsalarissen van directieleden van instellingen die door de gemeente Arnhem worden gesubsidieerd. Bij de bespreking van het onderwerp gaf het college aan dat de ‘Kaisernorm’ (de norm dat de top van gesubsidieerde instellingen niet meer mag verdienen dan de burgemeester) niet juridisch kan worden opgelegd aan gesubsidieerde instellingen. De minister van Binnenlandse Zaken geeft echter aan dat gemeenten wel degelijk voorwaarden kunnen opnemen die ‘aan de voorkant’ van het subsidieproces voorkomen dat topinkomens met gemeentelijk geld kunnen worden gefinancierd. Ook sprak het college van een ‘morele’ norm waar ze instellingen in bestuurlijke overleggen op zou aanspreken.

Hierover stelt de PvdA in Arnhem de volgende vragen:

  1. Heeft het college een gesprek gevoerd met Pleyade naar aanleiding van de berichtgeving over het salaris van de topman?
  2. Bij welke instellingen heeft het college de topsalarissen in bestuurlijke overleggen aan de orde gesteld? Welk effect heeft dat gehad?
  3. Is het college bereid om in de subsidieverordening een bepaling op te nemen waarmee exorbitante topsalarissen van directeuren/bestuurders van door de gemeente Arnhem gesubsidieerde instellingen aan banden kunnen worden gelegd?