Door Eric Greving op 12 juli 2017

Diftar voor iedereen

In maart van dit jaar heeft de PvdA tegen het voorstel voor invoering van Diftar gestemd, aangezien het voorstel op dat moment niet sociaal, eerlijk en solidair was. Op 10 juli kwam de uitwerking voor de invoering aan bod. Het was een roerige bespreking in de raad…

Het voorstel van maart dit jaar was niet sociaal, omdat de minima er hoe dan ook op achteruit zouden gaan; niet solidair, omdat als je ziek bent en geconfronteerd wordt met medisch afval je ineens hogere kosten hebt en niet eerlijk omdat als je in hoogbouw woont je wel voor gft-afval betaalt en bij laagbouw niet. Een amendement van de PvdA om de besluitvorming uit te stellen en eerst nader uit te werken op deze punten heeft het niet gehaald. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met invoering van Diftar per 1 januari 2018, waarbij wel een amendement is aangenomen dat er enkele voorwaarden golden. Deze voorwaarden zijn in het voorstel dat we op 10 juli in de raad besproken hebben meegenomen.

Voor de zekerheid eerst kort wat Diftar ook alweer is. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. De gedachte bij de Diftar is dat iedereen een vast bedrag betaalt (€ 104,00) en daarna een bedrag per zak van 60 liter restafval (€ 1,60). GFT, plastic en papier wordt gescheiden aangeboden en valt onder het vaste bedrag. Door goed afval te scheiden kan de rekening voor de afvalstoffenheffing dus lager worden.

Het belangrijkste punt voor de PvdA blijft de regeling voor de minima. Op dit moment krijgen minima volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Bij de armoedeagenda heeft een meerderheid van de raad deze kwijtschelding gehalveerd, aangezien de kosten binnen de armoedeagenda toenamen. De gedachte hierachter was dat de minima met de invoering van Diftar veel meer zelf controle hebben over de hoogte van de afvalstoffenheffing. De PvdA vindt dit niet sociaal. Mensen die niet tot de minima behoren gaan erop vooruit als ze goed afval scheiden. De minima gaan er hoe dan ook op achteruit. In de uitwerking die nu voorligt is een beloningssysteem bedacht. Door goed afval te scheiden kunnen mensen bonuspunten verdienen, maar ook bijvoorbeeld door aan wijkactiviteiten deel te nemen. Deze punten kunnen ingezet worden om de afvalstoffenheffing te verlagen. De PvdA vindt het schrijnend dat minima activiteiten in de wijk moeten uitvoeren om er niet op achteruit te gaan. Deze regeling is voor de PvdA dan ook onacceptabel. Bij de behandeling op 10 juli heeft de PvdA samen met GroenLinks, Arnhem Centraal en Verenigd Arnhem wederom geprobeerd de bezuiniging op de kwijtschelding terug te draaien. Helaas is dit wederom niet gelukt. De meerderheid in de gemeenteraad laat opnieuw de minima in de kou staan.

Voor het medisch afval lijkt er nu een oplossing te zijn die sociaal is. Echter voor de ouderen is op 1 januari 2018 nog niets geregeld. De PvdA heeft ervoor gepleit dat er ook mogelijkheden zijn om kleinere hoeveelheden afval aan te bieden. De zakken van 60 liter zijn voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn erg moeilijk. Het college wil nu ook ondergrondse containers plaatsen waar 30 liter zakken aangeboden kunnen worden. Deze kosten dan € 0,80 per zak. Prima oplossing, maar de uitrol ervan komt pas als Diftar is ingevoerd. Dit geldt ook voor oplossingen voor hoogbouw. Bij hoogbouw kunnen mensen nu alleen kiezen voor de zogenaamde Citybin. Deze is echter niet voor alle woningen geschikt. Alternatief is het GFT bij het restafval doen, maar dan heeft een bewoner van een flat dus automatische hogere kosten. Dit is niet eerlijk wat de PvdA betreft. Het college wil op basis van maatwerk kijken wat bewoners van hoogbouw willen. Een gezamenlijke container, de Citybin of afhalen. Dit maatwerk wil het college vanaf 1 januari 2018 invoeren. Dus de oplossingen zijn er niet voordat Diftar wordt ingevoerd.

Een meerderheid van de gemeenteraad is voor uitstel. Echter, het amendement van de PvdA  e.a. om de invoering een jaar uit te stellen en de bezuiniging op de minima terug te draaien haalde het niet. In het debat verraste D’66 de gehele raad met een amendement om de invoering een jaar uit te stellen en voor 2018 de bezuiniging op kwijtschelding terug te draaien. Over de financiering hiervan ontstond een lange discussie. Duidelijk was dat D’66 en SP zonder enige vorm van samenwerking een eigen koers voerden. Gevolg was dat het amendement van D’66 alleen gesteund werd door de coalitie. Doordat de Arnhemse Ouderen Partij er door omstandigheden niet was staakten de stemmen (19 om 19). Gevolg is dat er opnieuw gestemd wordt in de volgende raadsvergadering. Dit geldt ook voor de uitwerking van Diftar zelf.

Wordt dus vervolgd.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ’t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving