Door Eric Greving op 10 mei 2017

Geen dure woningen in het Arnhemse groen

Het plan van de gemeente om te zoeken naar locaties voor woningen in het topsegment is volgens de PvdA een slechte verkenning dat voortkomt uit een proces zonder overleg met bewoners en dat ook nog eens ingrijpt in het groen in Arnhem.

De afgelopen weken hebben we in de gemeenteraad gesproken over de verkenning wervende woonmilieus. Het College heeft  gezocht naar locaties voor woningen in het topsegment, zoals enkele particuliere locaties (Stadsblokken-Meinerswijk en de RIN-locatie), waar al plannen voor bestaan, en een aantal gemeentelijke locaties (speelveld Calluna in Heijenoord, het groene veld bij Hoogte 80 in Monnikenhuizen, groengebieden Hazegrietje, sportvelden bij het Beekdal Lyceum, Sterrenberg en locatie Paasberg). Op deze gemeentelijke locaties zou ruimte moeten zijn voor enkele tientallen woningen in het dure segment. Het betreft volgens het college een eerste verkenning. Hierna zou overleg met de buurt plaatsvinden en gekeken worden of daadwerkelijk tot planvorming overgegaan kon worden.

Het noemen van deze locaties voor het bouwen van dure woningen heeft veel stof doen opwaaien. Veel bewoners waren erg geschrokken van de plannen. Bewoners rondom het speelveld Calluna in Heijenoord hebben ingesproken tijdens de eerste vergadering over dit onderwerp in de gemeenteraad. Maar ook bewoners van de Geitenkamp, rondom de Sterrenberg en het Hazegrietje hebben laten weten het onbegrijpelijk te vinden dat het college deze locaties, die zo belangrijk zijn voor de groene uitstraling van de stad, zou willen gebruiken voor woningbouw.
Het zijn locaties die door hun groene uitstraling bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk en die door hun gebruik essentieel zijn voor de toekomst van de wijk en haar bewoners. Het groen in Arnhem is het uithangbord van de stad. Dit maakt onze stad aantrekkelijk, leefbaar en uniek. Ingrepen in het groen moeten dus wat de PvdA betreft niet lichtvaardig opgepakt worden.

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad hierover besluitvormend gesproken. De PvdA vindt de verkenning een slecht plan dat voortkomt uit een slecht proces en heeft daarom gepleit voor het stopzetten van deze verkenning. Zulke waardevolle locaties met een pennenstreep transformeren naar woningbouwlocaties, al is dat een eerste schets en alleen op papier, is ongewenst. Om deze reden heeft de PvdA een motie van GroenLinks mede in ingediend om deze verkenning stop te zetten.

Naast de inhoud van het stuk was de PvdA ook zeer verontwaardigd over het proces om te komen tot dit stuk. Bij het openbaar maken waren bewoners niet op de hoogte. Ze werden verrast dat het groen of de speelplek in hun buurt opgeofferd zou worden voor woningbouw. Dit mag wat de PvdA betreft nooit gebeuren, zeker nu veel taken van de gemeente in het kader van Van Wijken Weten belegd zijn in de wijk. Voordat dergelijke plannen naar buiten komen moeten bewoners vooraf betrokken zijn. Dit is de reden dat de PvdA, samen met GroenLinks en Arnhem Centraal, een motie heeft ingediend om het college op te roepen bewoners vanaf het begin te betrekken bij plannen. Deze motie is raadsbreed aangenomen.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ‘t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving