Door Eric Greving op 29 maart 2017

Het Diftarsysteem: niet eerlijk en niet sociaal

De PvdA heeft tegen de invoering van Diftar gestemd tijdens de behandeling in de Arnhemse gemeenteraad op 27 maart j.l. De voorstellen om het systeem socialer en eerlijker te maken kregen geen meerderheid. Diftar is het systeem waarbij mensen niet meer een vast bedrag betalen voor de afvalstoffenheffing, maar per aangeboden zak restafval. Papier, plastic en GFT worden wel gratis opgehaald.

Het doel is om het aandeel restafval per persoon aanzienlijk te verminderen. De PvdA is op zich voor invoering van Diftar. Het is een goed systeem om afval beter te scheiden. Maar helaas is het voorstel dat op 27 maart in de gemeenteraad besproken werd niet af. Er ontbrak in het voorstel een oplossing voor ouderen die grote zware afvalzakken niet naar de container kunnen dragen en voor mensen die te maken hebben met medisch afval. Tevens zou de PvdA willen zien dat er gekeken wordt of er meer plekken kunnen komen voor mensen met kinderen om luiers gratis aan te bieden. En als laatste kent hoogbouw geen mogelijkheid om GFT afval apart aan te bieden. Dat gaat bij het restafval en dus hebben mensen in hoogbouw hoe dan ook hogere kosten. Niet eerlijk wat de PvdA betreft. Reden dus voor de fractie om een amendement in te dienen om de besluitvorming uit te stellen tot de zomer en oplossingen voor deze problemen te zoeken.

De PvdA heeft met GroenLinks een amendement ingediend om afval scheiden ook voor de minima lonend te maken. Een positieve prikkel bij goed afval scheiden in plaats van de meest kwetsbare groep te treffen. Het college wil de kwijtschelding voor de minima halveren om de stijgende kosten binnen de Armoedeagenda te dekken. Diftar betekent voor minima dat ze er hoe dan ook op achteruit gaan. Dit terwijl mensen die geen gebruik maken van de kwijtschelding er bij gemiddeld gebruik er op vooruit gaan. Dit is oneerlijk en niet sociaal.

Voor de PvdA was duidelijk: als deze voorstellen het niet zouden halen zouden we tegen het voorstel zijn. Helaas heeft met name de SP achteraf toch anders gestemd. Niet sociaal voor de minima en niet solidair voor ouderen en zieken.De voorstellen van de PvdA hebben het niet gehaald en dus heeft de PvdA tegen de invoering van Diftar gestemd. In juni komt er nog een vervolg voorstel. Hopelijk zijn er dan meer partijen sociaal en solidair. De PvdA zal ervoor blijven vechten.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ’t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving