Keuzes voor de toekomst in de Perspectiefnota

Door Eric Greving op 3 juli 2019

Afgelopen weken is er in de gemeenteraad gesproken over de Perspectiefnota. Dit is de nota met inhoudelijke keuzes als voorbereiding op de begroting die het college aan de raad presenteert in september. Een groot deel van deze Perspectiefnota gaat vanzelfsprekend over de ontstane tekorten in de zorg, ruim € 18 mln. Er worden maatregelen ter hoogte van € 7,5 mln voorgesteld in de zorg en voor het overige worden maatregelen buiten de zorgbegroting voorgesteld om de tekorten terug te dringen. De inhoud van deze Perspectiefnota was ook een belangrijke inhoudelijke aanleiding om de samenwerking met VVD en D66 op te zeggen. Maar ondanks dit heeft de gemeenteraad op 3 juli wel gesproken over de Perspectiefnota en deze voor kennisgeving aangenomen. Hiervoor heeft een meerderheid in de raad gekozen om niet een te grote inhoudelijke druk te leggen op de gesprekken die nu gevoerd worden door de twee verkenners over de ontstane politieke situatie.

Het college van burgemeester en wethouders heeft, naast € 7,5 mln bezuinigingen in de zorg, buiten de zorgbegroting gekeken naar mogelijkheden om de tekorten terug te dringen. Wat de PvdA betreft was dit het ultieme compromis, op de zeer dunne lijn tussen maatregelen in de zorg en financiële knellende kaders. Laat duidelijk zijn dat voor de PvdA € 7,5 mln aan bezuinigingen op de zorg niet vanzelfsprekend is. Echter, na het debat over de ontstane politieke situatie op 26 juni is duidelijk geworden dat er verkenningen worden gestart. Op de eerste plaats lijkt het de meerderheid van de gemeenteraad niet verstandig nu te besluiten over een Perspectiefnota die vooraf mogelijk een druk legt op deze gesprekken. In de Perspectiefnota worden toch inhoudelijke keuzes gemaakt, die mogelijk ook onderwerp van de komende gesprekken zijn. De PvdA heeft daarom het amendement “Perspectiefnota ter kennisneming” gesteund.

De PvdA heeft wel een eerste visie op de maatregelen in de zorg mee willen geven. Hiervoor hebben we samen met GroenLinks de motie “??” ingediend. De PvdA is van mening dat een discussie over de zorg niet moet gaan over “zo licht mogelijke zorg”, “houdbaar en betaalbaar” en “omzetplafonds”. Een discussie over de zorg moet over mensen gaan. Zowel de mensen die zorg ontvangen als de professionals die de zorg leveren. Kwalitatief goede en bereikbare zorg moet het uitgangspunt zijn. In andere steden zien we dat er goede ervaringen zijn met richtbedragen voor zorgaanbieders op basis waarvan gesprekken gevoerd kunnen worden in plaats van omzetplafonds. Daarnaast vinden wij bijvoorbeeld dat het perspectief van jongeren bij de Jeugdzorg voorop moet staan. Dus geen percentages noemen als uitgangspunt voor de verschuiving van zorg op terreinvoorzieningen naar passende zorg in de thuissituatie. Maar vanuit het perspectief van de jongeren kijken hoe kwalitatief deze verschuiving vormgegeven kan worden. De PvdA maakt zich ook zorgen over de voorstellen met betrekking tot hulpmiddelen en woningaanpassingen. Als mensen langer thuis wonen en als het uitgangspunt is om zorg thuis te ontvangen, moet dit huis wel toegankelijk zijn. Het onderbrengen van woningaanpassingen onder algemeen gebruikelijke voorzieningen, waardoor mensen dat zelf moeten betalen staat hier haaks op. Daarom vragen we om de uitgewerkte maatregel eerst voor te leggen aan de gemeenteraad. Als laatste krijgen de wijkteams er extra taken bij die binnen de bestaande formatie moeten worden opgepakt. Dit vindt de PvdA een grote zorg. Wij hebben het college verzocht te monitoren wat dit betekent voor de werkdruk en als de werkdruk te hoog wordt in te grijpen.

In de komende maanden zullen gesprekken gevoerd worden over hoe we verder moeten in de raad. De oplopende kosten in de zorg zullen onderdeel van deze gesprekken zijn. De PvdA vindt het daarom logisch nu pas op de plaats te maken en de Perspectief nota voor kennisgeving aan te nemen. Wij hebben zorgen over de veranderingen in de zorg zoals die nu omschreven worden, waarbij we de belangrijkste punten hebben mee gegeven in onze motie. Voor de PvdA gaat de zorg over mensen en moet dit ook altijd uitgangspunt zijn bij discussies over de zorg.

 

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ’t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving