Door Eric Greving op 15 december 2015

Maak wonen in Arnhem betaalbaar

Een goede betaalbare woning in een veilige, schone en sociale leefomgeving is volgens de PvdA een basis voor een goed bestaan. “Een goede woonverdeling zorgt ervoor dat Arnhemmers een woning kunnen vinden die past bij de woonwensen en het inkomen”, legt raadslid Eric Greving uit. 

De huidige Woonvisie dateert van 2004 en op basis hiervan is in 2011 de woonagenda 2011-2015 vastgesteld. Er moest een nieuwe visie komen waarin het woonbeleid voor de komende periode is vastgelegd. Het college heeft deze nieuwe woonvisie, de Arnhemse Woonprincipes 2025, samen met de stad, betrokken partners en de gemeenteraad opgesteld. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met bewoners, professionals (woningcorporaties, huurdersverenigingen, zorgverleners, etc.), huurders en andere betrokkenen.

Waar gaan deze woonprincipes over?
De woonprincipes zijn gebaseerd op 4 pijlers, namelijk “Betaalbaar en een eerlijke prijs”, “Levensloopgeschikt wonen”, “Aantrekkelijke woonstad” en “Wijken met identiteit”. Bij elk van deze 4 pijlers speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol. Bij de pijler “Betaalbaar en een eerlijke prijs” is duurzaamheid bijvoorbeeld een lage energierekening, maar ook voldoende woningen voor iedereen.
De woonprincipes zijn abstract en worden verder uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsagenda wordt ieder jaar geactualiseerd met concrete maatregelen voor het daaropvolgende jaar en een doorkijk naar de vier aansluitende jaren. De woonprincipes 2025 worden gezien als een uitdaging aan de verschillende betrokken partners om samen dit belangrijke thema op te pakken en uit te voeren.

Wat vind de PvdA ervan?
Een goede betaalbare woning in een veilige, schone en sociale leefomgeving is een basis voor een goed bestaan. Een goede woonverdeling zorgt ervoor dat Arnhemmers een woning kunnen vinden die past bij de woonwensen en het inkomen. Uit diverse woononderzoeken blijkt dat de wachttijd voor een sociale huurwoning nog steeds lang is. Ook blijkt uit onderzoek dat er in Arnhem vraag is naar meer sociale huurwoningen. Dit in een gemeente die van oudsher al veel sociale huurwoningen heeft. Enerzijds betekent dit dat er goedkope huurwoningen gebouwd moeten worden, maar ook dat de doorstroming vanuit goedkope huurwoningen gefaciliteerd moet worden. De cijfers over goedkoop en duur scheefwonen geven dit ook weer. De PvdA vindt dat iedereen recht heeft op een goed bestaan en ook dat iedereen de mogelijkheid moet hebben zich door te ontwikkelen. Op het gebied van werk, persoonlijke ontwikkeling, maar ook op het gebied van wonen. Dit vraagt een woningmarkt die hier de mogelijkheden voor biedt en ook afspraken die dit kunnen vormgeven. De PvdA is blij met het proces dat voorafgegaan is aan deze woonprincipes. Veel inwoners, organisaties en andere belangenbehartigers op het gebied van wonen en zorg zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van deze woonprincipes. De belangrijkste pijlers in de woonprincipes passen goed bij wat de PvdA voor de woningmarkt voor ogen heeft. Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol. Enerzijds om de duurzaamheidsafspraken vorm te geven en anderzijds om de woonlasten van mensen te verlagen wat weer bijdraagt aan de betaalbaarheid van woningen.

De PvdA heeft dan ook ingestemd met de Arnhemse Woonprincipes 2025. Wel heeft de PvdA met 2 voorstellen aandachtspunten meegegeven aan het college voor het vervolg van het proces. Het eerste voorstel, die we ingediend hebben met de Partij voor de Dieren en de SP, gaat over betaalbaar wonen. De PvdA ziet graag dat enkele zaken meegenomen worden die de betaalbaarheid van woningen en de doorstroming bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan woonlastengarantie voor ouderen die kleiner willen gaan wonen, doorstroomcontracten, maar ook een strak beleid op de verkoop van sociale huurwoningen. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft dit voorstel gesteund. Het tweede voorstel heeft betrekking op aangepaste woningen. De PvdA heeft verschillende signalen gekregen dat bij de uitvoering van de regels op dit gebied weinig ruimte is voor maatwerk. Mindervalide mensen hebben recht op een wooncarrière net zoals iedere inwoner van Arnhem. Nu blijkt dat vaak niet mogelijk. Denk hierbij aan mensen die in een aangepaste woning wonen en niet kunnen verhuizen omdat een nieuwe woning niet aangepast mag worden. Met dit voorstel roepen we het college op afspraken over maatwerk te maken bij de verdere uitvoering van de woonprincipes. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid te groeien op de woningmarkt. De PvdA vindt dat iedereen dat recht heeft. Helaas heeft dit voorstel het niet gehaald.

De PvdA ziet in de woonprincipes veel zaken terug die wij belangrijk vinden voor de Arnhemse woningmarkt. De woonprincipes zijn abstract en worden verder uitgewerkt in een jaarlijks terugkerende uitvoeringsagenda. De PvdA zal dit proces kritisch volgen, zodat de doelstellingen uiteindelijk ook gehaald worden.  Het voorstel over aangepaste woningen is weliswaar niet aangenomen, maar de PvdA zal bij de uitvoeringsagenda en op andere momenten aandacht blijven vragen voor dit onderwerp.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ‘t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving