Door op 23 mei 2016

Manifest voor beschut werk

De PvdA wil dat gemeenten zo snel mogelijk echt aan de slag gaan met het realiseren van beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking. “Beschut werk is gewoon werk, met een fatsoenlijk salaris en met goede arbeidsvoorwaarden. Dat is belangrijk, omdat een echte baan mensen echt onderdeel van onze samenleving doet zijn”, aldus raadslid Karin Lasthuizen.

De PvdA fracties in de regio – waaronder Arnhem, Lingewaard, Rheden, Rijnwaarden, Duiven en Overbetuwe – zullen in de gemeenteraad apart aandacht vragen voor het realiseren van beschut werk en om dit mee te nemen in de plannen om van Presikhaaf Bedrijven een zogenoemde Sociale Firma te maken. Veel mensen met een arbeidsbeperking zijn immers aangewezen op een beschermde werkomgeving, maar van het realiseren van beschutte werkplekken is tot nu toe bar weinig terechtgekomen. Gemeenten lijken met het opnemen van deze wettelijke taak en hun zorgplicht voor deze groep mensen tot nog toe weinig haast te maken.

De Partij van de Arbeid vindt dat om vier redenen uiterst teleurstellend:

  1. Beschut werk is een wettelijke taak van gemeenten;
  2. Het realiseren van beschut werk is zowel verstandig als voordelig;
  3. Beschut werk is een onmisbaar onderdeel van een echt inclusieve arbeidsmarkt;
  4. Het aanbieden van beschut werk past goed bij de nieuw ingezette koers om Presikhaaf Bedrijven om te vormen tot een Sociale Firma.

Op 1 januari 2015 trad de Participatiewet in werking. Daarmee is er geen plaats meer voor nieuwe werknemers in de sociale werkvoorziening, in onze regio Presikhaaf Bedrijven. Inzet is mensen zo veel mogelijk bij gewone werkgevers aan de slag te krijgen, maar er zal altijd een groep mensen blijven voor wie dat een onhaalbare kaart zal zijn. Om mensen die alleen onder aangepaste omstandigheden kunnen werken kansen te bieden op de arbeidsmarkt, kunnen gemeenten beschut werk inzetten. Op landelijk niveau hebben politieke partijen dit ook met elkaar afgesproken en hiervoor extra geld vrijgemaakt.

“Beschut werk is gewoon werk, met een fatsoenlijk salaris en met goede arbeidsvoorwaarden. Dat is belangrijk, omdat een echte baan mensen echt onderdeel van onze samenleving doet zijn”, aldus Karin Lasthuizen. “Beschut werk is daarmee wezenlijk anders dan het in Arnhem geopperde ‘activerend werk’, dat niets anders is dat dagbesteding vanuit een uitkering.”

Het is nu aan gemeenten om werk te maken van beschut werk. Niet alleen omdat het kan, maar ook omdat het (wettelijk) moet. Bovendien zijn de kosten van thuiszitten of deelnemen aan dagbesteding hoger dan het meedoen in een beschutte werkomgeving, want mensen draaien namelijk wel degelijk productie en verdienen zo een gedeelte van de investering die nodig is om een goede beschutte plek te creëren terug. Daarbij komt dat deze mensen in samenwerking met anderen binnen een beschermde werkomgeving iets wel voor elkaar krijgen wat alleen soms niet lukt. Alle verschillende vaardigheden bij elkaar ingezet maakt dat de werkopbrengsten van een groep veel groter zijn, dan opgeteld van al die mensen individueel. Hen thuis laten zitten met een uitkering of laten deelnemen aan dagbestedingsactiviteiten doet geen recht aan hun talenten en capaciteiten. Daarbij wordt ieders gevoel van eigenwaarde versterkt door het hebben van een volwaardige betaalde baan en voorkomt dit andere kosten van bijvoorbeeld zorg en ondersteuning die mensen die thuiszitten vaker nodig blijken te hebben dan mensen die meedoen in onze samenleving.

Daarbij kunnen deze nieuwe beschutte werkplekken ook ingezet worden als een veilige haven voor hen die om welke reden dan ook tijdelijk buiten het arbeidsproces zijn komen te staan en voor wie een terugkeer op de arbeidsmarkt op korte termijn niet vanzelfsprekend is. Op die manier wordt de nadruk op activerend werk verbonden met een vangnet in de vorm van beschut werk. De verschillende fracties van de Partij van de Arbeid in de regio Arnhem pleiten in hun Manifest Beschut werk voor een arbeidsmarkt waarop écht plaats is voor iedereen en dat de regiogemeenten nu snel werk moeten maken van beschut werk.

Lees hier het Manifest “Maak werk van beschut werk” van de PvdA fracties uit de regio Arnhem