Door Eric Greving op 16 december 2015

Meldpunt dienstregeling busvervoer

Door het wegvallen van buslijn 8 in Arnhem is de bereikbaarheid van winkelcentrum Presikhaaf voor veel ouderen, die rondom de Velperweg en de Bronbeeklaan wonen, aanzienlijke verslechterd. De PvdA Arnhem heeft hierover veel reacties ontvangen. “Aangezien goed openbaar vervoer beschikbaar moet zijn, heb ik direct contact gezocht met de PvdA-Statenfractie”, zegt Eric Greving.

Achtergrond
Provincie Gelderland is concessiehouder voor het openbaar vervoer (busvervoer). Dit doen zij op basis van de Brede Doeluitkering (BDU), die zij via het Provinciefonds van het rijk ontvangen. Op de BDU wordt bezuinigd door het rijk. In Gelderland is dat de eerste jaren gecompenseerd, maar er zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2018 bezuinigd moeten worden. Vervoerder Hermes heeft voorgesteld om hier al op vooruit te lopen, om te voorkomen dat in 2018 een grote bezuinigingsronde noodzakelijk is. Dit betekent dat zij in augustus van dit jaar met een voorstel voor een nieuwe dienstregeling zijn gekomen, waarbij lijnen met een lage bezettingsgraad zijn aangepast of geschrapt. Tevens stelden zij voor om voor enkele lijnen (onder andere lijn 1 en 3) in de zomervakanties de frequentie te verlagen.
De gemeente Arnhem werd in verhouding tot de andere gemeenten behoorlijk getroffen door de wijzigingen. Het college heeft dan ook kritisch gereageerd en een gesprek gehad met Hermes en de provincie. Naar aanleiding hiervan is de voorgestelde dienstregeling aangepast. De frequentieverlaging op enkele lijnen is teruggedraaid en ook zijn er aanpassingen om te zorgen dat bijvoorbeeld Presikhaaf, Vogelwijk en Klarendal goed met de bus bereikbaar blijven.

Lijn 8
De wijziging van de route van lijn 8 is, ondanks de kritiek vanuit de gemeente Arnhem, niet aangepast. Dit betekent dat deze wijziging is ingegaan op 13 december 2015. Voor veel ouderen die rondom de Velperweg en de Bronbeeklaan wonen betekent dit een aanzienlijke verslechtering van de bereikbaarheid van bijvoorbeeld winkelcentrum Presikhaaf.
De PvdA Arnhem heeft tijdens de raadsvergadering hierover op 16 november vragen gesteld over onder andere de wijziging van lijn 8. De wethouder heeft toegelicht dat, ondanks opmerkingen hierover van de gemeente, op dit onderdeel geen aanpassingen zijn doorgevoerd, met name omdat de bezetting op de lijn erg laag is. Wel heeft de wethouder toegezegd met de provincie in overleg te treden over onderdelen van de gewijzigde dienstregeling, waaronder lijn 8.

PvdA-Statenfractie
Aangezien de provincie Gelderland concessiehouder is voor het openbaar vervoer heeft de PvdA Arnhem contact gezocht met de PvdA-fractie van Provinciale Staten. Naar aanleiding hiervan heeft Piet Wanrooij, statenlid voor de PvdA, vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Daarbij heeft hij aandacht gevraagd voor de invoering nieuwe dienstregeling en de effecten daarvan, waaronder het schrappen van lijn 8. En de nadelen voor een groep senioren. Gedeputeerde Staten heeft richting de PvdA toegezegd de invoering strak te volgen. Na twee maanden volgt er een rapportage richting Provinciale Staten.
Ook het actiekaartje, dat niet in alle bussen is te gebruiken, is onder de aandacht gebracht. Dat is een punt dat de vervoerders moeten oplossen. Ook hier is door de gedeputeerde aangegeven dat zij daar aandacht voor heeft in overleg met provincies Overijssel en Flevoland. Via ambtenaren van de provincie heeft de PvdA gehoord dat de vervoerders Syntus en Breng daar een afspraak over hebben gemaakt en gebruik in elkaars bus toestaan.

Meldpunt Openbaar Vervoer
De PvdA Gelderland heeft sinds deze week een meldpunt OV geopend op haar website. Hier kunnen inwoners reacties op de nieuwe dienstregeling naar voren brengen. Er zijn al veel reactie binnengekomen. Na 6 weken gaat de PvdA de klachten en meldingen in kaart brengen en wordt een reactie opgesteld. De meldingen en de reactie van de PvdA Gelderland zullen over twee maanden aangeboden worden en met de beschikbare rapportage besproken worden met de verantwoordelijk Gedeputeerde. De PvdA Gelderland en PvdA Arnhem vinden dat goed openbaar vervoer beschikbaar moet zijn en zullen hier maximaal op inzetten. Tot die tijd roepen we reizigers die problemen hebben met de nieuwe dienstregeling op om hun klachten te melden via het meldpunt van de PvdA Gelderland.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ’t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving