Door Eric Greving op 19 december 2016

Stadsblokken Meinerswijk: de finale

Op 30 november 2016 vond het referendum plaats over het uitwerkingskader Stadsblokken Meinerswijk. Het moment dat de inwoner van Arnhem zich kon uitspreken. De uiteindelijke opkomst bedroeg 24%. Van deze mensen heeft 64% voor het raadsvoorstel gestemd en 35% tegen. Een duidelijke uitslag dus. Op 19 december heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen over het uitwerkingskader. De PvdA heeft de uitslag van het referendum gerespecteerd en voor het raadsvoorstel gestemd.

In het debat in aanloop naar het referendum heeft de PvdA altijd aangegeven raakvlakken te zien tussen de plannen van voorstanders en tegenstanders. Daarnaast heeft de PvdA altijd gepleit voor een tandje minder bebouwing ten opzichte van het uitwerkingskader. Hier zijn we eerder op deze site uitgebreid ingegaan. De PvdA is daarom nog steeds van mening dat het mogelijk is een plan te maken op basis van het uitwerkingskader dat ruimte biedt voor de ideeën van de burgercoalitie (de tegenstanders in het referendum). De PvdA heeft dan ook geen uitgesproken campagne gevoerd voor of tegen de plannen. Wel heeft de PvdA in het proces altijd de dialoog gezocht, zowel met voor- als tegenstanders. Deze dialoog moet nu ook weer de boventoon gaan voeren.

Allereerst heeft de PvdA natuurlijk moeten stemmen over het raadsvoorstel op 19 december. De PvdA heeft tijdens de raadsbehandeling in juni 2016 voorafgaand aan het referendum enkele amendementen en moties ingediend. De amendementen waarmee de bebouwing een tandje minder zou worden zijn door een meerderheid in de raad verworpen. Voor de PvdA was dit aanleiding om in de verklaring tijdens deze vergadering aan te geven op dat moment, zou er dan gestemd zijn, tegen de plannen te stemmen. Nu heeft het referendum plaatsgevonden en heeft een grote meerderheid van de opgekomen inwoners voor de plannen gestemd. Er geldt geen kiesdrempel, dus de uitslag is geldig. Dit is voor de PvdA reden om op dit moment de uitslag te respecteren en voor het uitwerkingskader te stemmen.

De PvdA blijft echter wel van mening dat de dialoog weer opgezocht moet worden. Het debat is stevig geweest en voor sommigen betrokkenen zwaar. Echter, nu de rook is opgetrokken moeten we verder. Wat de PvdA betreft met iedereen. Het uitwerkingskader biedt ook kansen, kansen om de wensen van de burgercoalitie maar ook andere partijen te verwezenlijken. Dit vraagt dat we gezamenlijk verder gaan. De PvdA heeft dan ook tijdens de raadsvergadering van 19 december een motie ingediend om partijen hiertoe op te roepen. Hierbij vragen we het college ook om hiermee te starten door de direct betrokken uit te nodigen voor een gesprek om hier de eerste stappen toe te zetten.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ’t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving