Door Martien Louwers op 6 november 2014

Zorg in de buurt, persoonlijk en op maat

Er gaat veel veranderen in de zorg. De PvdA wil dat iedereen de zorg krijgt die nodig is en zijn ervan overtuigd dat we de zorg beter kunnen organiseren op buurtniveau, persoonlijk en op maat. Met minder hulpverleners in gezinnen met veel problemen en meer zeggenschap van mensen over hun eigen zorg, passend bij hun vraag.

Overvraag de wijkteams niet
De wijkteams krijgen een groot takenpakket. Zij moeten van heel veel markten thuis zijn: van schuldhulpverlening tot psychische zorgvragen en (zware) jeugdzorg. Ook gaan zij alle indicaties doen en is het de bedoeling dat zij problemen eerder signaleren. De wijkteams moeten de bewoners in hun wijk dus echt goed gaan kennen. En dat heeft tijd nodig en er is ons niet veel tijd gegeven. Ook vragen complexere zorgvragen om specialismen. We zullen dus goed moeten monitoren of de wijkteams voldoende tijd en ruimte hebben om hun werk te kunnen doen. De PvdA wil graag een periodieke terugkoppeling van het college hoe het gaat met de wijkteams.

Zeggenschap over de eigen zorg
We vinden het van belang dat mensen zeggenschap houden over hun eigen zorg. De hulpvraag moet centraal staan, van ouders en kinderen of van mensen die ondersteuning nodig hebben vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO). Door de tijdsdruk is de doelgroep nog niet geïnformeerd over wat er allemaal gaat veranderen. De PvdA wil dat de communicatie over de details van het beleidsplan Jeugd en WMO voor de doelgroep in duidelijke taal worden verwoord. Ook willen wij dat in het voorgesprek transparantie wordt gegeven over de rechten van de cliënt, zoals het recht om binnen 7 dagen zelf een persoonlijk plan te overhandigen, het bestaan van een wettelijk recht op een PGB en het ‘right to challenge’.

Een regionale ombudsman voor zorg en jeugdzorg
Bij een grote verandering zoals deze is een onafhankelijke instantie nodig die met gezag kan ingrijpen als dat nodig is. De ombudsman kan mensen bijstaan die verstrikt raken in bureaucratie, zorg krijgen die niet goed past bij het probleem dat ze hebben of klachten hebben over partijen die niet tijdig doorsturen. Er zijn meerdere gemeenten in de regio die meerwaarde zien in een ombudsman. We willen graag dat de wethouder hierover in gesprek gaat.

Werkgelegenheid
De PvdA vindt dat fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en fatsoenlijk loon kwaliteitseisen moeten zijn voor instellingen die zorg verlenen. Ook moet er, zoals de wet mogelijk maakt, een gesprek plaatsvinden over overname van personeel wanneer de zorgaanbieder van een bepaald type zorg wijzigt. Daarmee zorgen we ervoor dat mensen zoveel mogelijk werkzekerheid hebben.

Aansluiting onderwijs
Het is van belang dat er heldere afspraken worden gemaakt tussen het onderwijs en de gemeente over de zorg aan jeugdigen die zowel binnen het passend onderwijs als de jeugdhulp vallen. Ook moet er een goede aansluiting zijn tussen de jeugdhulp, het voortgezet onderwijs en het MBO. Vooral daar ziet het onderwijs nu een knelpunt omdat deze jongeren naar school gaan buiten de wijk. Dat maakt dat een school met veel verschillende gebiedsteams en jeugdcoaches zal moeten werken. Er moeten korte lijnen zijn en de school moet snel hulp (opvoedingsondersteuning of ambulante begeleiding) in kunnen roepen als dat nodig is. De wethouder heeft toegezegd dat scholen nadrukkelijker worden betrokken en dat de knelpunten die zij ervaren worden opgelost.

De PvdA heeft op 3 november ingestemd met het beleidsplan en de verordeningen Jeugdhulp en WMO.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers