Door op 13 maart 2017

Betalen voor je restafval

De PvdA is op zich voor het principe van Diftar, waarbij mensen afhankelijk van de hoeveelheid aangeboden restafval betalen. Maar de PvdA staat voor solidariteit. “Dit betekent dat we mensen met de laagste inkomens ontzien, dat rekening wordt gehouden met ouderen, zieken met (veel) medisch afval en mensen met jonge kinderen (baby’s). Dit zijn omstandigheden waarvoor je niet gestraft moet worden als je er in terecht komt”, aldus raadslid Eric Greving.

In de stad is veel commotie ontstaan over de invoering van Diftar. Mensen zien het vooral als een manier om de tarieven te laten stijgen. Dit is niet waar. Bij een gemiddeld aantal afvalzakken betaalt de Arnhemmer niet meer dan nu. Alleen als je veel restafval hebt en dus afval niet scheidt dan ga je als inwoner van Arnhem meer betalen. Daarnaast zijn er veel zorgen over ouderen die met grote afvalzakken moeten sjouwen, zieken met medisch afval en mensen met kinderen die veel restafval hebben door luiers. Ook hebben mensen die in hoogbouw wonen geen groene container voor GFT-afval. Die moet bij het restafval. Deze mensen hebben hoe dan ook meer restafval dan mensen die in laagbouw wonen. Dat is oneerlijk. Voor deze problemen heeft het college nog geen oplossing. Het college heeft naar aanleiding van kritische vragen hierover in de raad aangegeven dat er een vervolgvoorstel in juni naar de raad komt met een verdere uitwerking van Diftar. In de vervolgvoorstel worden oplossingen aangedragen voor de hiervoor genoemde problemen.

De PvdA zal voor de invoering van Diftar zijn, mits er aan een paar randvoorwaarden wordt voldaan. Als eerste mogen minima er niet op achteruit gaan. Hiertoe dienen we met GroenLinks een wijzigingsvoorstel in om minima een tegoed te geven op de Gelrepas. Hiermee is het gratis tot het gemiddelde aantal zakken zoals dat nu aangeboden wordt. Mocht je minder afval aanbieden dan blijft er tegoed over dat ingezet kan worden voor de doelen van de Gelrepas. Mocht je meer aanbieden dan ga je wel betalen per afvalzak. Dit systeem is sociaal en er zit toch een prikkel in die uitdaagt om afval zo goed mogelijk te scheiden.
De tweede randvoorwaarde is dat er een goed voorstel moet liggen voor de ouderen, voor de mensen die te maken hebben met medisch afval, voor mensen met jonge kinderen en voor mensen wonend in hoogbouw in verband met GFT. De genoemde oplossingen uit de eerste bespreking van dit voorstel waren erg vaag. Ouderen konden afspraken maken met de buren of naar de sociale wijkteams gaan en mensen in hoogbouw konden een citybin nemen. Oplossingen die niet ver genoeg gaan wat de PvdA betreft. Wat de PvdA betreft mogen ouderen kleinere zakken aanbieden voor hetzelfde tarief. Mensen met medisch afval moeten dit gratis kunnen aanbieden. Voor mensen met kinderen moet er een oplossing komen. En mensen in hoogbouw moeten GFT gratis kunnen aanbieden, ook als de citybin geen oplossing is. Pas als aan deze randvoorwaarden is voldaan kan de PvdA instemmen met de invoering van Diftar. Voor de tweede randvoorwaarde heeft de PvdA een wijzigings opgesteld. Met dit amendement stellen we het definitieve besluit tot invoering van Diftar uit tot juni 2017. Het college wil dan met een uitwerking komen. In deze uitwerking moet het college, wat de PvdA betreft, aangeven hoe ze met de problemen zoals hiervoor genoemd omgaan. Het voorstel is simpelweg nu niet af. Het college wil dit niet omdat er al voorbereidingen gestart moeten worden die geld kosten om invoering van Diftar per 1 januari 2018 mogelijk te maken. Snelheid mag wat de PvdA betreft niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid.