Door op 22 maart 2016

Trolley 2.0

Arnhem moet ook verantwoordelijkheid nemen voor het mislukken van de samenwerking met het lokale bedrijf EL-KW bij het project “Trolley 2.0”. Daarvoor heeft de gehele gemeenteraad een motie aangenomen waarin de wethouder wordt opgedragen opnieuw in overleg te treden met EL-KW. De wethouder moet de gemeenteraad vóór 1 juli ’16 informeren over de uitkomst.

Al eerder heeft de PvdA vragen gesteld over dit project. Elk project waar een subsidie mee gemoeid is behoort een deugdelijk projectplan en financiële onderbouwing te hebben. Zo ook het project Trolley 2.0, waarbij het Arnhemse bedrijf EL-KW een trolleybus zou bouwen die enige tijd kan rijden zonder elektriciteit van de bovenleiding. Antwoorden bleven uit, waarop de PvdA het verzoek voor bespreking in de gemeenteraad van harte steunde. Uitgebreid is gesproken over de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente in dit project.

Eind 2014 is de Gemeente Arnhem in samenwerking met EL-KW de bouw van een prototype voor de trolley 2.0 begonnen, die minimaal 10 km zonder trolleylijn kan rijden. Hierdoor wordt het bereik van de Trolley veel groter en draagt het zo bij aan de duurzaamheidsdoelen die we samen voor Arnhem hebben gesteld. Voor dit project is een subsidie bij de stadsregio aangevraagd van totaal €225.000, waarvan de bijdrage van de Stadsregio €160.000 is en van de gemeente €65.000. Vervolgens heeft de gemeente Arnhem in december 2014 een subsidiebeschikking aan het bedrijf toegekend van €200.000. Het bedrijf zou zelf €500.000 investeren en er was nog een cofinanciering nodig van €500.000 van de provincie. Dat laatste is niet gelukt, waardoor de beoogde resultaten niet bereikt zijn en de gemeente de reeds betaalde voorschotten terug vordert bij EL-KW.

Behalve dat in de debatten gebleken is dat er geen deugdelijk projectplan ten grondslag lag aan deze subsidiebeschikking van €200.000,  is het ook nog onduidelijk waar het verschil van €25.000 gebleven is. De gemeenteraad heeft, in weerwil van de wethouder, hem opgedragen om meer verantwoordelijkheid te nemen en weer een constructief gesprek aan te gaan met EL-KW. Ook wil de gemeenteraad een deugdelijke onderbouwing van de financiering van dit project. “Het kan niet zo zijn dat er meer dan 10% van de subsidie ingehouden wordt zonder dat daar een goede verklaring voor is. Dus waar is de €25.000 gebleven?!?”, zegt Hanny van Nunen. “Verder hebben we de wethouder verzocht het projectplan voor E-bus 2020 te delen met de raad. Hier wordt een bijdrage van €400.000 van de gemeente Arnhem verwacht. We willen zeker weten dat er bij dit project wel een goede onderbouwing ligt, want we kunnen ons in Arnhem geen tweede debacle veroorloven!”