Door op 17 juli 2013

Zorgen over snelheid goederenvervoer en gevaarlijke stoffen op Arnhemse sporen

Bewoners rond het spoor in Arnhem maken zich zorgen over de snelheid en het vervoer van gevaarlijke stoffen. De Raad van State buigt zich over een besluit hierover. Ik deel de zorgen van bewoners en vraagt het college van burgemeester en wethouders of het niet nauwer betrokken moet zijn bij het monitoren van spoorvervoer van gevaarlijke stoffen door de stad.Het is de vraag of de gemeente weet welke gevaarlijke stoffen per spoor door Arnhem komen en welke risico’s een toename van de snelheid van het goederenvervoer met zich meebrengen.

Raad van State verwierp al eerder besluit spoor
Arnhem is een belangrijk knooppunt in het Nederlandse spoorwegennet. Het wordt steeds drukker op het spoor met personen- en goederenvervoer dat flink zal blijven groeien. Met het project ‘Sporen in Arnhem’ wordt de capaciteitsuitbreiding van het spoor mogelijk gemaakt. Bewoners maken zich al sinds de start van het project zorgen over de gevolgen van de uitbreiding zoals overlast van trillingen en geluid door verhoging van de snelheid en vervoer van gevaarlijke stoffen. In augustus 2010 verwierp de Raad van State het eerste Tracébesluit. In juni 2012 heeft de minister een aangepast besluit genomen waar omwonenden tegen in beroep zijn gegaan. Over 2 maanden wordt de uitspraak van de Raad van State verwacht. De uitspraak van de Raad van State kan grote gevolgen hebben voor de stad. Het is van belang dat het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zich dat realiseren. Vandaar onze vragen aan het college.

Tracébesluit ‘Sporen in Arnhem’
De Raad van State heeft in augustus 2010 het eerste Tracébesluit van de minister van (toen) Verkeer & Waterstaat in het kader van het project ‘Sporen in Arnhem’ vernietigd. Motief van de Raad van State was de te hoge trillingoverlast die goederentreinen voor omwonenden veroorzaken bij het passeren van het stadscentrum van Arnhem met de door de minister toegestane snelheid van 60 km/u in plaats van de huidige 40 km/u. In juni 2012 nam de Minister een aangepast Tracébesluit . Omdat ook daarin de snelheid verhoogd wordt van 40 naar 60 km/u zijn omwonende Arnhemmers bij de Raad van State tegen het besluit in beroep gegaan. De laatste hoorzitting van de Raad van State hierover was op donderdag 27 juni jongstleden. Een verhoging van de snelheid heeft directe gevolgen voor omwonenden. Volgens het ‘Feitenblad Basisnet Spoor’ mogen goederentreinen zelfs met 80 km/u het stadscentum passeren en mogen er per jaar 1.750 ketelwagens met brandbare gassen per spoor door Arnhem rijden.

Gevaarlijke stoffen
Het is de taak van de gemeente om toezicht te houden op de veiligheid van het vervoer door de stad. Arnhem houdt echter géén toezicht op het spoorvervoer. Prorail is verplicht één maal per jaar achteraf te melden wat er aan door goederentreinen met gevaarlijke stoffen door de stad is. Desgewenst kan de gemeente ook tussentijds opgave vragen. Het is verder de vraag of de Brandweer Arnhem/Westervoort/Renkum op de hoogte is wélke gevaarlijke stoffen er per spoor door Arnhem komen. Kan de Brandweer op dit moment mogelijke rampen met goederentreinen door de stad effectief bestrijden?

Ik kijk met belangstelling uit naar de antwoorden van het college.