Sociaal coalitieakkoord om trots op te zijn

Door Giovanni Visser op 2 juni 2022

Het Arnhems Coalitieakkoord is gepresenteerd. Samen met GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren en Volt hebben we een akkoord gesloten dat onze stad socialer en eerlijker gaat maken. Grote delen van ons verkiezingsprogramma worden straks omgezet in concreet Arnhems beleid. Iets om trots op te zijn.

Betaalbaar wonen voor iedereen
Wonen is een grondrecht vinden we, en we gaan weer terug naar het ideaal van “volkshuisvesting” in plaats van woningmarkt. Minimaal de helft van de te bouwen woningen valt in een betaalbare categorie en minimaal 30 procent van de woningen is een sociale corporatiehuurwoning. Daardoor zullen Arnhemmers straks niet meer hun leven op pauze hoeven te zetten omdat ze geen huis kunnen vinden door wachtlijsten van 14 jaar. We voeren in de hele stad verhuurdersvergunningen in tegen malafide of discriminerende verhuurders en we beschermen huurders beter met advies en ondersteunen op gebied van huren en wonen.

Perspectief (op werk) voor iedereen
We gaan Arnhemmers maximaal begeleiden naar werk, bijvoorbeeld via opleidingen of beschut werk. Voor Arnhemmers die nu nog (langdurig) niet aan het werk komen, zetten we alles op alles om hen – zoveel mogelijk op maat – weer perspectief te bieden. Deze inspanningen om Arnhemmers aan het werk te helpen, krijgen een extra impuls van 9,25 miljoen euro. Initiatieven vanuit de stad die bijdragen aan dit doel, stimuleren we.

Bestaanszekerheid en armoedebestrijding
Elke Arnhemmer moet kunnen rondkomen. Voor de stijgende energiekosten op korte termijn krijgen Arnhemmers die de energierekening niet kunnen betalen inkomensondersteuning, in de vorm van een wintertoeslag. We stellen een energie-armoedefonds van 10 miljoen euro in. En we zorgen voor goede en eerlijke inkomensondersteuning: de bijstand moet weer uitgaan van vertrouwen in plaats van controle en regeltjes en mensen mogen meer verdienen naast hun bijstand en moeten meer gaan overhouden als ze gaan werken.

Gelijke kansen
Het bieden van eerlijke kansen, het tegengaan van de tweedeling in onze stad en het doorbreken van generatiearmoede zijn voor ons belangrijke ambities. De Arnhem-Oost aanpak wordt structureel doorgezet en voorzien van enkele extra miljoenen en succesvol jongerenwerk in de wijken krijgt een structureel budget zodat zij financiële zekerheid hebben om hun belangrijke werk voort te zetten. Kinderen en jongeren moeten in alle wijken in Arnhem kunnen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving waar school een wezenlijk onderdeel van is.

Leefbare wijken
We maken een plan voor leefbare wijken en als onderdeel hiervan kunnen we bijvoorbeeld extra wijkboa’s in dienst nemen. Bewonersondersteuning zetten we voort en de komende jaren is hier 500.000 euro voor beschikbaar. Voor ontmoeten en verbinden maken we jaarlijks 100.000 euro extra vrij.

Duurzaam en groen
Ons doel is dat Arnhem klimaatneutraal en duurzaam is, uiterlijk in 2050. We willen dan niet meer direct of indirect afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en reststoffen. Het isoleren van woningen heeft prioriteit. Daarom komt er een Arnhems isolatieprogramma. Hierbij kijken we naar alle Arnhemse woningen en ondersteunen we inwoners die dit het meest nodig hebben. We gaan het groene karakter van Arnhem radicaal versterken en maken met wijken wijkgroenagenda’s. Om de (duurzame) mobiliteit van mensen met een laag inkomen te vergroten, wordt het met de Gelrepas mogelijk om voor één euro met het openbaar vervoer te reizen.

Giovanni Visser

Giovanni Visser

Lees mijn brief aan alle Arnhemmers hier: Brief aan alle Arnhemmers. Ik ben Giovanni en 23 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Arnhem. Naast het raadslidmaatschap werk ik bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik woon in Arnhem-Zuid. In mijn vrije tijd houd ik van fietsen, wandelen, lezen of een fijn

Meer over Giovanni Visser

Waar ben je naar op zoek?