Standpunten

Zoeken

Afval

De PvdA is voor verdere scheiding van afval in de gemeente. Investeer in maatregelen om afvalscheiding te bevorderen! En zorg dat de kwijtschelding van het afvaltarief voor de minima gehandhaafd blijft.

Lees verder

Armoedebestrijding

Armoede betekent niet meedoen aan maatschappelijke activiteiten, vaak een ongezondere levensstijl en mogelijk vereenzaming. Dat mogen we niet laten gebeuren. Kinderen uit gezinnen die in armoede leven, verdienen onze bescherming. Structurele armoede is voor ons onaanvaardbaar.

Lees verder

Binnenstad

De binnenstad van Arnhem is een belangrijke motor voor ondernemerschap en werk. Ontwikkelingen in de binnenstad moeten bijdragen aan versterking van de Arnhemse economie.

Lees verder

Duurzaamheid en milieu

Zuiniger met energie is schoner en goedkoper! De PvdA wil daarom afspraken maken over energiebesparing, zowel in koop- als huurwoningen. De PvdA vindt dat Arnhem een ambitieus doel moet kiezen voor reductie van de CO2-uitstoot. De aanwezige kennis in Arnhem op het gebied van nieuwe energie moet ten volle worden benut en gestimuleerd.

Lees verder

Groen en recreatie

De PvdA wil dat er in alle Arnhemse wijken voldoende groen aanwezig is. Bij kappen van groen, moet dit gecompenseerd worden. Voor de recreatie wil de PvdA dat Stadsblokken-Meinerswijk overwegend groen blijft

Lees verder

Integratie en participatie

De PvdA wil graag meer nieuwe Nederlanders betrekken bij het verenigingsleven. Het verkleinen van het isolement van allochtone vrouwen in Arnhem door gerichte activiteiten krijgt alle steun van de PvdA. In Arnhem moet meer culturele diversiteit ontstaan in de ambtelijke organisatie, niet alleen bij bestaande functies maar ook bij het creëren van stageplekken. Het verminderen/voorkomen van discriminatie kan door voorlichting op scholen en stimulering van melding bij het antidiscriminatie bureau, Artikel-1 Loket Gelderland.

Lees verder

Jeugdzorg

Ieder kind moet de best mogelijke start krijgen in zijn of haar leven. Zo'n start vraagt om een veilige, stimulerende en liefdevolle omgeving. Waar zich problemen in de opvoeding voordoen, zetten we zoveel mogelijk in op de versterking en ondersteuning van de eigen kracht van gezinnen.

Lees verder

Kunstencluster

We zijn tegen het Kunstencluster als alleenstaand icoon in de zuidelijke binnenstad.

Lees verder

Onderwijs

Onderwijs blijft de belangrijkste toegangspoort tot een betere toekomst. Iedere jonge Arnhemmer verdient een goede startpositie op de arbeidsmarkt. 'Aanval op de Uitval' blijft hard nodig in Arnhem. Het knelpunt onderwijshuisvesting verdient grote aandacht, vooral de huisvesting van het speciaal onderwijs. De PvdA is voorstander van basisonderwijs dicht bij huis met een goede kwaliteit van onderwijs bij elke basisschool.

Lees verder

Parkeren

Het oplossen van parkeerproblemen in Arnhem, en met name in de wijken rondom het centrum, behoeven maatwerk. Meet eerst de parkeerdruk en ga met bewoners in gesprek over mogelijke oplossingen. Draagvlak in de wijken voor een oplossing van het probleem is essentieel.

Lees verder

Sport

Sporten en bewegen zijn heel belangrijk. Sport verbroedert en zorgt ervoor dat je in contact komt met elkaar. Sport is goed voor de buurt én kan mensen fit maken voor de arbeidsmarkt. En mensen die genoeg bewegen, zijn minder vaak ziek, zowel fysiek als psychisch. Sport is daarmee de beste investering in een gezonde stad.

Lees verder

Studenten

Arnhem is een studentenstad en daar zijn we trots op. De PvdA wil werken aan een nóg betere stad voor studenten. Met werk voor studenten na hun studie.

Lees verder

Veiligheid

Iedereen heeft recht op een veilige buurt. Waar je thuis bent, moet je een veilig gevoel hebben. De PvdA maakt daarom werk van veiligheid in Arnhem. Zonder veiligheid geen leefbare stad. En vooral, geen sociale stad.

Lees verder

Verkeer en vervoer

De PvdA wil dat de stad goed bereikbaar blijft, met zo min mogelijk overlast voor burgers op het gebied van milieu en veiligheid. Daarom stimuleren we de aanleg van nieuwe openbaarvervoersverbindingen. Op wijk- en buurtniveau pakken we de knelpunten in het verkeer aan waar de bewoners de meeste hinder van ondervinden.

Lees verder

Werk en inkomen

Werk vinden en behouden is onze topprioriteit. Crisis of geen crisis: iedereen moet mee blijven doen. Als mensen werkloos of arbeidsongeschikt dreigen te raken, is bemiddeling en ondersteuning ‘van werk naar werk’ (door mobiliteitscentra en re-integratie) het meest effectief. Laaggeschoolden krijgen hierbij wat de PvdA betreft extra aandacht.

Lees verder

Wijken

Uitgangspunt voor elke Arnhemse wijk blijft: schoon, heel en veilig. Voor de toekomst willen wij meer ruimte voor experimenten van burgerparticipatie. Het leefklimaat van de wijken moet minimaal op niveau blijven.

Lees verder

Wonen

Voor starters, mensen met een lager inkomen en jonge gezinnen moeten er betaalbare en kwalitatief goede woningen beschikbaar komen. Door nieuwbouw en door een herziening van het huidige toewijzingssysteem van huurwoningen. Daarnaast moeten startersleningen blijven bestaan. Voor ouderen moeten er meer geschikte woningen komen, zodat zij in hun buurt kunnen blijven wonen, ook als zij zorg nodig hebben. Tenslotte moeten gemeente en corporaties zorgen voor voldoende studentenwoningen.

Lees verder

Zorg

We maken werk van goede zorg dichtbij. Zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Een wijkverpleegkundige in de buurt en de goede zorg die nodig is. Thuiszorg zonder stopwatch. Met goede ondersteuning voor familie, vrienden of buren die mantelzorg verlenen en extra aandacht voor de meest kwetsbare Arnhemmers.

Lees verder