Standpunten

Zoeken

Aanbestedingen

De gemeente heeft veel invloed op het verdelen van werk via aanbestedingen en moet die ook gebruiken.

Lees verder

Aangepaste woning bij laag inkomen

Door omstandigheden (bijvoorbeeld kinderen in een rolstoel) moeten sommige mensen in een grotere woning wonen dan wellicht mogelijk is op basis van hun inkomen.

Lees verder

Aanvullende hulp en voorzieningen

Het besteedbaar inkomen wordt, in plaats van het netto inkomen, wat de PvdA betreft leidraad voor het toekennen van voorzieningen en hulp.

Lees verder

Actieplan Sport

De PvdA vindt sport een belangrijk middel om sociale samenhang te stimuleren, gezondheid te bevorderen en ook om uit te blinken.

Lees verder

Afvalstoffenheffing

De PvdA is er bij de invoering van de nieuwe afvalstoffenheffing ‘Diftar’ voor dat bewoners de mogelijkheid krijgen om door afvalscheiding geld te besparen ten opzichte van de huidige afvalstoffenheffing.

Lees verder

Arbeidsmarktdiscriminatie

Actieve aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt blijft nodig.

Lees verder

Arnhem Studiestad

Recent hebben we mede het initiatief genomen voor Arnhem Studiestad. We willen namelijk dat Arnhem aantrekkelijker wordt voor jonge mensen om er te studeren en zich daarna langdurig te vestigen.

Lees verder

Belastingen

De gemeentelijke belastingen zijn in verhouding tot andere gemeenten gemiddeld in Arnhem. Uit de belastingen worden allerlei voorzieningen voor Arnhemmers betaald zoals scholen, parken en groen, cultuur en sport.

Lees verder

Benutten subsidiemogelijkheden

We willen extra investeren in het optimaal benutten van Europese, landelijke en provinciale subsidiemogelijkheden.

Lees verder

Beschikbaarheid van rolstoelwoningen

Het realiseren van voldoende rolstoelwoningen in de nabijheid van voorzieningen zorgt ervoor dat mensen met beperkingen ook in staat zijn zelfstandig te wonen.

Lees verder

Bestuurscultuur

Recent is een rapport over de Arnhemse bestuurscultuur verschenen, Patronen van politiek. De PvdA wil zich inzetten voor de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport.

Lees verder

Bevoorrading binnenstad

Als het gaat om toevoer aan de winkels en andere bedrijven in de binnenstad, dient economische ontwikkeling hand in hand te gaan met duurzame ontwikkeling.

Lees verder

Bewonersparticipatie bij bouwplannen

Bij nieuwe woningprojecten wordt altijd eerst de buurt geïnformeerd, nog voordat de plannen naar buiten komen.

Lees verder

Bewonersparticipatie op maat

We willen dat voor elke wijk een vorm van bewonersparticipatie op maat wordt georganiseerd.

Lees verder

Blauwe Golven

Voor het gebied De Blauwe Golven komt een plan dat andere activiteiten zoals het paviljoen voor CASA en meer groen op een mooie manier integreert.

Lees verder

Bureaucratie en woonvoorzieningen

De PvdA krijgt ook veel signalen over bureaucratie als het gaat om (gemeentelijke) hulp bij woonvoorzieningen.

Lees verder

Cameratoezicht

Cameratoezicht is één van de maatregelen die er voor moeten zorgen dat het prettig toeven is en blijft in Arnhem. Cameratoezicht kan worden ingezet op plekken waar sprake is van uitgaansgeweld, vandalisme of andere vormen van criminaliteit.

Lees verder

Chemische bestrijdingsmiddelen

De PvdA is tegen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door particulieren.

Lees verder

Coffeeshops

Bestaande coffeeshops mogen blijven bestaan, maar we willen geen nieuwe.

Lees verder

Contact met bewoners

Het is belangrijk om een frequent en breed contact met wijkbewoners te onderhouden.

Lees verder

Culturele instellingen en ArtEZ

Wij ondersteunen het pleidooi van diverse partijen voor meer verbinding van culturele instellingen zoals het Kröller-Müller Museum en het Nederlands Openluchtmuseum met de stad.

Lees verder

Cultuuronderwijs en talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een belangrijke kwaliteit van Arnhem.

Lees verder

Doorstroming woningen

Doorstroming kan bijdragen aan het beschikbaar houden van goedkope sociale huurwoningen.

Lees verder

Doortrekken A15

In de regio pakt Arnhem een actieve rol richting provincie en rijk om verdere vertraging in de doortrekking van de A15 te voorkomen.

Lees verder

Dubbele nationaliteit

Er zijn veel Arnhemmers met een dubbele nationaliteit. Mensen die van origine al Nederlander zijn en mensen met een andere herkomst. Wat de PvdA betreft mogen die mensen al hun identiteiten met trots met zich meedragen.

Lees verder

Duurzame inkoop en aanbesteding

De inkoop- en aanbestedingsprocessen van de gemeente worden verder ‘vergroend’.

Lees verder

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een van de grootste problemen in onze samenleving.

Lees verder

Eigen bijdrage zorg

De PvdA wil dat de eigen bijdrage in de zorg zo laag mogelijk is en in ieder geval inkomensafhankelijk.

Lees verder

Elektrificatie

Door de snelle overgang van gas en dergelijke naar elektriciteit zal de vraag naar meer collectieve laadpunten in de stad en in de wijken doen toenemen, maar deze worden pas na goed overleg met de bewoners geplaatst.

Lees verder

Elektrische scooters

Zogenoemde 2-takt scooters zijn sterk vervuilend.

Lees verder

Evenementen

Dancefestivals, feesten en culturele activiteiten kunnen een handelsmerk zijn voor Arnhem.

Lees verder

Fietsers en voetgangers

We willen meer fietsenstallingen in de ring rond het Centrum.

Lees verder

Financiën en begroting

Wij vinden dat er meer financiële ruimte moet komen op met name het terrein van werk en inkomen, energie en duurzaamheid, armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Daarna voor zorg, inclusiviteit, veiligheid en mobiliteit.

Lees verder

Gasloze woonwijken

Arnhem stimuleert, zolang de wet nog niet is gewijzigd, dat nieuwe woonwijken vanaf nu niet meer worden uitgerust met een aardgasnetwerk.

Lees verder

Gelijke kansen op het MBO

De PvdA wil dat ouders een tegemoetkoming kunnen krijgen (Individuele Toeslag) om hun kinderen in staat te stellen duurdere MBO-opleidingen te volgen.

Lees verder

GelreDome

We zien stadion GelreDome liever in bezit van Vitesse dan in handen van een (buitenlandse) investeringsmaatschappij.

Lees verder

Gemengde wijken

Contact tussen verschillende groepen in de bevolking is belangrijk.

Lees verder

Gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl komt een gelukkig en gezond leven ten goede.

Lees verder

Grofvuil ophalen

Arnhemmers kunnen 6 keer per jaar gratis hun grofvuil brengen naar het afvalbrengstation. Grofvuil laten ophalen aan huis kan ook maar daar zijn kosten aan verbonden.

Lees verder

Handhaving

Zet Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) effectief in op het terrein van veiligheid, juist in wijken.

Lees verder

Hoogbouw

Er is een grote vraag naar huurwoningen in Arnhem. De PvdA wil daarom meer sociale woningbouw.

Lees verder

Huren en woonlasten

We willen dat huren lager worden of in ieder geval niet verder stijgen.

Lees verder

Informatie over toeslagen en voorzieningen

Wij willen voorkomen dat mensen schulden krijgen.

Lees verder

Invloed buurt op veiligheidsbeleid

Samen met wijkbewoners wordt bekeken wat de speerpunten voor veiligheid zijn. Ze worden ook betrokken bij de inzet van de wijkagent.

Lees verder

Jongeren en detailhandel, toerisme en horeca

De detailhandel en de toeristen- en horecasector bieden veel kansen voor jongeren.

Lees verder

Kinderburgemeester en kinderraad

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Veel Arnhemse kinderen zijn best geïnteresseerd in hoe de gemeente en de politiek in onze stad werkt, maar dat is nu nog vaak een ver-van-mijn-bed-show.

Lees verder

Klachtafhandeling in de zorg

Klachtafhandeling en toetsing van de klanttevredenheid moet onafhankelijk geregeld zijn.

Lees verder

Kleinschalige woon- en zorginitiatieven

Kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöperaties moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

Lees verder

Klimaatbeheersing scholen

Klimaatbeheersing in scholen is een aandachtspunt omdat gebouwen vaak niet op de juiste temperatuur te krijgen zijn.

Lees verder

Koopzondag

Arnhem kent al een aantal jaren op elke zondag een koopzondag. Winkeliers kunnen op de koopzondagen zelf bepalen of ze open zijn.

Lees verder

Korenbeurs

Het Filmhuis vertrekt uit de Korenbeurs.

Lees verder

Levensloopbestendige woningen

Er moet maximaal ingezet worden op levensloopbestendige woningen.

Lees verder

LHBTI’s

De PvdA zet zich in voor de emancipatie en gelijke rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI's) in Arnhem.

Lees verder

Maatwerk in de zorg

Toegankelijkheid van zorg moet vanzelfsprekend zijn. In de zorg is elke vraag relevant, krijgt iedereen een persoonlijk gesprek en beperkt de dienstverlening zich nooit tot alleen maar digitale communicatie en verslaglegging.

Lees verder

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Zij verdienen onze steun en waardering.

Lees verder

Meer banen

Wij pleiten voor een offensief om meer, en nieuwe, banen naar Arnhem te halen.

Lees verder

Mensen in acute nood

Mensen in acute nood, zonder inkomen, komen altijd in aanmerking voor onmiddellijke hulp.

Lees verder

Mode en kunst in leegstaande gebouwen

We geven modeondernemers meer ruimte om in leegstaande panden hun creaties aan te bieden.

Lees verder

Natuurgebieden

Arnhem heeft een uniek groen karakter waar we trots en zuinig op zijn.

Lees verder

New energy made in Arnhem

Het programma New energy made in Arnhem wordt sterk uitgebreid en ruimer gefinancierd.

Lees verder

Onderhoud koop- en huurwoningen

In sommige wijken bestaan grote verschillen in onderhoud tussen koop- en huurwoningen.

Lees verder

Onderhoud monumenten

Een rijksmonument is van nationaal belang, vanwege de schoonheid, betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde.

Lees verder

Onderhoud openbare ruimte

Bewoners maken samen met de wijkteams leefomgeving een plan voor het onderhoud van de openbare ruimte. Dit plan vormt de basis van de aanbesteding van het onderhoud in de toekomst.

Lees verder

Ondernemen met behoud van uitkering

De gemeente gaat actief de oprichting van een sociale corporatie mogelijk maken, waarin mensen, met behoud van uitkering, leren ondernemen.

Lees verder

Ondernemers

Als Arnhem aantrekkelijker wordt als ondernemersstad voor nieuwe én gevestigde ondernemers levert dat ook méér werk op.

Lees verder

Openbaar vervoer

Uitgangspunt voor de PvdA is dat iedereen in onze stad op maximaal 500 meter lopen een bushalte vindt.

Lees verder

Oude auto’s

De PvdA is van mening dat maatregelen genomen moeten worden om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hierbij moet gekeken worden welke maatregelen het beste werken.

Lees verder

Overgewicht bij kinderen

Er moet meer worden gedaan om het aantal kinderen met (ernstig) overgewicht te laten afnemen.

Lees verder

Overleg Zorg en Overlast

Vroege signalering en samenwerking tussen verschillende instanties is erg belangrijk om gezinnen op tijd te helpen met hun complexe problemen.

Lees verder

Papendal

De samenwerking met het mooiste sportcentrum van het land kan beter.

Lees verder

Parkeren

‘Flitsparkeren’ rond het stadscentrum levert geen bijdrage aan de economische ontwikkeling van de stad en is duur en overbodig.

Lees verder

Participatiewet

Alle instrumenten uit de Participatiewet worden creatief ingezet. Voor mensen die langdurig in de bijstand zitten, streven we naar nieuwe werkplekken voor een aantal uur per week, gekoppeld aan een programma voor opleiding en begeleiding.

Lees verder

Payrolling

Gelijk werk verdient gelijke betaling en zekerheid.

Lees verder

Politiek in de buurt

Wij willen graag dat raadsleden en wethouders meer tijd spenderen in de wijken.

Lees verder

Prostitutie

De gemeenteraad heeft in 2003 besloten om een ‘Zorgzone’ in te richten voor straatprostitutie. Het doel was om de toenmalige tippeloverlast in het Spijkerkwartier terug te dringen en een laagdrempelig zorgaanbod te creëren voor verslaafde straat-sekswerkers.

Lees verder

Raadgevend referendum

De PvdA is voorstander van een gemeentelijk raadgevend referendum. Het is één van de manieren waarop bewoners invloed kunnen hebben op de lokale democratie.

Lees verder

Sociale huurwoningen

We willen dat er de komende periode meer sociale huurwoningen worden gebouwd.

Lees verder

Sociale werkvoorziening

Er is een nieuw werkbedrijf, Scalabor. We zien scherp toe op een goede en rechtvaardige overgang.

Lees verder

Sport en re-integratie

Sportverenigingen kunnen mensen letterlijk weer fit maken voor de arbeidsmarkt.

Lees verder

Sportdag voor Arnhemse kinderen

Kinderen moeten sporten kunnen ontdekken die ze leuk vinden.

Lees verder

Stadsblokken-Meinerswijk

Een grote ruimtelijke ontwikkeling voor de komende jaren is de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk. De kansen die zich voordoen om dit gebied inclusief bebouwing tot een duurzame parel te maken, moeten ten volle worden benut.

Lees verder

Stages

De gemeente spreekt bedrijven aan op het zorgen voor voldoende stageplaatsen voor Arnhemse opleidingen.

Lees verder

Startende ondernemers

Door startende ondernemers te begeleiden en gerichte subsidies te bieden kunnen nieuwe bedrijven ontstaan en bestaande groeien.

Lees verder

Statushouders

De afgelopen jaren zijn veel nieuwe Arnhemmers vanuit het buitenland naar onze stad gekomen, bijvoorbeeld als vluchteling.

Lees verder

Toegankelijkheid scholen

De toegankelijkheid van schoolgebouwen moet in orde worden gemaakt.

Lees verder

Transferia

Transferia-parkeergelegenheden moeten een volwaardig alternatief voor vervoer naar en van het centrum zijn.

Lees verder

Veilig verkeer

We vragen extra aandacht voor het belang van goede straatverlichting en bewegwijzering op drukke straten en kruispunten.

Lees verder

Verplichte tegenprestatie bijstand

De PvdA is tegen het verplicht stellen van de tegenprestatie in de bijstand.

Lees verder

Verzelfstandiging uitvoeringsorganisaties

De afgelopen periode zijn diverse onderdelen afgestoten, zoals het Sportbedrijf, Musis Sacrum en Stadstheater, en vergunningverlening en handhaving (ODRA). Veel van deze verzelfstandigde onderdelen hebben een uitvoerende taak richting de inwoners van Arnhem. De PvdA vindt dat de overheid ook dan een belangrijke rol als regisseur moet blijven spelen.

Lees verder

Voorschoolse educatie

We vinden dat meer aandacht nodig is voor kwetsbare kinderen door voorschoolse educatie tot 4 jaar.

Lees verder

Vrije sluitingstijden

Samen met de horecaondernemers, bewoners, bezoekers en politie wordt een besluit voorbereid of de vrije sluitingstijden in het centrum gehandhaafd moeten blijven.

Lees verder

Vrijheid van godsdienst

Iedereen moet zich vrij en veilig voelen om zijn of haar geloof uit te oefenen.

Lees verder

Vrijwillige ouderbijdrage

We willen met de Arnhemse scholen in gesprek om een Arnhemse richtlijn te maken voor de vrijwillige ouderbijdrage. Vooral om te voorkomen dat kinderen van ouders in de bijstand niet mee kunnen doen aan activiteiten of beperkt worden in hun schoolkeuze.

Lees verder

Vroegtijdige schoolverlaters (MBO)

De PvdA wil over de uitval op het MBO, niveau 1, in gesprek met de onderwijsinstellingen en het sociaal werkbedrijf.

Lees verder

Wateroverlast

De komende jaren wordt, in samenwerking met het waterschap, een overkoepelend waterplan vastgesteld met maatregelen voor vasthouden, bergen en gecontroleerd afvoeren.

Lees verder

Welzijnswerk

Welzijnsmedewerkers en –vrijwilligers zijn de ogen en oren in de wijk.

Lees verder

Wethouder Economische en Sociale Zaken

Economische ontwikkeling en sociale vooruitgang moeten hand in hand gaan.

Lees verder

Woningen overlastgevers

Er moeten woningen beschikbaar zijn voor mensen die hun huis zijn uitgezet.

Lees verder

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken in onze stad kan verder omlaag door extra aandacht voor preventie.

Lees verder